หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nma1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ชื่นยงโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายสุนีย์ สังข์กลางโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
3. นางสาวภคิณี วงษ์คำโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ มาสวนจิตโรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญสม เขื่อนโพธิืโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายคณิต ครุฑขุนทดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายบุญเกื้อ หาทวายการโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
2. นายสันติ อุตม์แก้วโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
3. นางรัตยา กุลเกษโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางทัศนีย์ รอดกลางโรงเรียนพิมายดำรงวิทยากรรมการ
5. นางอรัญญา อะทอยรัมย์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางศุภรา ทวรรณกุลโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ เหมือนวาจาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ สอนไวโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางจันฑิมา ทองภูบาลโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนีย์ พลอยคำโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายบุุญเกื้อ หาทวายการโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
2. นายสันติ อุตม์แก้วโรงเรียนสีดาวิิทยากรรมการ
3. นางรัตยา กุลเกษโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางทัศนีย์ รอดกลางโรงเรียนพิมายดำรงวิทยากรรมการ
5. นางอรัญญา อะทอยรัมย์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางศุภรา ทวรรณกุลโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันฑิมา ทองภูบาลโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ สอนไวโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสมลักษณ์ เหมือนวาจาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุนีย์ พลอยคำโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจันทร์ ติยะวงศ์โรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เกิดกรุงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรุ่งณภา สายานุรักษ์โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ ยุพินโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. นางจามรี เหมะธุลินโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวณ๊ย์ อภิชาติธนากรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางชุลีมาตร บรรณจงส์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ยศกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ภูดีโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมยศ สมพงษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี วันทนาโรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
3. นางสาวนิตยา นพพิบูลย์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางสาวสาริสา คหภูสิทธิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสีนวน สุมงคลโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นางปราณี ธีระพิทยาตระกูลโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. นายพงษ์พันธุ์ ไพศาลธรรมโรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการ
8. นายเฉลิมเกียรติ เสริมเปล่งศรีโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางสาววณิดา รัศมีโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
10. นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสมยศ สมพงษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี วันทนาโรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
3. นางสาวนิตยา นพพิบูลย์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางสาวสาริสา คหภูสิทธิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสีนวน สุมงคลโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นางปราณี ธีระพิทยาตระกูลโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. นายพงษ์พันธุ์ ไพศาลธรรมโรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการ
8. นายเฉลิมเกียรติ เสริมเปล่งศรีโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางสาววณิดา รัศมีโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
10. นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมัคร ไวยขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ค้อไผ่โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
3. นางสาวกุมารินทร์ ชาลีเเสนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นางประภาพร เเขหินตั้งโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุปรานี ธนานุกุลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นายวิชิต โสสีสุขโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
8. นางสุวนีย์ หงษ์ชุมพลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
9. นางวัฒนา จงท่องกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
10. นางสาวดาราวรรณ กุศลช่วยโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการ
11. นางสาวรุ่งทิพย์ โด่งพิมายโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
12. นางสาวสวลี เติบโตโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวณัฏฐา บุญเเซมโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
14. นางสมศรี ตวยกระโทกโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
15. นางมาลัย พิชญ์ประเสริฐโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
16. นางประภา ธีระเสถียรโสภณโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
17. นางศิรประภา บูรณสถิตวงศ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
18. นางสาวศศิรดา วรรณรักษ์โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
19. นางสาวอัญชลี มีศิลป์โรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
20. นางวิไล ชำนินอกโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
21. นางสาวอัญชลี จันทะฟองโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
22. นางเพ็ญนภา ชนะชัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
23. นางนารีรัตน์ พงษ์พิมายโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
24. นางบุญครอง ชาญพิทยาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
25. นางศรีสุภางค์ พึ่งสันเทียะโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
26. นางจิราวรรณ สุโพธิ์โรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
27. นางสาวยุภาพรรณ ใยบัวโรงเรียนปากช่องกรรมการ
28. นางสาวชะลอจิต เรืองมะเริงโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
29. นางสาวอังสนา คล้ายพึ่งโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
30. นางพัชรี ศรีพลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
31. นางภัคธ์ภัสสร พงศ์ธีรโชติโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
32. นางสรินทิพย์ เพียงพานิชโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
33. นางสาวลัดดา บูรพากูลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
34. นายสมบัติ สังวรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
35. นางอาภรณ์ กุลไชยโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
36. นางปัณฑารียา คบด่านกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
37. นางบุญชู อุดมการณ์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
38. นางสุนิศา โชติกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
39. นายบารมี ศรีธรรมานุสารโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
40. นางอัมพิกา โคสูงเนินโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
41. นางจุฑามาศ เกษตรเวทินโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
42. นางรัธนาฏ กมลกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
43. นางสาวจิราวรรณ แสงสิลาโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
44. นางสุภิน ผิวสาโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
45. นางชันม์จิรา ก่อสกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
46. นางจรรยา พุทธิวิริยากรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
47. นายกานต์ นาครังสรรค์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
48. นางนัยนา ปราบริปูตลุงโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
49. นางภารวี พูนเเก้วโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
50. นางบุญฐกาจน์ บุญเคนโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
51. นายสกล ดุริยศาสตร์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
52. นางนารีรัตน์ ฟักสมบูรณ์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
53. นางศุภากร อนุกูลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
54. นางสาวสมหญิง ชูชื่นโรงเรียนกรรมการ
55. นางสุรางค์ พุฒกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย หวังอ้อมกลางโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชนุตร์ พัฒนโพธิวัชร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอัจรา โทแหล่งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ จิรกรวฤทธิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสมชาย ยิ่งดังโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
6. นางสาวเสาวนีย์ อิ่มจิตโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุภาพ รัตนวงศวัสดิ์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภัค เจียรกุลโรงเรียนปากช่องกรรมการ
9. นางปาริชาติ บุญช่วยสุวรรณโรงเรียนปากช่องกรรมการ
10. นางนันท์นภัส เชิดฉายโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
11. นางลัดดาวัลย์ รักกุศลโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
12. นายคงพจน์ คงวิมลสวัสดิ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางสาวจิดาภา พู่พิมายโรงเรียนพิมายดำรงวิทยากรรมการ
14. นายธงชัย รวยสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
15. นายเอกนันท์ ราชเกษรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
16. นางสิริกมล พุทธรักษาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
17. นางมาริสา เจนพรมราชโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการ
18. นางสาวนุชจรี ชวนขุนทดโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
19. นางบุษราคัม บุญกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
20. นายสมัย คงนันทะโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
21. นายอภิชาติ สมภารโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
22. นางยวมนต์ แคนนอกโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
23. นางฐิตธนัน สุขคำมีโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
24. นายเศรษฐพงษ์ สายานุรักษ์โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
25. นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนพลโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
