หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nma4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางถนอมจิต สุตะนาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศรวณีย์ บัวขมโรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางบุญส่ง กันทะเขียวโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นางวรรณภา เพชรกิ่งโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นายเจียมศักดิ์ ชนะค้าโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
6. นางสาวปราณี พิสุทธิสุวรรณโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
7. นายเจียมศักดิ์ ค้าไม้โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
8. นางธนพร ชยันตรดิลกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
9. นางเฉลิมศรี เมนขุนทดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
10. นางศิริพร นนทวิจิตรโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
11. นางสุชัญณิชา สีทานอกโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุจรี วัฒนชนสรณ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางเฉลิมศรี สืบปรุโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุมารีรัตน์ กุมารสิงห์โรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมานะ เอื้อเฟื้อโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
4. นายแหลมทอง ปราบภัยโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางมณฑิรา ม่วงเอี่ยมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายครรชิต ไลยนอกโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
7. นางภัทราวรรณ พิทักษ์พรสุขโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
8. นายณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
9. นางสาวราตรี ทัศน์ไพรโรงเรียนชุมพวงศึกศึกษากรรมการ
10. นางสาวอุษา ปิ่นสันเทียะโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางเสาวณี แก้วแจ้งโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสายสมร พิมสิงห์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีสุทธิ์ทองมีโรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจรินทร์ ทรงประโคนโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นางณัฐทพัสส์ จิระสวัสดิ์พงศ์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ เจนชัยโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
6. นางสาวนารี กุมรัมย์โรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
7. นางปิยะธิดา อาจิณกิจโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ สีวันทาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสิริสกุล สิริชัยตระกูลโรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสิรกาณฑ์ สุริยะสกุลวงษ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางลาวัลย์ ดำรงค์ธรรมสกุลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นางสุวรรณี อินธิแสงโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
6. นางธนวรรณ จุโฑปะมาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
7. นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ประเสริฐศิลป์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา นาดีโรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรุนรัตน์ เกียรติสมวงศ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางผ่องผิว แก้วกล้าโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ ลือขุนทดโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒กรรมการ
6. นางอรุณ ดวดกระโทกโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
7. นางประนอม อักษรกลางโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
8. นางรำไพ วันไธสงโรงเรียนห้วยแถลงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอุทัยวรรณ มหาวีระโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
10. นายสุนทร อ่อนคำโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
11. นางสาวเสาวภา หมวดสันเทียะโรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการ
12. นางสาวสมพร ฤกษ์กลางโรงเรียนบุญวัฒนา ๒กรรมการ
13. นางแวว บำรุงนาโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายพิษณุพงษ์ ญาณศิริโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนันทนา มีสัจจ์โรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนี เกษนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
4. นางปุณญิสา โชตนาพงศ์โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
5. นางโสภา พงษ์สถิตย์พัฒน์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนิตยา พิสิษฐวานิชโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
7. นางสาวนลินี บพิตรสุวรรณโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นางศรินยา กายสิทธิ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา เซียมตะคุโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุชญา สอนเสริมโรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ จงฤทธิ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนิภาวรรณ ภูมิทนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางปิยะวรรณ แก่นกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นางสุชาติ โมสูงเนินโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
7. นางสุกานดา วิทโยปกรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางนิทรา ลิ้มสุเวชโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
9. นางศุภานัน ต้นกระโทกโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์กรรมการ
10. นายเถลิงศักดิ์ ภูคำนวณโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางสาวปาหนัน รานอกโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
12. นางปุณริศา หิรัญชาติโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
13. นางลำไพ เหรียญตะคุโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
14. นางศรินทรา อุ่นใจโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
15. นายสเกณฑ์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววันทนา ชูพงศ์โรงเรียนบุญวัฒนา ๒กรรมการ
17. นายจำเนียร ช้างน้ำโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
18. นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์โรงเรียนเมืองพลับพลากรรมการ
19. นางยุพิน โด่งพิมายโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
20. นางสาวศรีทอง ยอดประทุมโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
21. นายธนพล ถอยกระโทกโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
22. นางหทัยวรรณ โหจันทึกโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศรัยฉัตร ฉัตรปิลันธนาโรงเรียนบุญวัฒยาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ทวีเดชโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางปาณิสรา ภวณัฐกุลธรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นางสายเพชร จันทรุทัยโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
