งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 284
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงวรินทร    มณฑา
2. เด็กหญิงบุษยา    ด่านขุนทด
3. นางสาวฐานิศรา    ญาติจันอัด
1. นางสาวอภิญญา    ขุนสันเทียะ
2. นางสาวเจนจิรา    สมจิตร
2 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงปิยาพัชร    กล้าพังเทียม
2. เด็กหญิงอภิญญา    โนใหม่
3. เด็กหญิงอริศรา    หอมดวง
1. นางสาวยุพา    จันทร์คง
2. นางสาววันวิสาข์    นวนมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................