งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงนิพิฐา    เศียรขุนทด
2. เด็กหญิงสุชานันท์    โสภาคย์
3. เด็กหญิงทินารมภ์    สุภาษร
1. นางสาวณัฐพร    ปั่นสันเทียะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนุช    อบอุ่น
2 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงนีรชา    ท่าช้าง
2. เด็กหญิงชลลดา    แขนอก
3. เด็กหญิงจิราพร    ไกรสำโรง
1. นางสาวประนอม    ศรีสังข์
2. นางสาวปรัชญาพร    ชู้กระโทก
3 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายเสกสรร    สุทธาคง
2. เด็กชายณัฐดนัย    ไพเราะ
3. เด็กหญิงอนุสรา    กิ่งปลัด
1. นางวิยะดา    กลางประพันธ์
2. นางสายทิพย์    ไชยศร
4 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายนิรันดร์    บึกขุนทด
2. เด็กหญิงสุฐาดา    กล้าพังเทียม
3. เด็กหญิงวรรณรท    ศรีกลาง
1. นางสาวมาริษา    ผานาค
2. นางสาวศิรินทรา    กลักโพธิ์
5 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงชาลิสา    สิงห์คะ
2. เด็กหญิงณัฐธิยา    พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงอรวี    เชิดสูงเนิน
1. นางสาวปริยาพัชร    ตอโคกสูง
6 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายมนัสชัย    โคกเปือย
2. เด็กหญิงสุภัทรา    อิชรา
3. เด็กหญิงเกวลิน    เห็งขุนทด
1. นางมัสยา    ธิติธนานันท์
2. นางมาเรียม    ป่วงกลาง
7 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงนนทิชา    เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สมบรม
3. เด็กหญิงรุ้งนภา    ขาวศรี
1. นายอภิศักดิ์    สิงหมารศรี
2. นางสาวไปรมา    แนมขุนทด
8 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    กามขุนทด
2. เด็กหญิงพรภิมล    ประสบทอง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    พิขุนทด
1. นางนภสรณ์    มากขุนทด
2. นางสาวประคอง    เพียกขุนทด
9 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เก่งนอก
2. เด็กชายวชิรพงษ์    สุระสา
3. เด็กหญิงพัชรธิดา    ใจเย็น
1. นางพรพิมล    เรืองบุญ
2. นางสุวคนธ์    คำศรี
10 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายธิติพงษ์    ทองน้อย
2. เด็กหญิงสุธาสินี    วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงเพชรพร    งับสันเทียะ
1. นางสาวมณธิชา    มณีกระโทก
2. นางสมจิตร    รีสันเทียะ
11 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงนันทิพร    พือขุนทด
2. เด็กหญิงปวีกานณ์    หาญสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ผกามาศ
1. นางวนัชพร    กิตติพิชญางกูร
2. นางสุนิษา    ชิดชัยภูมิ
12 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายพรพิสิทธิ์    โพดขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐวดี    เลิศขุนทด
3. เด็กชายธวัชชัย    หาญขุนทด
1. นางสาวสิริลักษณ์    พราหมณ์โชติ
2. นางสุจิตราภรณ์    ไพศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................