26. นางสาวถนอมศรี ดุลยติธรรมโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
27. นางสาวประทุม คำนาคโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
28. นางสาวกรรณิกา เเจ้งหมื่นไวยโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
29. นายชำนาญ อินทรสมบัติโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
30. นางสาวอัญชลี กฤษณะสุวรรณโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
31. นายสายันต์ ทองตันโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
32. นางจรีนันท์ แสนลือชาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
33. ดร.ฉวีวรรณ เคยพุดซาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
34. นายสมศักดิ์ ตุ่นไธสงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
35. นายพัชรพัส ภัทรจารุโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
36. นางศิรประภา บูรณสถิตวงศ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
37. นางสาวชนกกมล ลาภหลายโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
38. ดร.พันธ์มณี คำพันธ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
39. นายไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
40. นางสาวสุธี เดชะภิญโญโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
41. นางมณีพัส ไชยคำภาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
42. นางสุวรรณา โพธิ์หมื่นไวยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
43. นางวรินตรา วิทยานุวัฒน์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
44. นางสาวกิติมา เจียรสุมัยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเอื้อ ทรวงโพธิ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุรภา นนท์ตาโรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ พรหมลิโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรกนก พากิ่งโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
5. นาง ขนิฏฐา เถาว์ทิพย์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
6. นางไกรศรี คำมาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
7. นางโมลี หาญสงครามโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
8. นางสาวสุชาดา ปัทมเจริญโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
9. นายศิวาการ ภูมูลโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
10. นางสาวพิมพ์ใจ คเชนทร์ชาติโรงเรียนพุดซาพิทยาคมกรรมการ
11. นางกมลชนก คล่องขยันโรงเรียนมิตรภาพวิทยากรรมการ
12. นางสาวภรณี พรหมนิลโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
13. นางสาวสาวิทย์ตรี พิมพ์พงษ์พัฒน์โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
14. นางใกล้รุ่ง นคราวนากุลโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
15. นางสาวณัฏฐนันท์ บุญเสมอโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
16. นางอรุณวรรณ ชาญสัมพันธ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
17. นางสาวปวีณา มีชูสมโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการ
18. นางสาวจิรนันท์ พรหมลิโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
19. นางขนิษฐา เถาว์ทิพย์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
20. นางสาวกัญญารัตน์ แบ่งจะโป๊ะโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
21. นางเสาวนิตย์ มาปะเมโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
22. นางมณีพัส ไชยคำภาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
23. นางบัวรันต์ ผาเติมโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
24. นางดวงอาจ แสงสวยโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายบุญชิด จันทร์พรมโรงเรียนชุมพวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนิรมิตร ดวดกระโทกโรงเรียนชุมพวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางรวีวรรณ ศรีจันทึกโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว สระแก้วโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ อุทุมทองโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
7. นายพฐา ประเสริฐกุลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
8. นางสาวนงเยาว์ โบขุนทดโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
9. นายอุดมศักดิ์ กาลสันเทียะโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
10. นางสาวชลวรรณ หมั่นทองหลางโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญลาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
12. นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุขโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
13. นายพรฑิพย์ภา บุญพันธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
14. นายจรูญ ทาทมโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการ
15. นางสาวนิชัชฌา อาโยวงษ์โรงเรียนหนองว้าพิทยาสรรค์กรรมการ
16. นางนันทนา เปรมสิงห์ชัยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
17. นายพรชัย คำสิงห์นอกโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
18. นางสุจิตราภรณ์ ไพศรีโรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ธีรพงศธรโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมาน ชูมีโรงเรียนพิมายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมาลินี ศิริจารีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายราเชน พิมพ์เย็นโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายบุญเรือง นวลใสโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตรโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
7. นางสาวศิราพร ชื่นกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
8. นายณรงค์ ค้ากระบือโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
9. นางปราณี เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
10. นายสมนึก ฉู่กระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
11. นางสาวยุพิน เขยนอกโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
12. นายสมเกียรติ แก้ววิเวกโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุวรีย์ สังข์สุทธิพงศ์โรงเรียนวังรางพิทยาคมกรรมการ
14. นายวิชิต หวังประสพกลางโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
15. นางสาวนุจเนตร อินธิดาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
16. นายจรัญ เข็มพิมายโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
17. นางสาวสดใส สุขสุทธิ์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
18. นางภัสสร สัตย์ซื่อโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
19. นายศิลปชัย อ่วมวงษ์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
20. นายนริศสันต์ ลิศนันท์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายชม จรโคกกรวดโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภา บุณฑริกกุลโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมใจ ยิ่งสวัสดิ์โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ โต้งกระโทกโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการ
5. นางภาวิตา พรมสีดาโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการ
6. นางสุชาดา อวยสวัสดิ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางนุจรี เชิดสันเทียะโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
8. นางศรีนวล เช่นพิมายโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
9. นายบรรจง หมอก็เป็นโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชรา ผอสูงเนินโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
11. นายวันชัย คชเรนทร์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
12. นายวุฒิพงษ์ พากิจรัตน์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
13. นางสาวศันสนีย์ แชจอหอโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
14. นายกลยุทธ ทะกองโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
15. นายจิรกร ฐาวิรัตน์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
16. นางจารุณี เรือนใหม่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
17. นายสุพัฒน์ วายโศกาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
18. นางสุภาพ วายโศกาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
19. นางสาววัชราพร ทะสุนทรโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
20. นายสมเกียรติ แก้ววิเวกโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
21. นางพรรณี กิจขุนทดโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายโกศล พงษ์พานิชโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทองพัด พูนมะเริงโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวเอมอร เดชไธสงโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
4. นางอัมรา หมั่นกิจโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ พูลสมบัติโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
6. นางสาวอุบลวรรณ ไชยะเดชะโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวชลลดา ชิงจันทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
8. นางดารัตน์ โสสีสุขโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
9. นายธีระชัย หงษ์ทองโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการ
10. นายธัญธวัช วรกิจวัฒนาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวรัศมี กำจายฤทธิ์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
12. นางทองแก้ว คำสิงห์นอกโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
13. นายพายัพ ดีวงษ์โรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
14. นางจณิสตา ประทังโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
15. นางสาวลษิดา พัฒน์ชยางกูรโรงเรียนโนนสมบรูณ์วิทยากรรมการ
16. นางเฉิดฉาย ค้าขายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
17. นางสาวอัญชลี จันทะฟองโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
18. นางสาวรวมพร เพ็งสอนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
19. นางพัชราภรณ์ ลพล้ำเลิศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
20. นางพรพิมล กองพันธ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
21. นายอุทิตย์ หาญนอกโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
22. นางดวงใจ วงษ์อนุโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
23. นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
24. นางสุดา ธาราพฤกษพงษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
25. นางนารีรัตน์ ธิติบุณยกรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
26. นายสมชาย ยิ่งดังโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
27. นางนิตยา มิตรโพธิ์ทองโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
28. นางยุภาพันธ์ เหมจันทึกโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
29. นางสาวปัณฑิตา สินธุวงสานนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
30. นางสาวสิริรัตน์ สุขฑีฆะโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
