งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวโสภา    บุญเพ็ชร
1. นางสาวละอองดาว    บรรหาญ
2 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวอรุณ    นีสูงเนิน
1. นายสุรศักดิ์    จันมี
3 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวณัฏฐริยา    ภุโพธิ์
1. นางสาวธีรนันท์    เทดี
4 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายพลากร    บำรุงกุล
1. นางสาวปัญจพร    คำคง
5 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวสมใจ    วงพรมมา
1. นางสาวสุพรทิพย์    ชุดขุนทด
6 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายณัฐชัย    สัมมาแก้ว
1. นายสมชาย    ชาญจอหอ
7 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายธนากร    ใจรัมย์
1. นางสาวพิชญ์นรี    นารี
8 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายสงกรานต์    อุณหวงษ์
1. นางอรทัย    ศรีทอง
9 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายสิทธิไชย    อรุณวัฒนชัย
1. นางณหทัย    อุดมสุขโสภณ
10 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวอินทราณี    โบ้บสูงเนิน
1. นางสาวรุ่งทิวา    วงศ์ศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................