หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2557   19 ก.ย. 2557   20 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 7 19 ก.ย. 2557 09.30-11.30
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 7 19 ก.ย. 2557 09.30-11.30
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.30
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.30
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.30
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ICT 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ICT 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90 ปี 19 ก.ย. 2557 09.30
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90 ปี 19 ก.ย. 2557 09.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง (รอบแรก) ห้องคณิตพุทธิรัตน์, (รอบสอง) 2406, 2407 และ 2409 19 ก.ย. 2557 08.30-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 19 ก.ย. 2557 08.30-16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 19 ก.ย. 2557 08.30-16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 2 ห้อง 2501, 2502 19 ก.ย. 2557 08.30-16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารโรงอาหารกลางวัน 19 ก.ย. 2557 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องทัศนศิลป์ 1 และทัศนศิลป์ 2 19 ก.ย. 2557 08.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป4 19 ก.ย. 2557 08.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป3 และทัศนศิลป์ 3 19 ก.ย. 2557 08.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป1 19 ก.ย. 2557 08.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ (ใต้โรงอาหาร) 19 ก.ย. 2557 08.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องทัศนศิลป์ 4 19 ก.ย. 2557 08.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ลานประติมากรรม (อาคารอุตสาหกรรม) 19 ก.ย. 2557 08.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2557 08.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2557 08.00
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2557 08.00
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2557 08.00
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2557 08.00
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2557 08.00
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2557 08.00
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2557 08.00
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2557 08.00
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2557 08.00
11 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เวทีกลางแจ้ง 19 ก.ย. 2557
20 ก.ย. 2557
08.00
12 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องชวลิต 19 ก.ย. 2557 08.00
13 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องชวลิต 19 ก.ย. 2557 13.00
14 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องธุรกิจ 1 19 ก.ย. 2557 08.00
15 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องธุรกิจ 1 19 ก.ย. 2557 13.00
16 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องธุรกิจ 2 19 ก.ย. 2557 08.00
17 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องธุรกิจ 2 19 ก.ย. 2557 13.00
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องคุณพุ่ม 19 ก.ย. 2557 08.00
19 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องคุณพุ่ม 19 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารพลศึกษา (สนามบาสเก็ตบอล) 19 ก.ย. 2557 08.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารพลศึกษา (สนามบาสเก็ตบอล) 19 ก.ย. 2557 13.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารพลศึกษา (สนามบาสเก็ตบอล) 19 ก.ย. 2557 08.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคารพลศึกษา (สนามบาสเก็ตบอล) 19 ก.ย. 2557 13.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เวทีกลาง 19 ก.ย. 2557 12.30
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เวทีกลาง 19 ก.ย. 2557 08.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 19 ก.ย. 2557 08.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 19 ก.ย. 2557 08.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 626 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 42
09.00-16.00
2 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 631และ624 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 67
09.00-เป็นต้นไป
3 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 628 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 39
09.00-เป็นต้นไป
4 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ใต้ถุนอาคาร7 ฝั่งทิศตะวันตก 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ห้องบัวหลวง 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ห้อง บัวหลวง,บุษกร 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 1 ชั้น 4 ห้อง 144,145 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 1 ชั้น 6 ห้อง 164,165 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ห้อง หอประชุมโรงเรียน 19 ก.ย. 2557 09-00-15.00
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ห้อง หอประชุมโรงเรียน 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ชั้น 6 ห้อง 266,ประกันคุณภาพ 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ชั้น 2,6 ห้อง 242,ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Com2 (423) 19 ก.ย. 2557 09.00-14.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Com3 (425) 19 ก.ย. 2557 09.00-14.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Com3 (425), Com5 (428) 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ หอประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ชั้นล่าง อาคาร 5 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ห้องอุตสาหกรรม 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ชั้นล่าง อาคาร 1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เต้นท์หน้าอาคาร 1 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เต้นท์หน้าโรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.00-11.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ห้องโสตทัศนศึกษา 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซุ้มการะเวก 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]