งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายเจษฎากร    กาญจนะสันติสุข
1. นางสาวสุลัดดา    เบ้าคำ
2 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    พินนอก
1. นางสาวประนอม    ศรีสังข์
3 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายเนตรบิดา    ยายืน
1. นางสาวจิตลดา    ครูมนตรี
4 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายนิธิเดชน์    สกุลวัชรโรจน์
1. นายสุรศักดิ์    จันมี
5 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุกัญญา    นามโนนไทย
1. นางสาวพัชรี    กันภัย
6 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายอนุรักษ์    อินทะโส
1. นายเดชฤทธิ์    หลักคำ
7 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ธรรมเนียมมี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกานดา    ชินแสง
8 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุนิสา    ปิติทโน
1. นางสุนิสา    ศรีรักษา
9 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายโศภณ    พลค้ำ
1. นางสาวมาเชื่อง    ชายะติกุล
10 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงรัตนากร    โนมขุนทด
1. นางสาวพิชญ์นรี    นารี
11 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายชลทิตย์    เกษสานิล
1. นางลีลาวดี    บุราณรมย์
12 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายจีระวัฒน์    หวังแอบกลาง
1. นางสาวสุภาวดี    เสถียร
13 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ลาดนอก
1. นางจันทร์เพ็ญ    โสมา
14 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ปางทิพย์อำไพ
1. นางสาวรุ่งทิวา    วงศ์ศร
15 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายก้องไกร    ใจใหญ่
1. นายพงษ์พันธุ์    ไพศาลธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................