หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวกัลยารัตน์ ศิริมาเทพ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรอกข้อมูล
2 นางพัชรินทร์ นารินรักษ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรอกข้อมูล
3 นางอัจรา โทแหล่ง ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรอกข้อมูล
4 นางทิพย์วรรณ จิรกรวฤทธิ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรอกข้อมูล
5 นางสาววิไลวรรณ สาระมู ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรอกข้อมูล
6 นายนพณัฏฐ์ เกิดนอก ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรอกข้อมูล
7 นายสมพล ระวังงาน ครูโรงเรียนพิมายวิทยา กรอกข้อมูล
8 นายเทิด สายโต ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพวง คณะกรรมการตัดสิน
9 นายอุทัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายอุทัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายประจักษ์ ธีรพงศธร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางจินดา เสือบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายสม แคงสันเทียะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายประเสิรฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายมนัส แดงสระน้อย ผูู้อำนวยการโรงเรียนโคารชพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายชนุตร์ พัฒนโพธิวัชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายเกียรติศักดิ์ อินทร์จำนงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 31 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางจินดา เสือบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายวีรศักดิ์ ศรีพรหม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายผดุงศักดิ์ ศรีโท รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายเกรียงไกร กวินอติชาติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายสมาน ชูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางกนกพร อินรัมย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
28 นางสุนิสา พัตรภักดิ์ ครู โรงเรียนสุรนารี 2 กรรมการ
29 นางภคจิณทจุฑา คมวิชายั่งยืน ครู โรงเรียนสุรนารี 2 กรรมการ
30 นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทาย ครู โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
31 นางมัณฑนา โพธ์กัณฑ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
32 นางสาวกนกทิพย์ ปินะพัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
33 นายธนพล สิสิมมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
34 นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
35 นางสาวเวสารัช โกธา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
36 นางธารินี หรี่เรไร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
37 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
38 นางสาวกานต์ ศรีระวรรณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
39 นางสาวธัญชนก สุระวรรณะ ครูโรงเรียนเสิงสาง กรรมการ
40 นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโครต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
41 นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเชียว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
42 นายวิสูตร ยุระวงษ์ นักวิชาการคอมฯ สพม. 31 กรรมการ
43 นางสาวจิรดา นันตาเวียง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
44 นางมุกดา จ้อจันทึก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 กรรมการ
45 นางสมจิตร ชนะภัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
46 นายธงชัย รวยสูงเนิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
47 นางกลอยใจ มุกดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
48 นางสุทธสินี สุจริตรักษ์กมล ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
49 นาชชูชาติ พัดเกาะ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
50 นางรัชฎาภรณ์ สิงห์เดช ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
51 นายสายชล นาคดิลก ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
52 นายสุรัช พจน์ฉิมพลี ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
53 นางสิรินทร์ชญา บุุญยเกียรติ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
54 นายประภา บุญยะภาภรณ์ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
55 นางบังอร ชูศรียิ่ง ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
56 นางสุวิมล ฤทธิ์ไธสง ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขาฯ
57 นางสุรชา สวนหนองปลิง ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและเลขาฯ
58 นายภูมินทร์ สุกุมลจันทร์ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วย
59 นางวัลลีย์ แสงสุข ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วย
60 นางเพ็ญศิริ รวยสูงเนิน ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
61 นางวัณณา พัดเกาะ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาล
62 นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจักราชวิทยา คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-๓
63 นางโสภา เพ็ชรสุข ครู โรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-๓
64 นายสมนึก พรมจันทร์ ครู โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-๓
65 นายมนตรี ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-๓
66 นายชัชวาล อุตสาหพงษ์ ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-๓
67 นายสมชาย คล่องชอบ ครู โรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-๓
68 นายสมชาย หมายเจริญ ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุุนทด คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-๓