31. นายธีระพล ร่มสุขโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
32. นางสาวดาราพร หาญกล้าโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
33. นายมานะชัย วีระเบญจพลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
34. นางสาวปนัดดา คำภูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
35. นางสาวฐิติรัตน์ แฝงเชียงเหียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
36. นางบุณฑริกา ภัทรจารุโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
37. นางสาวเกศสุดา ธรรมภิรานนท์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
38. นางกชพร ชนะพาลโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
39. นายประสิทธิ์ บัวหอมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา การสร้างโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวหนูเดือน พาแกดำโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีรชน นาคขุนทดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
5. นางศรีนวล วรกิจวัฒนาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศุภพิชญ์ บุญเเต่งโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุธินีย์ กองคำโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
8. นางสาวสิริลักษณ์ พราหมณ์โชติโรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุรางค์ นรโภคโรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
10. นางดารัตน์ โสสีสุขโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
11. นางสาวประไพ ประดับคำโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
12. นางกชพร ชนะพาลโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
13. นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรหมไพรโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
14. นางสาวปิยะฉัตร ไกรกลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
15. นางพิมพ์มาดา ธรรมวิเศษโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
16. นางสาวสุวดี สาลีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
17. นายสายชล นาคศิลาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ศิลปะโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ เนตรทองหลางโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
3. นางสมหวัง ไชยยศโรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
4. นางสาววรางคณา ประทุมศรีโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
5. นายสาโรจน์ จ้องสละโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
6. นางพนิดา ผ่องแผ้วโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา กองชนะโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
8. นางพวงเพชร เสถียรรัมย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
9. นายพิมพ์ละมัย สาสุวงษ์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
10. นายวรวัฒน์ ใยระย้าโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
11. นางปราณี เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
12. นายประกอบ อ่ำรอดโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
13. นายวิทยา บุญโยธาโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
14. นางจรัสศรี กันตะบุตรโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
15. นางพรรณมณี แก้วมั่นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
16. นายอภิศักดิ์ สิงหมารศรีโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายลัดทา ชนะภัยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพัฏจักร อยู่พงษ์ทองโรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์โรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางสุภาพ ขอพึ่งกลางโรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
5. นายสมัคร ถิ่นจันดาโรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
6. นางวลิสา มุ่งวิชาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ พินิจวงศ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
8. นางสาวสุรางค์ สิทธิชาติโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
9. นางสาวปิติอร กัจจายะนันท์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ ผันผายโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
11. นางสาวนันทนา ฐานวิเศษโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
12. นางสาวประภากร บุญเสมอโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
13. นายสมพร สุหัตถาพรโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
14. นายบุญโย มัดทะปะนังโรงเรียนปากช่องกรรมการ
15. นางสาวศุภมาศ ห้อยพรมราชโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
16. นางอำพร พลตะคุโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
17. นายสรวิชญ์ ลำเลียงโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
18. นายทวีศักดิ์ สะใบโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
19. นายไพรัตน์ เนียมประเสริฐโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
20. นางสาวนิภารัตน์ เลิกนอกโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
21. นางชลิดา กรวยทองโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
22. นายสันไชย ไชยน้ำอ้อมโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการ
23. นางสาวเนตรนภา วิเศษสมบัติโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
24. นางอุไรวรรณ วอกลางโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
25. นางสาวณัฐกานต์ พันชนะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
26. นายคม งอนสำเริงโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
27. นายวรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
28. นางรัตนาบูรณ์ ดุลยภาพธรรมโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
29. นายประสิทธิ์ เลิศล้ำโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมนัส แดงสระน้อยโรงเรียนโคราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนัยนา พรหมดิเรกโรงเรียนโคราชพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์ ปัญจการุญโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายคณิศร ท้าวนอกโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
5. นายชัยยันต์ ไม้กลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
6. นายปรีชา ชมกลางโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
7. นายยุทธนา ศิวกุลโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
8. นายอภิชัย หาญศึกโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
9. นายธนกฤต เปรมสวัสดิ์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
10. นางอรุณศรี ธรรมพิริยานนท์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
11. นางนัยนา อรรถวิทกุลโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
12. นางชัญญาภัค จงอุตส่าห์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
13. นางสุภาพร พนพิมานแมนโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
14. นางเกษริน วนาภรณ์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
15. นางสรัญญา สหัสรจินดาโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวจันจิรา รักษาราชโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
18. นางจริยาภรณ์ สกุลศรีโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
19. นางปิยลักษณ์ วงศ์ศรีโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวเบญจางค์ แก้วอรสานต์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ สุขเกษมโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย หาญศึกโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สอนสะอาดโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคณิสรา นามโนรินทร์โรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นายชัยยันต์ ไม้กลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
6. นายคณิศร ท้าวนอกโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์วัฒน์ พันธ์วิริยะกุลโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายสมชาย วันเฟื่องฟูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
9. นายมนสิชล ชุมศรีโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปริญญา ยงศ์สูงเนินโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางชนิศา ฉอสุวรรณชาติโรงเรียนขามทะเลสอวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ สวัสดิ์ปรุโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายญาณวุฒิ ทองอยู่โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งเพชร ถามูลแสนโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นางธีระนุช ชาวชอบโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
7. นายกันตพงศ์ ภารการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
8. นางสุธาวัลย์ บรรดาศักดิ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกอบแก้ว จงสูงเนินโรงเรียนมหิศราธิบดีประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ชื่นฤทธิ์โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี อุตตะเคียน โรงเรียน ขามสะแกงแสงกรรมการ
4. นางอรวรรณ ฟรอมชัยภูมิ โรงเรียน โชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวทศรัตน์ บุญตาโรงเรียน เมืองคงกรรมการ
6. นางลาวัลย์ เงื่อนตะคุ โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
7. นางกุลธิดา จรูญฉายโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
8. นายบุญยง แพนไธสงโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
9. นางสาววิณารัตน์ สงวนจะบกโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
10. นางสาวสุรีย์พร แจ้งกระจ่างโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเฉลียว มาพะเนาโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา แสงทองสกาวโรงเรียน โชคชัยสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอังสนา อุดแจ่ม โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นางมณี จงท่องกลางโรงเรียน ขามสะแกงแสงกรรมการ
5. นางสาววาสนา เชิดฉาย โรงเรียน หนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
6. นายพลนิวัฒน์ เดชสิทธิ์ปรีชาโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
7. นางวิไลพร ทองดี โรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
8. นางนารีรัตน์ เริงฤทธิ์ โรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชิษณุพงศ์ ทวีเสริญมีเหง้าโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎางค์ ทองดี โรงเรียน บึงพะไลรองประธานกรรมการ
3. นางสิริวรรณ เตียประเสริฐ โรงเรียน หนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนาฎนภา ปัจจังคะโตโรงเรียน พุดซาพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ เตียศิริโรงเรียน เทพาลัยกรรมการ
6. นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
7. นางเบญจพร คร้ามพักตร์โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
