งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงชนิกา    สืบค้า
2. เด็กหญิงณัฐการณ์    นันชัย
3. เด็กหญิงกวินทิพย์    จิตรรักษ์
1. นางสาวธิดาการณ์    ใจเป็ง
2. นางสาววิลาวรรณ    อามาตมนตรี
2 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงทิพย์มาศ    ดีล้วน
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    เวกสันเทียะ
3. เด็กหญิงอารียา    ชาติเชื้อ
1. นายกันนิภา    ขอพรกลาง
3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงพสิณี    แท่งทองหลาง
2. เด็กหญิงบุษกร    สอนพุฒ
3. เด็กหญิงสิตานันท์    อินทรักษา
1. นางมัสยา    ธิติธนานันท์
2. นางมาเรียม    ป่วงกลาง
4 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐริกา    จิตรพัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาดา    ดีหมื่นไวย์
3. เด็กหญิงจันทนิภา    นัดกระโทก
1. นายอภิศักดิ์    สิงหมารศรี
5 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงพรชิตา    สีทน
2. เด็กหญิงอาริสา    หวังกรุงกลาง
3. เด็กหญิงมัลลิกา    ชมพู
1. นายชาญชัย    พิงขุนทด
2. นายวิโรจน์    ดวนสันเทียะ
6 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายเทียนชัย    พ้นพาล
2. เด็กหญิงสะแกวรรณ    สิทธิการ
3. เด็กหญิงพลับพลึง    ใจชอบ
1. นางมณี    มุงขุนทด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................