งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐพล    เลี่ยมขุนทด
1. นางนฤนาถ    ธรรมวงศ์
2 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายวิศรุต    พูนเพ็ง
1. นางสาวอภิญญา    ขุนสันเทียะ
3 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายดุสิต    กาพย์พิมาย
1. นางสาวละอองดาว    บรรหาญ
4 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. นายทองดี    พลฤทธิ์
1. นายบุญช่วย    จันทะคาม
5 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กชายอภิตา    รุ่งสันเทียะ
1. นางสาวพัชรี    กันภัย
6 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงปภัสรา    โยพันดุง
1. นายเดชฤทธิ์    หลักคำ
7 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    เจียกสูงเนิน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกานดา    ชินแสง
8 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงรัชดาวรรณ    พรหมพันธ์ใจ
1. นางสาวสุพรทิพย์    ชุดขุนทด
9 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงพรชิตา    เสียงสนั่น
1. นางสาวอมรรัตน์    วรเลิศ
10 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงกมลเพชร    หินส้นเทียะ
1. นายชุชาติ    บุญญาพิจิตร์
11 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงรัชนีกร    โพธิ์นอก
1. นางสาวปวีณา    เดชขุนทด
12 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐฐา    เมฆขุนทด
1. นางสาวโชติมณี    ดือขุนทด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................