8. นางสาวประกาย เลาสูงเนินโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ ชาวชอบโรงเรียน เมืองพลับพลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ สิงห์เดช โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ แช่มพุดซา โรงเรียน มหิศราธิบดีกรรมการ
4. นางศรีวิไล ก่อกุศล โรงเรียน บุญวัฒนา 2กรรมการ
5. นางพยอม ปราบงูเหลือมโรงเรียน โนนสูงศรีธานีกรรมการ
6. นางอนัญชยา อาษายุทธโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2กรรมการ
7. นายพฤฒ ศรีจันทึก โรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง โรงเรียน ปากช่องประธานกรรมการ
2. นางสถาพร มุ่งวัฒนาโรงเรียน สุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอานันท์ พรหมนิล โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ พิณพิมาย โรงเรียน ท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายกิตติภูมิ ขำเทศเจริญโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปภัมภ์กรรมการ
6. นางสาวพรรษมณฑ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
7. นายอานุภาพ แก้วไตรรัตน์โรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายณัฐธนพงศ์ คำมาโรงเรียน ชุมพวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หิรัญเรืองโรงเรียน เมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายพิมล สืบปรุ โรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางดาราณี แก้วทองคำโรงเรียน โนนสูงศรีธานีกรรมการ
5. นางพรทิพย์ เกตุแก้วโรงเรียน ขามสะแกงแสงกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ มโนรัตน์ โรงเรียน พิมายวิทยากรรมการ
7. นายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาณโรงเรียนปากช่องกรรมการ
8. นางประเทือง ชินกลางโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสมชาย อินอ้วน โรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ลอยจันทึก โรงเรียน มัธยมด่านขุนทดรองประธานกรรมการ
3. นายไพสิน นันทาวงค์ โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเชิดชู ชัยยโกโรงเรียน ขามสะแกงแสงกรรมการ
5. นายอภิชิต มีสวรรค์ โรงเรียน เมืองคงกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ประทุมถิ่นโรงเรียน หนองบัวละครวิทยากรรมการ
7. นางสาวธัญญรัตน์ อุติชาติ โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นางคณิศร์พร วีระเกียรติกุล โรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนู พงษ์พิมาย โรงเรียน พิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี สุนทรมานพโรงเรียน โนนสูงศรีธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณี การะเกตุ โรงเรียน สุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายกิตติ วัฒนาธาดาสุข โรงเรียน ปากช่องกรรมการ
5. นางสารภี ชูตระกูล โรงเรียน นิคมพิมายศึกษากรรมการ
6. นางสาวนารถลัดดา ดิคการโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
7. นางสาวนาตยา ปุริโตโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นายสุรจิตร บรรจงปรุ โรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววิลาสีนี เพิ่มโภคา โรงเรียน โนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นาง พจนา ปลอดสมบูรณ์ โรงเรียน ปากช่องรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพัต วรสาร โรงเรียน ภู่วิทยากรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ ผาดไธสงโรงเรียน ชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นายจักรกฤษ ดาวไธสง โรงเรียน พิมายวิทยากรรมการ
6. นางสาวสิงขอน ฉนำกลาง โรงเรียน เมืองคงกรรมการ
7. นางสาวสิริกลัยา หว้าน้ำคำโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
8. นางอรทัย บูรณะโสภณโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
9. นางสาวเบญจภัทร สายสมุทรโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์ โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกอบแก้ว กล้าหาญ โรงเรียน เทพาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ สิทธิปรุ โรงเรียน มหิศราธิบดีกรรมการ
4. นางนิตยา จันทร์แก้ว โรงเรียน บุญวัฒนา 2กรรมการ
5. นางสุมนตรา แนวคำ โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรวรารามกรรมการ
6. นางวริยาภรณ์ ยุวรัตน์โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2กรรมการ
7. นางธัญวรัตน์ ภัทรบูรณ์โรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
8. นางสาวรำไพ พกกลางโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
9. นางชญาภา อินทร์จำนงค์ โรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกรกมล รัศมีพันธุ์โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา กลั่นแก้ว โรงเรียน บุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางฉวี โรจนพงษ์เพียร โรงเรียน ห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
4. นางประณีต วงศ์ปัดแก้ว โรงเรียน โนนสูงศรีธานีกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ ทรวงโพธิ์ โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2กรรมการ
6. นางทัศนีย์ หงิมเพ็ง โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
7. นายชยพล กิ่งทองโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยากรรมการ
8. นางแสงเดือน เฉลิมจานโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
9. นางพรรณี จำปาโพธิ์ โรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวยุพิน โตนน้ำขาว โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี งามวิไลกร โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ศรีโพธิ์ โรงเรียน บุญวัฒนา 2กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ รักกุศล โรงเรียน พิมายวิทยากรรมการ
5. นางจุฑาพันธ์ มุ่งกลาง โรงเรียน มหิศราธิบดีกรรมการ
6. นายชินตา บุญผาง โรงเรียน จระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
7. นายอุธร กุดหินนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
8. นางวรรณา แผ่นทองโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยโทสุปัญญา ชาดงโรงเรียนตะวันชัยวิทยากรรมการ
10. นางสาวพรรณนิภา อภิญชพงศ์ โรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายกฤษณะ เทพจิตรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์2ประธานกรรมการ
2. นายชนพล พลรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ช่างหล่อโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นางสาวมินตราวดี เทพสุริยะวงศ์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เกียรติชัยพัฒนาโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
7. นางรชยา พจนจินดาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
8. นางวริศรา อินสูงเนินโรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
9. นายมนตรี มาปะเมโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นายสุภาส ค้าขายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางเรณู หาญสูงเนินโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
12. นางสาวเพ็ญสุดา ประยูรพิทักษ์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
13. นางสาวลักขณา หาญมนตรีธารประสาทเพชรวิทยากรรมการ
14. นางสวรินทร์ มะเริงสิทธิ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกมล กันตวรพันธ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต มากทองหลางโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนงคราญ ศาสนนันทน์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสรยุทธ์ ชำนาญศกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐนันท์ สกุลอรุณเพชรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายสาธิต ราชการกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. นายสุพจน์ กฤษสุวรรณ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางเปรมวดี ยอดมีกลิ่นโรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
9. นายสำเริง ม่วงเอี่ยมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายนพดล แขดอนโรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
11. นายธวัชชัย พาขุนทดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
12. นายวีรยุทธ พุฒขุนทดโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
13. นายมนูญ เจ๊กแตงพะเนาว์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
14. นางสาวอนงค์ ทองสกูลโรงเรียนวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
15. นางภิรมย์จิต ฉิมให้โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
16. นายศุภกฤต พัฒนกุลโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
17. นายศิวาวุธ จันทร์กรูดโรงเรียนเกล็ดลิ้นกรรมการ
18. นายมนตรี โสสะรังโรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
19. นางจินตนา นนทฺขุนทดโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิรุฒม์ มะลิอ่องโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ จำนงค์ถ้อยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายกมล ทวนพรมราชโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายณรงค์ ทองป้องโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ บุญแคล้วโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นายประชา ศิลาโคกกรวดโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวีระพงษ์ ทองนำโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
8. นายชูชาติ พัดเกาะโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นม.กรรมการ
9. นายศุภชัย นาวิเศษโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
10. นางสมจิต สุปัญญเดชาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
11. นางสุภาพร อุตสาหพงษ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
12. นายทองเหลือ เชิดฉายโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
13. นายคมสัน สายสุทธิชัยโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
14. นายไมตรี คงสัตย์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
15. นายพัสนัย กันงามโรงเรียนเกล็ดลิ้นกรรมการ
16. นายอำนาจ ปัจจัยตาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
17. นายศักดิ์ดา เมธาพุทธินันท์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
18. นายณรงค์ชัย ทิพวงศาราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
19. นางพูนจิตร วนาภรณ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธงชัย นิยมสุขโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
9. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายธงชัย นิยมสุขโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายสนิท มณีรัตน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายนาวา โขนกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายกำเพลิง พันธุ์ดีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
10. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
11. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
12. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
13. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
14. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธงชัย นิยมสุขโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายสนิท มณีรัตน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธุ์ดีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
12. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธงชัย นิยมสุขโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายสนิท มณีรัตน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายนาวา โขนกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายกำเพลิง พันธุ์ดีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
10. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
11. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
12. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
13. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
14. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลางโรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ พรสี่โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
4. นางเพียงพร จินดามาตย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนภาพร หาคุ้มคลังโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นายสมพงษ์ แสงทองสกาวโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายมานพ ชูตระกูลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
8. นายจักรเพชร แฉกพิมายโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
9. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
10. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นางวรรณี ถิ่นจันดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลางโรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพร จินดามาตย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร หาคุ้มคลังโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ แสงทองสกาวโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายมานพ ชูตระกูลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
8. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
9. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
10. นางวรรณี ถิ่นจันดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลางโรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ พรสี่โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
4. นางเพียงพร จินดามาตย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนภาพร หาคุ้มคลังโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นายสมพงษ์ แสงทองสกาวโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
8. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
9. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
10. นางวรรณี ถิ่นจันดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลางโรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพร จินดามาตย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร หาคุ้มคลังโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ แสงทองสกาวโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายมานพ ชูตระกูลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
8. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
9. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
10. นางวรรณี ถิ่นจันดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เติมศักดิ์โรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ ประสมศิริโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
4. นางมะลิ สอนใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ จิตติมณีโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายศรศิลป์ ชุมศรีโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
7. นายอุเทน มุ่งยนต์กลางโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
8. นายชำนาญ นาคนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
9. นางลัคนา นพรัตน์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายพรชัย ปรางค์ชัยเวศน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
11. นางสาวจันธิดา อุบลเทพชัยโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย นิยมสุขโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายสนิท มณีรัตน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธุ์ดีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
12. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายธงชัย นิยมสุขโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
9. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
10. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เติมศักดิ์โรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ ประสมศิริโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
4. นางมะลิ สอนใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ จิตติมณีโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายศรศิลป์ ชุมศรีโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
7. นายอุเทน มุ่งยนต์กลางโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
8. นายชำนาญ นาคนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
9. นางลัคนา นพรัตน์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางศิริลักษณ์ นนทภาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นายพรชัย ปรางค์ชัยเวศน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
12. นางสาวจันธิดา อุบลเทพชัยโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวีระยุทธ เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เติมศักดิ์โรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ สิงหวรวงศ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ ประสมศิริโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
5. นางมะลิ สอนใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ จิตติมณีโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายอุเทน มุ่งยนต์กลางโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
8. นายชำนาญ นาคนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
9. นางลัคนา นพรัตน์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางศิริลักษณ์ นนทภาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นายพรชัย ปรางค์ชัยเวศน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
12. นางสาวจันธิดา อุบลเทพชัยโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
4. นายสันติ วิลัยสูงเนินโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
3. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
4. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
5. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
6. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงศ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
7. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
4. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
5. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงศ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
6. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
7. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
3. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
5. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงศ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
3. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
4. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
5. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนฤทธิ์ เกียรติโชคสกุลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกันฑพิชญ์ ปานใหม่โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศรีจันทร์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
5. นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายกันฑพิชญ์ ปานใหม่โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
2. นายสุพจน์ ศรีจันทร์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
5. นายนฤทธิ์ เกียรติโชคสกุลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎา กองสวรรค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตประธานกรรมการ
2. นายสุรัช พจน์ฉิมพลีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
3. นายสรชัย จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ บุญลาดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
6. นายธนัตถ์ สมบัติสินโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
7. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
8. นายพิษณย์ ดาทองโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎา กองสวรรค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตประธานกรรมการ
2. นายสุรัช พจน์ฉิมพลีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
3. นายสรชัย จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ บุญลาดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายพิษณุ ดาทองโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นายธนัตถ์ สมบัติสินโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
7. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมณีกานต์ วาวแววโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
2. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
3. นายกฤษฎา กองสวรรค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล แช่มสุขีโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณีกานต์ วาวแววโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นายกฤษดา กองสวรรค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
5. นายสรชัย จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมณีกานต์ วาวแววโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
2. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
3. นายกฤษฎา กองสวรรค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นายรุ่ง อยู่กลางโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล แช่มสุขีโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ แหวนพิมายโรงเรียนพิมายดำรงวิทยากรรมการ
3. นางมณีกานต์ วาวแววโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายดุริยศิลป์ วรรณาโรงเรียนหนองงูเหลือมวิทยากรรมการ
5. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏา กองสวรรค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ โดมขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
