งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายสราวุฒิ    หงษ์ทอง
2. เด็กชายณัฐพล    รอดสันเทียะ
1. นายสุทัศน์    ไชยปัดชา
2. นายไกรพล    วอนอก
2 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ถีสูงเนิน
2. เด็กหญิงพชรธมนต์    รักบุญ
1. นายณัฐพล    ธูปน้ำคำ
3 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงนราวดี    บรรจง
2. เด็กหญิงปารมี    ดังใหม่
1. นางสาวบรรจง    ถึกสูงเนิน
2. นางสาวลดาวัลย์    เกษมอมรกุล
4 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายศุภวัฒน์    เดียขุนทด
2. เด็กชายรัฐภูมิ    มากขุนทด
1. นายวิวัฒน์    ทิพย์ขัน
2. นายอุทิศ    ศรีทอง
5 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายโชคชัย    หมายปิดกลาง
2. เด็กหญิงขนิษฐา    เชื่องกระโทก
1. นางสาวคณิตตา    ไวยขุนทด
2. นางสาวพรทิพย์    สอบกระโทก
6 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    ศรีแสง
2. เด็กหญิงพัชริดา    ปัญญารัมย์
1. นางกาญจนากร    หาป้อมชัย
2. นางสาวปิยวรรณ    ปิยธนภัทร์
7 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุชาวดี    หึกขุนทด
2. เด็กหญิงศิริพร    หาดขุนทด
1. นายพงษ์พันธุ์    ไพศาลธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................