69 นายประสิทธิ์ หวังกลาง ครู โรงเรียนขามสะแกแสง คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-๓
70 นายวีระพล เรือกิจ ครู โรงเรียนสีดาวิทยา คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-๓
71 นายศิวาวุธ จันทร์กรูด ครู โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-๓
72 นายบุญชอบ เพิ่มพูล ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖
73 นายภูมิ เพ็ชรสุข ครู โรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖
74 นายสมกิจ ผดุงสุนทร ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖
75 นายพงศธร กาศพรมราช ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖
76 นายศรีคิง แสนพรม ครู โรงเรียนเสิงสาง คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖
77 ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์ ชมพู่ ครู โรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖
78 นายณัฎฐ์กิตต์ จิตร์วิริยะกานต์ ครู โรงเรียนสีดาวิทยา คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖
79 นายจักรพันธ์ เขียวสวาท ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖
80 นางนิตย์ หมายเจริญ ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุุนทด คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖
81 นายประดับ ศิริปัญญา ครู โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-๖
82 นางสาวสุนิศา โชติกลาง ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน
83 นางสมจิตร แหวนพิมาย ครู โรงเรียนพิมายดำรงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน
84 นายพลนิวัฒน์ แตชสิทธิปรีชา ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน
85 นายพิทักษ์ เนื่องกระโทก ครู โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน
86 นางมลธยา ปาละวงษ์ ครู โรงเรียนเก้งเต็ก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน
87 นางสาวดวงจันทร์ นามแสง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน
88 นางชนกานต์ นัดสันเทียะ ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน
89 นายสมเจตน์ ไตรวัชรนนท์ ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุุนทด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน
90 นางวัลลภา โพธิโต ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน
91 นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓
92 นางอรทัย ธนะสัมบัญ ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓
93 นางสาวจิรภา กกกลาง ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓
94 นางนิภา อาลัยรัมย์ ครู โรงเรียนประทาย คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓
95 นางจงใจรัก ไชยกุฉิน ครู โรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓
96 นางวิภาริณี สมบัติสิน ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุุนทด คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓
97 นางวาริน ตะกรุดดง ครู โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓
98 นางสาวพชร ยังให้ผล ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓
99 นางทิพย์ภา ยันสูงเนิน ครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓
100 นางกาญจนา มหิทธานุภาพ ครู โรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖
101 นางประสพ ธนะสูตร ครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖
102 นางสมบูรณ์ กมขุนทด ครู โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖
103 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนพิมายดำรงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖
104 นางนาวิน กาทอง ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖
105 นางสาวสมคิด เกวขุนทด ครู โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖
106 นางสาวลั่นทม ศอกกำปัง ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุุนทด คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖
107 นางวัชรี อินอุ่นโชติ ครู โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖
108 นางสา่วกรวยทอง แย้มศรี ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖
109 นางสาวอุษา ปิ่นสันเทียะ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖
110 นางปรียาพันธ์ ฉัตรสูงเนิน ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-๓
111 นางระเบียบ จันทา ครู โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-๓
112 นางตวงพร ขบวนฉลาด ครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-๓
113 นางสาวจุฑารัตน์ โฉมสันเทียะ ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-๓
114 นางกัญจน์ญาพิม ดุษฎีนิศากร ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-๓
115 ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ สงฆ์สังวร ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-๓
116 นางสาวภาวศุทธิ์ วัฒนา ครู โรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-๓
117 นางบุญช่วย ยอดผักแว่น ครู โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-๓
118 ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ แฉขุนทด ครู โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
119 นางสวิตา มุ่งธนวรกุล ครู โรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
120 นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
121 นางสาวสุุรีย์ ซื่อรัมย์ ครู โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
122 นางสาวสุรีย์พร สามขุนทด ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
123 นางส่่องหล้า ตันจินดาประทีป ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
124 นางธิดารัตน์ เอมวงษ์ ครู โรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
125 นางสุวรรณ์ แสนประเสริฐ ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
