หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2557   19 ก.ย. 2557   20 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 20 ก.ย. 2557 08.30-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องทัศนศิลป์ 1 และทัศนศิลป์ 2 20 ก.ย. 2557 08.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป4 20 ก.ย. 2557 08.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป3 และทัศนศิลป์ 3 20 ก.ย. 2557 08.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป1 20 ก.ย. 2557 08.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องทัศนศิลป์ 4 20 ก.ย. 2557 08.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ลานประติมากรรม (อาคารอุตสาหกรรม) 20 ก.ย. 2557 08.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อ TO BE Number One เหลือง 20 ก.ย. 2557 09.00
2 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อ TO BE Number One เหลือง 20 ก.ย. 2557 09.00
3 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อ TO BE Number One เหลือง 20 ก.ย. 2557 09.00
4 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อ TO BE Number One เหลือง 20 ก.ย. 2557 09.00
5 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เวทีกลางแจ้ง 19 ก.ย. 2557
20 ก.ย. 2557
08.00
6 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เวทีกลาง 20 ก.ย. 2557 08.00
7 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อ TO BE Number One เหลือง 20 ก.ย. 2557 08.00
8 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อ TO BE Number One เหลือง 20 ก.ย. 2557 08.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 20 ก.ย. 2557 08.00
2 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 20 ก.ย. 2557 08.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง To be number one เหลือง 20 ก.ย. 2557 08.00
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง To be number one เหลือง 20 ก.ย. 2557 08.00
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง To be number one เหลือง 20 ก.ย. 2557 08.00
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง To be number one เหลือง 20 ก.ย. 2557 08.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Com2 (423) 20 ก.ย. 2557 09.00-14.00
2 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Com3 (425), Com5 (428) 20 ก.ย. 2557 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]