2. นายสิปกร ศรีลมูลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพลโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ มูลม่อมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทกโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ โดมขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิปกร ศรีลมูลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพลโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ มูลม่อมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทกโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ โดมขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิปกร ศรีลมูลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพลโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์ มุลม่อมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทกโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ โดมขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิปกร ศรีลมูลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพลโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ มูลม่อมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทกโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรงโรงเรียนขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ ศาลางามโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
3. นายรัชชานนท์ บุญกลางโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรงโรงเรียนขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นายรัชชานนท์ บุญกลางโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรงโรงเรียนขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ ศาลางามโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
3. นายรัชชานนท์ บุญกลางโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรงโรงเรียนขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นายรัชชานนท์ บุญกลางโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ สีแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านานโรงเรียนบุุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ ประพิณโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทศโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุริยันต์ สีแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านานโรงเรียนบุุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ ประพิณโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทศโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ สีแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านานโรงเรียนบุุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ ประพิณโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทศโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุริยันต์ สีแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านานโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ ประพิณโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทศโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกลิ่นผกา ทับทิมธงไชยโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายสุริยันต์ สีแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นายสรชัย จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกลิ่นผกา ทับทิมธงไชยโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายสุริยันต์ สีแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นายสรชัย จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ สุวรรณกูฏโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปรางทิพย์ วัชระคุปต์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนวลศรี ทองชุมโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
5. นางศุจินันท์ ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นางวิไลพร จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
7. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ สุวรรณกูฏโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปรางทิพย์ วัชระคุปต์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนวลศรี ทองชุมโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
5. นางศุจินันท์ ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นางวิไลพร จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
7. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา วงศ์พวงเพชรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา นิลกำแหงโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา ชลประทินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวสุธารดี จันทรพรมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
5. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
7. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนิตยา วงศ์พวงเพชรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา นิลกำแหงโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา ชลประทินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวสุธารดี จันทรพรมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
5. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
7. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบัณฑิตา เปรี่ยมนานโรงเรียนปากช่องกรรมการ
2. นางปัญจนา ตู้จำนงค์โรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
3. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพร โรจนธรรมโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
5. นางสาวจรินทร ศรีวรสารโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สิงห์สุรศักดิ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวสรุดา ดอกสันเทียะโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปิติทโนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวญาฤดี ภูมราโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีนาฏ ทินราชโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
2. นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางสาวปุญญวีร์ สีทาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุณีกรรมการ
4. นางนวพร พาบุโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสังคม ศรเพชรนรินทร์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรัชนีนาฏ ทินราชโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางสาวปุญญวีร์ สีทาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุณีกรรมการ
4. นางนวพร พาบุโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสังคม ศรเพชรนรินทร์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ดวงสุดาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนที ทองหล่อโรงเรียนพิมายดำรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์โรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
4. นายศิริชัย สุวรรณปักษ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายอนันต์ สวนขาโรงเรียนบึงพะไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ดวงสุดาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนที ทองหล่อโรงเรียนพิมายดำรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์โรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
4. นายศิริชัย สุวรรณปักษ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายอนันต์ สวนขาโรงเรียนบึงพะไลกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนินโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางโสภา เพ็ชรสุขโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายสมนึก พรมจันทร์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ปนสันเทียะโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาล อุตสาหพงษ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสมชาย คล่องชอบโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
7. นายสมชาย หมายเจริญโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ หวังกลางโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
9. นายวีระพล เรือกิจโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
10. นายศิวาวุธ จันทร์กรูดโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
11. นายยุทธชัย พลสมบัติโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายภูมิ เพ็ชรสุขโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมกิจ ผดุงสุนทรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายพงศธร กาศพรมราชโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นายศรีคิง แสนพรมโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
5. นายณัฎฐ์กิตต์ จิตร์วิริยะกานต์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
6. นายจักรพันธ์ เขียวสวาทโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
7. นางนิตย์ หมายเจริญโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
8. นายประดับ ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์ ชมภู่โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
10. นายบุญชอบ เพิ่มพูลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงจันทร์ นามแสงโรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นางสุนิศา โชติกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางสมจิตร แหวนพิมายโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลนิวัฒน์ เตชสิทธิปรีชาโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
5. นายพิทักษ์ เนื่องกระโทกโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
6. นางมลธยา ปาละวงษ์โรงเรียนเก้งเต็กกรรมการ
7. นางชนกานต์ นัดสันเทียะโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
8. นายสมเจตน์ ไตรวัชรนนท์โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
9. นางวัลลภา โพธิโตโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวดวงจันทร์ นามแสงโรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิศา โชติกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางสมจิตร แหวนพิมายโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลนิวัฒน์ เตชสิทธิปรีชาโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
5. นายพิทักษ์ เนื่องกระโทกโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
6. นางมลธยา ปาละวงษ์โรงเรียนเก้งเต็กกรรมการ
7. นางชนกานต์ นัดสันเทียะโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
8. นางสาวศุภลักษณ์ เดือนกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
9. นายสมเจต ไตรวัชรนนท์โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
10. นางวัลลภา โพธิโตโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางอุไรวัลย์ ศรีวิจารณ๋โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐชัย เรียกจำรัสโรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
3. นางปราณี เดชบุญโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ บาลีโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
5. นางบุญนำ สุวรรณอำภาโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนินโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
7. นายไพรัช เชื้อประทุมโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
8. นางประณยา เจตนาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจำเรียง โรจนภานุรัตน์โรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุพร แสงสุขทินภัทรโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นางนนทรัตน์ เขาสถิตย์โรงเรียนบุญวัฒนา ๒กรรมการ