126 นางทศพรรณ จันทา ครู โรงเรียนพระทองคำวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
127 นางสมหมาย ทองเหล็ก ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
128 นางธัญขนก ตรีเดช ครู โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
129 นางสาวพรรณมาศ กองขุนทด ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-๖
130 นางอุไรวัลย์ ศรีวิจารณ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๑-๓
131 นางสรณ์สิริ ศิริรัตนอัมพร ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๑-๓
132 นางสาววาทินี พรมวงษ์ ครู โรงเรียนหนองกราดวัฒนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๑-๓
133 นางจำเรียง โรจนภานุรัตน์ ครู โรงเรียนจักราชวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๑-๓
134 นางปราณี เดชบุญ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๑-๓
135 นายพงษ์ศักดิ์ บาลี ครู โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๑-๓
136 นางภาวินีย์ เดชครุธ ครู โรงเรียนพระทองคำวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๑-๓
137 นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๑-๓
138 นางประณยา เจตนา ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๑-๓
139 นางจารุพร แสงสุขทินภัทร ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุุนทด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๔-๖
140 นางนนทรัตน์ เขาสถิตย์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๔-๖
141 นางบุญเต็ม ซ้อนกลิ่น ครู โรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๔-๖
142 นางภคจิณหจุฑา คมวิชายั่งยืน ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๔-๖
143 นางสาวทัศนา พู่ทอง ครู โรงเรียนพิมายดำรงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๔-๖
144 นายไพรัช เชื้อประทุม ครู โรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๔-๖
145 นางบุญนำ สุวรรรณอำภา ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุุนทด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๔-๖
146 นายณัฐชัย เรียกจำรัส ครู โรงเรียนหนองกราดวัฒนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๔-๖
147 นางวัฒนาภรณ์ เพชรโต ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ม.๔-๖
148 นายยุทธนา สวรรค์ดอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
149 นางสาววันเพ็ญ สะเทิงดอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
150 นางสาวกัลยารัตน์ ศิริมาเทพ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
151 นางพัชรินทร์ นารินรักษ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
152 นายสวรรค์ ดวงมณี โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
153 นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
154 นายศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
155 นางพันธ์กมล รัศมิ์ขาวพราย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
156 นางลภัสฎา จีรฤทธิพล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
157 นางน้ำเพชร กระต่ายทอง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
158 นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
159 นางเด่นเดือน ประวิตรวงศ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน (กิจกรรมคอมพิวเตอร์)
160 นายมนูญ มูลบุตร ครูโรงเรียนเมืองคง กรรมการตัดสิน Cross Word
161 นางสาวรินภัทร บุตรศรีภูมิ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสิน Cross Word
162 นางสุภาวดี ชาวเสมา ครูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา กรรมการตัดสิน Cross Word
163 นางสาวนิตยา นพพิบูลย์ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสิน A Math
164 นางสาวกนกอร โพธิ์กลาง ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการตัดสิน A Math
165 นายพลากร เนียมจะโปะ ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กรรมการตัดสิน A Math
166 นางหิรัฒยรัศมี อนันตบุษย์ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสิน คำคม
167 นางมนฑิรา ม่วงเอี่ยม ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสิน คำคม
168 นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการตัดสิน คำคม
169 นางหทัยวรรณ โหจันทึก ครูโรงเรียนปากช่อง กรรมการตัดสิน คำคม
170 นางสาวปรียานุช หนอกกระโทก ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสิน คำคม
171 นายณฐพงศ์ วงศ์ทิศลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใบพัด กรรมการตัดสิน คำคม
172 นางสาวสุเนตร วีระภัทร ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสิน คำคม
173 นางสุรีพร กลิ่นศรีสุข ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสิน คำคม
174 นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการตัดสิน ซูโดกุ
175 นายพงษ์พันธุ์ ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา กรรมการตัดสิน ซูโดกุ
176 นางสาวชลนภา คงคิด ครูโรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการตัดสิน ซูโดกุ
177 นายบดินทร์ สิงหะ ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
178 นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี ครูโรงเรียนจักราชวิทยา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
179 นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
180 นายทองพูน อุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
181 นางวรรณิภา สำเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
182 นายธเนศ จำปามูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
183 นายเหมือน พนารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
184 นายสันติ ทิมสูงเนิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
185 นางพัตรา อัจฉริยชีวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
