งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายกฤษฎา    กลางจอหอ
2. นายธีระยุทธ    กรณ์โคกกรวด
1. นายสุทัศน์    ไชยปัดชา
2. นายไกรพล    วอนอก
2 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวชุติมา    พิพัฒน์
2. นายณัฐพล    บุตรเสน
1. นางสาวจำเริญสุข    วงศ์คำจันทร์
3 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาววิภาพร    คือพันดุง
2. นางสาวรสานันท์    เจิมขุนทด
1. นางสาวบรรจง    ถึกสูงเนิน
2. นางสาวลดาวัลย์    เกษมอมรกุล
4 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายสถาพร    พืมขุนทด
2. นายนิติภูมิ    ศรีแสง
1. นายวิวัฒน์    ทิพย์ขัน
2. นายอุทิศ    ศรีทอง
5 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวมณีรัตน์    ตากิ่มนอก
2. นางสาวปรียา    หฤทัยถาวร
1. นางสาวพรทิพย์    สอบกระโทก
2. นางลัดดาวัลย์    วงศรีไข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................