งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายพีรพล    จงนอก
2. นางสาวพิจิตรา    ใจงาม
3. นางสาววิชุตา    สิงห์นอก
1. นางสาวมาริษา    ผานาค
2. นางสาวศิรินทรา    กลักโพธิ์
2 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายพีระ    ยอดสระน้อย
2. นายนายอานนท์    นวนสันเทียะ
3. นางสาวสุชาดา    สายจันทร์
1. นางสาวกันนิภา    ขอพรกลาง
3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวแพรวดารา    จอมเกาะ
2. นางสาวณัฐธิดา    ชอนจอหอ
3. นางสาวสุภัสสร    สังฆกุล
1. นางสาวศศิกานต์    จันทร์บุญ
2. นายเกรียงไกร    ประดับลาย
4 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวปาริฉัตร    ดูเรืองรัมย์
2. นางสาวสุทธิดา    เปียสันเทียะ
3. นางสาวนิภาพร    รักวงศ์ไทย
1. นางสาวภัชชฎา    โอษคลัง
5 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวพรพิรุณ    อามาตมนตรี
2. นางสาวสุพัฒตา    อาบสุวรรณ์
3. นางสาวสุภาพรรณ    โบขุนทด
1. นางสาวสุกัญญา    สุนทร
2. นางสาวแสงจันทร์    มูลขุนทด
6 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวปริญญา    แข็งการ
2. นางสาวชลธิชา    ถ้ำกลาง
3. นายณัฐพงษ์    เลี้ยวกลาง
1. นางจินตนา    ชัยภัทรธนสร
2. นายสมัย    คงนันทะ
7 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายอภิสิทธิ์    ภักดีแก้ว
2. นางสาวณัฎฐนันท์    บำขุนทด
3. นางสาวอสิตา    คำสะใบ
1. นางสาวกัญญาภัทร    เหิมขุนทด
2. นางสาวภัทธร    ไมล์ขุนทด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................