186 นางสาวกอบเกื้อ อุตสาหกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
187 นายประเสริฐ ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศน์ คณะกรรมการดำเนินงาน
188 นายสามารถ กายขุนทด ครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงาน
189 นายวิริยะ ศาสตรา ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงาน
190 นายสุพจน์ กฤษสุวรรณ ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
191 นายธวัชชัย พาขุนทด ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
192 นายชูชาติ พัดเกาะ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครรราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน
193 นายศรชัย ธรรมบรรเทิง ครูโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
194 นายณัฐวุฒิ แก้วอาจ ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
195 นายอภิรัตน์ พิลาแดง ครูโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
196 นายประะสาท วงษ์ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการดำเนินงาน
197 นายวิวัช ด่านกระโทก ครูโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
198 นายมนัส ลุนนากัน ครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
199 นางปัทมา เทพรัตน์ ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี คณะกรรมการดำเนินงาน
200 นายอดิศักดิ์ ประกินะ ครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
201 นางเปรมวดี ยอดมีกลิ่น ครูโรงเรียนบุญวัฒนา 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
202 นายชัยวัฒน์ จันทร์มาลย์ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
203 นายวีรยุทธ พุฒขุนทด ครูโรงเรียนพิมายดำรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
204 นายอุทัย วิชยพงศ์ ครูโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
205 นางสาวดรุณี เผ่าพงษ์ ครูโรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการดำเนินงาน
206 นายธีรพงศ์ มูลผง ครูโรงเรียนเทพาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
207 นายลอย มัจฉาชาติ ครูโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
208 นายกล้าหาญ โสสระเกษ ครูโรงเรียนสีดาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
209 นายชนพล พลรักษ์ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
210 นายธนศักดิ์ รัตนราศรี ครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการดำเนินงาน
211 นายวิรุตป์ มะลิอ่อง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
212 นายจักริน ภู่ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
213 นายวีรพงษ์ ทองนำ ครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
214 นางสาวอนงค์ ทองสกูล ครูโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ์วราราม คณะกรรมการดำเนินงาน
215 นายสุพิศชัย สีวันทา ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
216 นายสมศักดิ์ ตุ่นไธสง ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
217 นางศิรประภา บูรณสถิตวงศ์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
218 นายไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
219 นายอุทัย อาจปรุ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
220 นางบุณฑริกา ภัทรจารุ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
221 นายสมชาย วันเฟื่องฟู ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
222 นางมณีพัส ไชยคำภา ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
223 นายสายันต์ ทองตัน ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
224 นางสุวรรณา โพธิ์หมื่นไวย ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
225 นางสาวสุวดี สาลี ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
226 นายสมยศ ตลอดนอก ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
227 นางสุภาภรณ์ ฝอยพิกุล ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
228 นางสายฝน บูรณพันศักดิ์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
229 นางจีรนันท์ แสนลือชา ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
230 นางปวิชญา ฉายดิลก ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
231 ดร.พันธ์มณี คำพันธ์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
232 นายเกียรติศักดิ์ ลิ้มสุเวช ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
233 นางสาววีระรัตน์ ยี่สุ่น ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
234 นางจารุณี เรือนใหม่ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
235 นางพิกุล ยิ่งดัง ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
236 นางมาลินี ศิริจารี ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
237 ดร.ฉวีวรรณ เคยพุดซา ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
238 นางสาวอารมณ์ ชุมสันเทียะ ครูโรงเรียนหนองบัวละคร คณะกรรมการดำเนินงาน
239 นางวนิดา ธาตุประกอบ ครูโรงเรียนสมเด็๗พระธ๊รญาณมุนี คณะกรรมการดำเนินงาน
240 นายทรงยศ คุณทะวงษ์ ครูโรงเรียนขามสะแสง คณะกรรมการดำเนินงาน
241 นายสมบัติ กล้าหาญ ครูโรงเรียนภู่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
242 นายกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร ครูโรงเรียนจักราชวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
243 นายกฤษณะ เทพจิตร ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
244 นายนิติศักดิ์ สิงห์มณี ครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
245 นายชนะภรณ์ รัตนพงศ์ ครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
246 นายวรกิจ เกียรติไกรศักดิ์ ครูโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
247 นายทวชล ตัดเพ็ชร ครูโรงเรียนพุดซาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
