งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวมณีนุช    กิ่งพาน
1. นางสาวอารีรัตน์    สวัสดี
2 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวปรียาภรณ์    งาสันเทียะ
1. นางสาวธีรนันท์    เทดี
3 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวจุฑามาศ    พรมแสง
1. นายอภิชัย    เห็มวิพัฒน์
4 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายสมรักษ์    โกนสันเทียะ
1. นางสุนิสา    ศรีรักษา
5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวบุศรินทร์    สมนอก
1. นางสาวธัญลักษณ์    พัฒนากุล
6 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายสหชัย    ถันพลกรัง
1. นางอุดมพร    ชื่นอาภา
7 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นางสาวเบญญาทิพย์    โปสายบุตร
1. นายประสิทธิ์    จงท่องกลาง
8 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายอนุชา    สีจันทึก
1. นายคณิต    ครุฑขุนทด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................