5. นายบุญยาธร ทะยอมใหม่โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
6. นางเรณู เคล้ากระโทกโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นางจำปา จินาวัลย์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
8. นางสุภัทรา วิเศษมงคลชัยโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
9. นายสมพร กล้าหาญโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
10. นางศศิธร มาตทะวงษ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นางอุไร แพงพงศ์โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
12. นางแสงเทียน สุนทรรัตน์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
13. นายบุญกว้าง ศรีสุทโธโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวสุมารี มุ่งครองกลางโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
15. นางเบญจา คำขวาโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
16. นายมนูญ ชนากลาง โรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
17. นางสุพัตรา ศักดาโรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
18. นางสาวกฤตยา เพ็ชรพิมายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
19. นางวิภาดา จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
20. นางประไพพิศ กุสุมภ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
21. นางวรรณวไล จันทาบโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
22. นางพรประภา เกษมทะเลโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ บุญประกอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเทวีวรรณ การปลูกโรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายเอกธนวัฒน์ รัตนะปัญญานันท์โรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
4. นายพิชนันท์ ขันอาสาโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
5. นางอัมพร นันทะเสนาโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
6. นายสุเมธ จินหนองหว้าโรงเรียนเมืองพลับพลากรรมการ
7. นางธิดารัตน์ เอมวงษ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
8. นางสาวบัลลังก์ แสนเมืองโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
9. นางณัฐฐินันท์ สังสูงเนินโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
10. นายประเสริฐ บุญช่วยโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
11. นายธนเดช มิรินทร์โรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
12. นางอัจฉริยา ทองมูลชัยโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
13. นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทกโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวบุปผยา สังฆมานนท์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายบรรณศลรรถ ครูศรีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรไท ใหญ่แทนคุณโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพรศิริ ลมจะโปะโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นางนัทยา คุปพิทยานันท์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายพานเงิน ศรีสุขโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
8. นายนพรัตน์ รองหมื่นโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
9. นายสมควร ต้ายไธสงโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
10. นายเชษฐพงษ์ ผึ้งทองโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
11. นางสาวพนมไพร เทพจิตรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
12. นายศักดิ์ดา พระอารักษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ธนะสัมบัญโรงเรียนมหิศราธิบดีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวจิรภา กกกลางโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางนิภา อาลัยรัมย์โรงเรียนประทายกรรมการ
5. นางจงใจรัก ไชยกุฉินโรงเรียนปากช่องกรรมการ
6. นางวิภาริณี สมบัติสินโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
7. นางวาริน ตะกรุดดงโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
8. นางสาวพชร ยังให้ผลโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
9. นางทิพย์ภา ยันสูงเนินโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุกานดา วิทโยปกรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา มหิทธานุภาพโรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นางประสพ ธนะสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ กมขุนทดโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยรัตน์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
5. นางนาวิน กาทองโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวสมคิด เกวขุนทดโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นางสาวลั่นทม ศอกกำปังโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
8. นางวัชรี อินอุ่นโชติโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
9. นางสาวกรวยทอง แย้มศรีโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
10. นางสาวอุษา ปิ่นสันเทียะโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ จันทาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางตวงพร ขบวนฉลาดโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ โฉมสันเที่ยะโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ แฉขุนทดโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร อุ่นประชาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นางกัญจน์ญาพิม ดุษฎีนิศากรโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ สงฆ์สังวรโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นางภาวศุทธิ์ วัฒนาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
9. นางบุญช่วย ยอดผักแว่นโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
10. นางปรียาพันธ์ ฉัตรสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสวิตตา มุ่งธนวรกุลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ ซื่อรัมย์โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางส่องหล้า ตันจินดาประทีปโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางธิดารัตน์ เอมวงศ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นางสุวรรณ์ แสนประเสริฐโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
7. นางทศพรรณ จันทาโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
8. นางสมหมาย ทองเหล็กโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นางธัญชนก ตรีเดชโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุภาพร สามขุนทดโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวพรรณมาศ กองขุนทดโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]