248 นางสาวมณีนุช ทำกิน ครูโรงเรียนมิตรภาพวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
249 นายสมบัติ มีดี ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
250 นางสาวลักขณา หาญมนตรี ครูโรงเรียนธารประสาทเพชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
251 นายสุกิจ สีชมพู ครูโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
252 นางสาวบังอร วงศ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนเสิงสาง คณะกรรมการดำเนินงาน
253 นายปรีชา เหล็งนุ้ย ครูโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
254 นายวิภพ พันธ์ควณิชญ์ ครูโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
255 นายอติรุจ หลวงเทพ ครูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
256 ว่าที่ร้อยตรีวีรชน แทนอิสสระ ครูโรงเรียนเมืืองพลับพลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
257 นางสาวจิราภรณ์ สิงห์จันลา ครูโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
258 นายพัสนัย กันงาม ครูโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
259 นายนิจดวง จิตรกล้า ครูผู้ช่วยโรงเรียนบึงพะไล คณะกรรมการดำเนินงาน
260 นายพัชรพัส ภัทรจารุ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
261 นางสาวอังสนา อุดแจ่ม ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คณะกรรมการดำเนินงาน
262 นายนิรันดร์ ลอยจันทึก ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด คณะกรรมการดำเนินงาน
263 นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง ครูโรงเรียนปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงาน
264 นายนคร คัมภิรานนท์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
265 นายบารมี ดำรงธรรม ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน
266 นางดวงตา ศรีสุทโธ ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
267 นางวิลาวัณย์ พิณพิมาย ครูโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
268 นายอภิชิต มีสวรรค์ ครูโรงเรียนเมืองคง คณะกรรมการดำเนินงาน
269 นางกัลยาณี สุนทรมานพ ครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานี คณะกรรมการดำเนินงาน
270 นางสาวเพ็ญศรี ศรีโพธิ์ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
271 นายเจษฎา ชนะโรค ครูโรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
272 นายธนู พงษ์พิมาย ครูโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
273 นางเบญจพร คร้ามพักตร์ ครูโรงเรียนมหิศราธิบดี คณะกรรมการดำเนินงาน
274 นางศรีนวลจันทร์ คงฟัก ครูโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
275 นางประไพศรี งามวิไลกร ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
276 นางวรรณา แผ่นทอง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
277 นางจารุวรรณ สวัสดิ์ปรุ ครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
278 นายณัชธนพงษ์ คำมา ครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
279 นายพิชิต จงรักกลาง ครูโรงเรียนขามสะแกแสง คณะกรรมการดำเนินงาน
280 นายสนทยา ศรีสุรนารี ครูโรงเรียนจักราชวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
281 นางนิภาพัต วรสาร ครูโรงเรียนภู่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
282 นางวิไลพร ทองดี ครูโรงเรียนบึงพะไล คณะกรรมการดำเนินงาน
283 นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์ ครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
284 นางสาวนาฎนภา ปัจจังคะโต ครูโรงเรียนพุดซาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
285 นางรัชดาภรณ์ สิงห์เดช ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน
286 นางสาวอัญชลี รุดพิมาย ครูโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
287 นางวริษฐา ปภาดาโสภณ ครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
288 นายประจวบ ณ วงศ์ ครู โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
289 นางกอบแก้ว กล้าหาญ ครูโรงเรียนเทพาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
290 นายระเบียบ ชวนรัมย์ ครูโรงเรียนสีดาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
291 นายบรรเลง รักษ์มณี ครูโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
292 นางพิมนภา วัฒนาธาดาสุข ครูโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม คณะกรรมการดำเนินงาน
293 นางสาวแสงเดือน นิลศรี ครูโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
294 นายอานันท์ พรหมนิล ครูโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี คณะกรรมการดำเนินงาน
295 นางสาวกนกศรี ผาสุข ครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
296 นางโรจนา เกียรติไกรศักดิ์ ครูโรงเรียนกระเบื้องนอกวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
297 นางเพ็ญ ประเมศรี ครูโรงเรียนเสิงสาง คณะกรรมการดำเนินงาน
298 นางสิริวรรณ เตียประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
299 นางบุษบา ชื่นฤทธิ์ ครูโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
300 นายชินตา บุญผาง ครูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
301 นายธีรวัฒน์ ชาวชอบ ครูโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
302 นางสาวนิตยา หอมพันนา ครูโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
303 นายอนุ บินนอก ครูโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
304 นายไพสิน นันทาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
305 นางสาวนุชนันท์ อิงเอนุ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ิื 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
306 นางสาววีรญา นรารัตน์ ครู โรงเรียนมิตรภาพวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
307 นางอนัญชยา อาษายุทธ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
308 นายญาณวุฒิ ทองอยู่ ครู โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
