งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายจตุรวิทย์    ดีขุนทด
2. เด็กชายธนธัช    เพลียขุนทด
3. เด็กชายจตุพล    ภูมิโคกรักษ์
1. นางสาวพิมลพิมพ์    กุลขุนทด
2. นางสาวหทัยทิพย์    ทรัพย์สันเทียะ
2 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายเอกพจน์    หว้าน้ำคำ
2. เด็กชายวายุศักดิ์    เก๊กฮั้ว
3. เด็กชายกษิดิศ    ดวงมณี
1. นางสาววรินดา    ศรีพุทธา
2. นายอุดม    ศรีขันธ์
3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    อินอ่อน
2. เด็กชายศุภชัย    อินทะมาตย์
3. เด็กชายภัคคินัย    อำไพ
1. นางสาวสุนิสา    นวมขุนทด
4 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงธนัมพร    เนียขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐินี    ศรีอภัย
3. เด็กหญิงศิริโสภา    บงสันเทียะ
1. นางสุมามาลย์    พันธุ์เจริญ
2. นายอภิศักดิ์    สิงหมารศรี
5 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายทิพากร    ประจิตร
2. นางสาวนราพร    เรืองสุกดี
3. นางสาวสุกัญญารัตน์    โกฏสันเทียะ
1. นายกลยุทธ    ทะกอง
2. นายวิชิต    หวังประสพกลาง
6 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงนรินทร    จำรัสประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิยดา    ตุ้มทอง
3. เด็กหญิงสกุณา    หอบขุนทด
1. นายคำรณ    ทศสิริวัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................