งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายโศภณ    วิเวก
2. นายนฤนารถ    คิดถูก
3. นางสาวธันยพัต    ชื่นตะคุ
1. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
2. นางสายทิพย์    ไชยศร
2 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวฟาริดา    ขุนจันทึก
2. นายทัศนธำรง    แรมกระโทก
3. นายนิพันธ์    รุ่นมะลัง
1. นางสาวปาณิสรา    เณรทอง
2. นางสุรภา    ประจุทรัยพ์
3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายธีรวัฒน์    วรชาติ
2. นายอนุชิต    บุตรสา
3. นายธีรธัช    ขึ้นสันเทียะ
1. นางสาวทิวาวรรณ    เดชวิทยาวุฒิ
4 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวอินทิรา    เดชพลกรัง
2. นางสาวพรพิมล    คำเจริญ
3. นางสาวการะเกด    หิ้วขุนทด
1. นางนางจันทร์เพ็ญ    ซื่อสัจลือสกุล
2. นางรุ่งเดือน    ฉานสูงเนิน
5 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวธานิกา    รัตนชัยมงคล
2. นางสาวสุวิมล    เทพมณี
3. นายวัชรพงษ์    เมียกขุนทด
1. นายนิติศักดิ์    สิงห์มณี
2. นางสาวแสงจันทร์    มูลขุนทด
6 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวกนกวรรณ    ขอยึดกลาง
2. นางสาวจันทร์ฉาย    สุวรรณโค
3. นางสาวนงนภัส    อาจโคกสูง
1. นายกลยุทธ    ทะกอง
2. นายรังสรรค์    วัฒนภูมิชัย
7 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................