309 ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ ฟองฟูม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
310 นายชัยศักดิ์ ปิติสุรเดช ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
311 นายสุริยา นภาวัฒนดำรงค์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
312 นายชูชาติ พัดเกาะ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน
313 นายธงชัย นิยมสุข ครูโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
314 นายรขต วรรณศิลปะ ครูโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
315 นางสาวพิชญ์สินี พวงจันทร์ ครูโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
316 นางมธาวี วรรณศิลปะ ครูโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
317 นางวรรณี อมัติรัตนะ ครูโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
318 นางสาวอลิษา อุตรดิษฐ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพิมายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
319 นางอมิตา ขาวสาระ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
320 นายสันติ วิลัยสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
321 นายพีระวัฒน์ คงวัฒนา โรงเรียนบุญวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
322 นางสาวกอบเกื้อ อุตสาหกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
323 นายทองพูน อุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
324 นางวรรณิภา สำเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
325 นายธเนศ จำปามูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
326 นายเหมือน พนารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
327 นายสันติ ทิมสูงเนิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
328 นางพัตรา อัจฉริยชีวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
329 นางสุรางรัตน์ พิมาลัย ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
330 นางกรรณิการ์ วรรณประทุม ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
331 นางรัตนา จาตุวงศา ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
332 นางทิพยวรรณ สุขสิน ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
333 นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
334 นางวิภาดา พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
335 นางแสงโสม เปียสูงเนิน ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
336 นางสาวพรประภา สุชนชาติ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
337 นางฉมารัชญ์ สุขเกษม ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
338 นางนวิยา สุวรรณ์คัมภีระ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
339 นางจิราภรณ์ สิริสุรักษ์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
340 นางสาวพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
341 นางกันติชา วัฒนเทวิน ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
342 นายสวรรค์ ดวงมณี ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
343 นางอรชพร มาลีเวช ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
344 นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
345 นางสาวจรัสพร งวดสูงเนิน ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
346 นายศิริศักดิ์ พรมงูเหลือม ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
347 นายเกียรติพงศ์ พงศ์ทิพากร ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
348 นายทองพูน อุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
349 นางกรรณิการ์ วรรณประทุม ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
350 นางสาวพรประภา สุชนชาติ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
351 นักการภารโรง ช่างครุภัณฑ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
352 นายสหัส สุขมณี ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
353 นายนิวัติ สีวัง ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
354 นางนวิยา สุวรรณ์คัมภีระ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
355 นายเกียรติพงศ์ พงศ์ทิพากร ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
356 นายศิริศักดิื พรมงูเหลือม ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
357 นางสาวจริสพร งวดสูงเนิน ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
358 นายทินกร นอสูงเนิน ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
359 นางกฤษดา ลิ้มพงษา ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
360 นางสุทธิดา เสารยะวิเศษ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
361 นางรัตนา จาตุวงศา ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน
362 นางสาวอมรศรี ธรรมะ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน
363 นางกรรณิการ์ วรรณประทุม ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน
364 นางสาวพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน
365 นางนิตยา คำยาง ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน
366 นางบุญสม ขิขุนทด ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน
367 นาย ส.จิระศักดิ์ คชินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน
368 นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
369 นางเด่นเดือน ประวัตรวงศ์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
370 นายศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
371 นางพัชรินทร์ นารินรักษ์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
372 นายนรพงษ์ แพนศรี ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
373 นายพัฒนพงษ์ ปานกำเนิด เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
