งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายชูธง    เจริญศักดิ์
2. นางสาวรัตนาพร    เนียนสันเทียะ
3. นางสาวศรสวรรค์    แสงสายออ
1. นางสาวมาริษา    ผานาค
2. นางสาวสำลาน    อินสันเทียะ
2 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวรัตติกาล    กาญจนกิจบำรุง
2. นางสาวทิพย์อาภา    เลือดสันเทียะ
3. นางสาวรัตติยากร    อัยลา
1. นางจันทร์เพ็ญ    ซื่อสัจลือสกุล
2. นางรุ่งเดือน    ฉานสูงเนิน
3 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวอรวรรณ    เทียมขุนทด
2. นางสาวอรญา    มาลัย
3. นางสาวดาริกา    ศรีโนนทอง
1. นางสาวสุกัญญา    สุนทร
2. นางสาวอุไร    ธงกระโทก
4 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวสุดารัตน์    สมิสสุตานนท์
2. นางสาวชุติกาญจน์    ขอวาดกลาง
3. นางสาววรรณดี    สกุลวงศ์
1. นางณัฏฐกันย์    ดอกสันเทียะ
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
5 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวกัญญารัตน์    จงจิตไพศาล
2. นางสาวจิรนันท์    ลื้อนันต์ศักดิ์ศิริ
3. นางสาวสุภาพร    มวบขุนทด
1. นางดวงรัตน์    ลอยฟู
2. นางสาวนภาดา    ภูวัตกิติกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................