4. นางบุญเต็ม ซ้อนกลิ่นโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางภคจิณหจุฑา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
6. นางสาวทัศนา พู่ทองโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
7. นางภาวินีย์ เดชครุธโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
8. นางสาววาทินี พรมวงษ์โรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
9. นางสรณ์สิริ ศิริรัตนอัมพรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
10. นางวัฒนาภรณ์ เพชรโตโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ธนะสัมบัญโรงเรียนมหิศราธิบดีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวจิรภา กกกลางโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางนิภา อาลัยรัมย์โรงเรียนประทายกรรมการ
5. นางจงใจรัก ไชยกุฉินโรงเรียนปากช่องกรรมการ
6. นางวิภาริณี สมบัติสินโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
7. นางวาริน ตะกรุดดงโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
8. นางสาวพชร ยังให้ผลโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
9. นางทิพย์ภา ยันสูงเนินโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุกานดา วิทโยปกรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา มหิทธานุภาพโรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นางประสพ ธนะสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ กมขุนทดโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
4. นางนาวิน กาทองโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสมคิด เกวขุนทดโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
6. นางสาวลั่นทม ศอกกำปังโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
7. นางวัชรี อินอุ่นโชติโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
8. นางสาวกรวยทอง แย้มศรีโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นางสาวหนึ่งหทัย ชัยรัตน์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอุษา ปิ่นสันเทียะโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ จันทาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางตวงพร ขบวนฉลาดโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ โฉมสันเที่ยะโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ แฉขุนทดโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร อุ่นประชาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นางกัญจน์ญาพิม ดุษฎีนิศากรโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ สงฆ์สังวรโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นางภาวศุทธิ์ วัฒนาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
9. นางบุญช่วย ยอดผักแว่นโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
10. นางปรียาพันธ์ ฉัตรสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสวิตตา มุ่งธนวรกุลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ ซื่อรัมย์โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางส่องหล้า ตันจินดาประทีปโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางธิดารัตน์ เอมวงษ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นางสุวรรณ์ แสนประเสริฐโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
7. นางทศพรรณ จันทาโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
8. นางสมหมาย ทองเหล็กโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นางธัญชนก ตรีเดชโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุภาพร สามขุนทดโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวพรรณมาศ กองขุนทดโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ บุญลาดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรกรรมการ
8. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
9. นายศตพล จิรกฤตากรโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
10. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุรวุฒิ ซอกรัมย์โรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา แนบสำโรงโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
3. นางพันธ์กมล รัศมิ์ขาวพรายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสระพงษ์ สร้อยเพชรโรงเรียนชุมพวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกลวัชร วรพิพัฒน์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
3. นางสาวชุติมา ลัดนอกโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐชลัดดา ลอยฝนโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ นารินรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชีวิน เอื้อมเก็บโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรนันท์ กุลวรพิสิษฐ์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
3. นางสาวปณิตา แก้วกระจ่างโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สิงหนาทโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุจิตรา ธรรมาภิมุขโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุลักขณา ปวะภูตาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวนันทกา สุวรรณไตรย์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยากรรมการ
8. นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจิตน์นภา อุดมผลโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานะ บุญแต่งโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นายจารุภัทร ประเสริฐโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
4. นายศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพรายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิชัย ธิติพิศุทธิ์กุลโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญจิตรี จิตมณีโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี จงเจริญวิไลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายวัฒนะ ชอบนาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นายศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพรายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายแสนยากร สานสินโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัตน์ กลางนอกโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
3. นายยศนิธิ มะธิปิไขโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
4. นายจรูญ ธรรมประชาโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
5. นายวรเดช ทุมมะชาติโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางเด่นเดือน ประวิตรวงศ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
7. นางสาวอารีย์ ศรีนราโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษากรรมการ
8. นางสาวฆณภัส ชีใหม่โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา สิงห์บำรุงโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรตวิสา ปาลินทรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัฐชลัดดา ลอยฝนโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. ส.ต.ท.ญาดา รัตนกำเนิดโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
5. นายสวรรค์ ดวงมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์โรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษสุมา ทองผาโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
3. นายบุญมี วรชมพูโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
4. นางสาวน้อมจิตร เฉลยไกรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางทิพวรรณ เสตะพยัคฆ์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธาสินี สว่างศรีโรงเรียนพิมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตรโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นางสุธินี คะเลรัมย์โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ พรจันทรารักษ์โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธกรรมการ
6. นายเอกรัตน์ โชคบัณฑิตโรงเรียนประทายกรรมการ
7. นางลภัสฎา จีรฤทธิพลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาวโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชลธีโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ขอจงกลางโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นางจุฑามาศ มีกุดเวียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
5. นางนันทิยา คะเชนทร์ชาติโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางน้ำเพชร กระต่ายทองโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายองค์อาจ บำรุงสุขโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกันตนา มั่นจิตรโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
3. นายณัฏฐชัย ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย กองธรรมโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ฉัตรมนัสกุลโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สกลจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางลภัสฎา จีรฤทธิพลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชันมะเวสโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี จงเจริญวิไลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นางลภัสฎา จีรฤทธิพลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุงโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชา พงพันนาโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุลักขณา ปะวะภูตาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวพีรพล สิริชัยโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. นางชณิชท์ ศรีวัชรกุลโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาติ เตี้ยไธสงโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. นางสาวอรุณรัตน์ กลางนอกโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
8. นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายฉัตร์ตรา แมบจันทึกโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
3. นายประดับ ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเทิด สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวงกรรมการ
5. นายสมยศ โคตรบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
6. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายฉัตร์ตรา แมบจันทึกโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายณััฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
3. นายประดับ ศิิริปัญญาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเทิด สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวงกรรมการ
5. นายสมยศ โคตรบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
6. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางศมาภรณ์ สุขสอนโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางธัญพร อารีเอื้อโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินห์จุฑา พิมพาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา พะนุมรัมย์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นายประจักษ์ แสนพินิจโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