374 นางวิภาดา พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
375 นางกรรณิการ์ วรรณประทุม ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
376 นางระวิวรรณ แฟรงค์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
377 นักเรียน นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
378 นางมยุรี ศรีพิกุล ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
379 นางภาวนุช บุนนาค ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
380 นางวิไลวรรณ สัตถาพล ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
381 นางน้ำเพชร กระต่ายทอง ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
382 นางเกศินี คงวิบูลยวุฒิ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
383 นางลภัสฏา จีรฤทธิพล ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
384 นางพันธ์กมล รัศมิ์ขาวพลาย ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
385 นางชุติกาญจน์ ไทยพิพัฒน์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
386 นางอัญชรี สุระพันธ์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
387 นางรัตนาภรณ์ ภูชงค์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
388 นางศิริพร สุราวุธ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
389 นางกัลยารัตน์ พิทยาวิวัฒน์กุล ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
390 นางโสภา วงษ์คำ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
391 นางสาวพรรณมณี แก้วมั่น ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
392 นางนันทนา เปรมสิงห์ชัย ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
393 นางสาวณัฐกานต์ พันชนะ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
394 นางวรินตรา วิทยานุวัฒน์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
395 นางจินตนา หวังทอนกลาง ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
396 นางรวิวรรณ แฟรงค์ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
397 นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
398 นางสาวกัลยารัตน์ ศิริมาเทพ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
399 นายเหมือน พนารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายจราจร
400 นายสนทยา ทองอิ่ม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 คณะอนุกรรมการฝ่ายจราจร
401 นายกมล ศรีนาค ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 คณะอนุกรรมการฝ่ายจราจร
402 นายณรงค์ชัย ทิพวงศา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
403 นายศิริพงศ์ ประสมทรัพย์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
404 นายสมพงษ์ เกตุพุดซา ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
405 นางสาวกิติมา เจียรสุมัย ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
406 นางสาวสุธี เดชะภิญโญ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
407 นางประภา ธีระเสถียรโสภณ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
408 นายปกรณ์ ปัญจการุญ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
409 นายสุระเชฏฐ์ บุญแคล้ว ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
410 นางมาลี พร้อมจะบก ครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
411 นางสุกานดา วิทโยปกรณ์ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
412 นางสาวปุณยาพร ปราบจะบก ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
413 นายอำนาจ ชินหนองทอน ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
414 นางสาวศิโรรัตน์ กาฬจันโท นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
415 นางสาวนิภา กิ่งโพธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
416 นางสาวสมิตานัน โคตร์สมบัึติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
417 นางสาวจุรีวรรณ สำราญทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
418 นายภานุเดช ค้าขาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
419 นางสาวแพรวพร สุภาพการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
420 นางสาวปริศนา ศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
421 นางสาวธันญ์วริน ชัยสิริรัตนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
422 นางสาวอมรวรรณ ขอสูงเนิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
423 นายวรรธนศิลป์ ศรีเนาวรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
424 นางสาวกนกวรรณ ซุยกระโทก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
425 นางสาวจีราพร ไทยสืบชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
426 นางสาวมธุรดา ถุงอ๊อต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
427 นางสาวกิตติมา โพธิ์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
428 นายชินวิวัฒน์ ปลื้มพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
429 นางสาวพรพิมล จันบัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
430 นางสาวศศิธร พิกุลรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
431 นายวัชรพงษ์ อุปโคตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
432 นางสาววาสนา เที่ยงสันเทียะ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
433 นายสหัส ค้าขาย ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
434 นางอรไท เผื่อนงูเหลือม ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
435 นายอดุลย์ สิงห์พิมาย ครูโรงเรียนพิมายวิทยา เลขานุการ
436 นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการตรวจทานคะแนน
437 นางยุพาวรรณ พัชรมนตรี ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการตรวจทานคะแนน
438 นางฉวีวรรณ จำนงค์ถ้อย ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการตรวจทานคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]