7. นายประดับ ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางบุญสม ขิขุนทดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางธนัญญาภรณ์ ดวงกลางใต้โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ ประธานกรรมการ
2. นางมารศรี มิ่งศิริรัตนโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางดวงใจ จงพาภพโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางปัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
5. นายพรชัย นันทพิสิฐโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิตยา คำยางโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวิชา สุบงกชโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางชาคริต สระแก้วโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
3. นายวรวุฒิ เจริญทนังโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นายสหัส สุขมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายคมเนตร ประกอบโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประกอบ จองทองหลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นายอิศรา รักชาติโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ วงษ์วาลย์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. นายเกียรติพงษ์ พงศ์ทิพากรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรรษมนต์ มีมากโรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางจิตรสุดา ทิพยภิบาลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นางเบญเจริญ แก้วประกอบโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชาโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
5. นางเกศินี คงวิบูลยวุฒิโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวปทุม ธัญญขันธ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเตือนจิตต์ พัฒนตรีคุปต์โรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
3. นางบังอร ทันจันทึกโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางอาบทิพย์ สินปรุโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
5. นางอารยา ไลไธสงโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
6. นางอารียา คมสันโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
7. นางเกศินี คงวิบูลยวุฒิโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยา แฉ่งสูงเนินโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางปิญญา จำปามูลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางนทิพญดา บุญเลิศโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นายอาคม ราชภักดีโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางอรชพร มาลีเวชโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางแพรวพรรณ ประสมศิริโรงเรียนบุญวัฒนา 2ประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี จงเอื้อกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางวิไลสม สอนไวโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวนิดา ชัยชนะโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
5. นางนิลจิรา อยู่สืบเชื้อโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
6. นางวิไลวรรณ พิณพิมานโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวจารุภา สังข์สระน้อยโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ ภูมิทนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
9. นางแสงโสม เปียสูงเนินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ปิยอิสระกุลโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตประธานกรรมการ
2. นายกุลทรัพย์ แก้กลางโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
3. นายประญัติ พยัคฆ์มะเริงโรงเรียนพุดซาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ อุคหปัญญากุลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ สุกใสโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวกนกกร ละอองเอกโรงเรียนมิตรภาพวิทยากรรมการ
7. นายสมศักดิ์ แทนกระโทกโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นายมนัส วรสีหะโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
9. นายอุดร ยุทธกิจโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
10. นายนิวัฒน์ นุชสายโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
11. นายวุฒิเกียรติ มงคลพรรุจีโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยากรรมการ
12. นางฉมารัชญ์ สุขเกษมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ ทั่งกลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายดิเรก หมอยาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายอิศรา หาระบุตรโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
4. นายทินกร ตาลพวงโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. นายสมเกียรติ โภคสมบัติโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
6. นางอุทัย วงณราโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
7. นางจริยา สุมินทะโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
8. นายศิริศักดิ์ พรมงูเหมือมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา ไล้สวัสดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา บุญเทียมโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วาทีรชตะโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
4. นางวันเฉลิม วังสำเภาโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
5. นางประทุมรัตน์ ไพรสันเทียะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสุขสาคร รอดเมฆโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณฯกรรมการ
7. นางภาวนุช บุนนาคโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเกษมศรี ศิริสวัสดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ทิพย์จันทร์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นางขนิษฐา เรืองเศรษฐีโรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางปัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
5. นายสายฝน สมพงษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุพรทิพย์ บุญสุขวีระวัฒน์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
7. นางวิไลวรรณ สัตถาผลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุดสวาท มั่งจิ๋วโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อโรงเรียนพุดซาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ภู่เจริญโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางรุจิรา วงศ์ศักดาโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
5. นางวนิดา จำปามูลโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นางกันติชา วัฒนเทวินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณี กรรณทิพย์สกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาพร วัชรวิทยานนท์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นางอุดรทิพย์ ปราบปัจจามิตรโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นางสมพร อินทรักษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางทิพยวรรณ สุขสินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิวาร ทรัพย์พรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม แพะขุนทดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นางพรรณอร โชติประภาพงษ์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เสริมพงษ์โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี นิระภัยโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
6. นางวิไลวรรณ สัตถาผลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวพจมาลย์ มีผลโรงเรียนสุรนารีประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ์ กันตุบุตรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
3. นางสาวศิริ เตียนพลกรังโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุปราณี นาคสมบูรณ์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางกรวรรณ โภคสวัสดิ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นางมยุรี ศรีพิกุลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา ศรีชนะกูลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
2. นางอารียา คมสันโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
3. นางกันยารัตน์ เทพจิตรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
4. นางทิฆัมพร ศรีวัฒนพงศ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ เมี้ยนจินดาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นางสุธัญญา สิทธิกูลเกียรติโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
7. นางรัตนา ศรีจันทึกโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นางนิตยา คำยางโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวิภาวี จันทร์อ่อนโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัปสรศรี พลูเรืองโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์ จิวะวิโรจน์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภิสรา เกียนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
2. นางสุนิศา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
3. นางภคจิณทจุฑา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกนกพร อินรัมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
2. นางสุนิสา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
3. นางภคจิณทจุฑา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกนกพร อินรัมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
2. นางสุนิสา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
3. นางภคจิณทจุฑา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทายโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
2. นางมัณฑนา โพธิ์กัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ ปินะพังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนพล สีสิมมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
2. นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนินศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ
3. นางสาวเวสารัช โกธาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต11กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางธารินี หรี่เรไรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางสาวกานต์ ศรีระวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธารินี หรี่เรไรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางสาวกานต์ ศรีระวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวธันยชนก สุระวรรณะโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวธันยชนก สุระวรรณะโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวธันยชนก สุระวรรณะโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวธันยชนก สุระวรรณะโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวธันยชนก สุระวรรณะโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายวิสูตร ยุระวงษ์นักวิชาการคอมฯ สพม. 31กรรมการ
2. นางสาวจิรดา นันตาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายวิสูตร ยุระวงษ์นักวิชาการคอมฯ สพม. 31กรรมการ
2. นางสาวจิรดา นันตาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]