เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
20 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์: วันที่ 3-4 ธ.ค. นี้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขยายเวลาเพิ่มแก้ไขเปลี่ยนแปลง...วิธีการคือ  เข้าระบบโรงเรียนของท่านแล้วแนบเอกสารในระบบ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะเสียสิทธิในการแข่งขัน

 
 

 ประกาศ

  โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วย ของรายละเอียดการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

 
 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

                     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557
ให้ติดตามรายละเอียดต่างๆทางเว็บไซต์ต่อไปนี้ 
1.  แจ้งรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
         http : //esan64.net ติดตามรายละเอียดข่าวสารข้อมูลต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์งานฯ ข้อมูลที่พัก ( โรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก วัด โรงเรียน ฯลฯ ) และอื่นๆ  
         http : //esan64.sillapa.net ติดตามรายชื่อการลงทะเบียนประกวด/แข่งขันฯ สถานที่แข่งขัน  สูจิบัตร ลำดับที่ และอื่นๆ
2.  การรักษาสิทธิ์ในการเข้าประกวด/แข่งขันฯ ในระดับภาค  แจ้งถึงผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมซึ่งจะเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยอัตโนมัติ โดยทาง สพม.31  จะทำการโอนข้อมูลไปในระดับภาค  ดังนั้นหาก
ไม่สามารถเข้าประกวด/แข่งขันได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอให้แจ้งสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเป็นหนังสือราชการมาทาง สพม.31 มาด่วนภายใน 20  ตุลาคม 2557  เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อรองชนะเลิศของกิจกรรมนั้นๆ (โดยเรียงตามลำดับ) เป็นตัวแทนรักษาสิทธิ์ในการเข้าประกวด/แข่งขันฯ ในระดับภาคต่อไป
3.  การส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันฯ ทางเจ้าภาพได้ขยายเวลาการรับสมัครคณะกรรมการฯ เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งจากเจ้าภาพในโอกาสต่อไป ให้แจ้งรายชื่อมากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.31 ด่วนที่สุด
4.  การแจ้งความประสงค์ในการจัดนิทรรศการถนนคนเรียน เพื่อแสดงผลงานนักเรียนในงานระดับภาค
ให้แจ้งเป็นหนังสือราชการมายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.31 โดยด่วน
5.  การจำหน่ายเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 64  ได้แก่
    5.1  เสื้อโปโลแขนสั้น สีชมพู มีตราสัญลักษณ์ที่กระเป๋าเสื้อ  ราคา 250  บาท  จำนวน 200  ตัว
    5.2  เสื้อแจ๊คเกต สีน้ำตาลทอง มีตราสัญลักษณ์  ราคา 350  บาท  จำนวน   50  ตัว
ติดต่อซื้อพร้อมรับเสื้อได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.31 ภายในเดือนตุลาคมนี้
6.  การแจ้งความประสงค์ประกวดผลงาน OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆในสังกัด เพื่อรับการคัดเลือกไปประกวดผลงานในระดับภาค ให้ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.31

 
   
 

คำสั่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่ฯ

คำสั่งตัดสินกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (ฉบับแก้ไข)

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่ฯ (ฉบับแก้ไข)

 
 

เอกสารการแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว

ประเภทเดี่ยว

ประเภททีม

 
 

เนื่องด้วยรายการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะเปลี่ยนแปลงตารางแข่งขัน ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบตารางการแข่งขันด้วย

 
 

ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

1.ภาษาไทย  นางยุพา บุญเพ็ง  เบอร์โทร 081-9556138

2.คณิตศาสตร์  นางสุชาดา เอี่ยมโคกสูง เบอร์โทร 081-7303045

3.วิทยาศาสตร์  นายศิริพงศ์ ประสมทรัพย์ เบอร์โทร 081-8796719

4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสมพงษ์ เกตุพุดซา เบอร์โทร 089-8482880

5.สุขศึกษาและพลศึกษา นายณรงค์ชัย ทิพวงศา เบอร์โทร 081-8787438

6.ศิลปะ นายอดุลย์ สิงห์พิมาย เบอร์โทร 081-9665023

7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางวิภาดา พงษ์สุวรรณ เบอร์โทร 081-2655048

8.ภาษาต่างประเทศ นางสุดารัตน์ ตรรกโชติ เบอร์โทร 082-3742085

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองฯวัระศักดิ์ ศรีพรหม เบอร์โทร 081-8794440

10.การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  นางจินดา เสือบุญ เบอร์โทร 084-6064405

 
 

หัวข้อการแข่งขันทักษะอ่านทำนองเสนาะ ม.1-3 : นิราศภูเขาทอง และ บทพระสุริโยทัยขาดคอช้าง

หัวข้อการแข่งขันทักษะอ่านทำนองเสนาะ ม.4-6
1.ลิลิตตะเลงพ่าย
2.มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
3.กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมเรือกระบวน
4.สามัคคีเภทคำฉันท์
5.สวรรค์ชั้นกวี

หัวข้อพาทีสร้างสรรค์ : ตามที่สพฐกำหนด

 
 

ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ให้กับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะถูกตัดคะแนนรูปเล่ม

 
   
   
   
   
   
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 29
จำนวนทีม 1,355
จำนวนนักเรียน 3,036
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,860
จำนวนกรรมการ 1,291
ครู+นักเรียน 4,896
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,187
ประกาศผลแล้ว 200/217 (92.17%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 6
เมื่อวาน 27
สัปดาห์นี้ 69
สัปดาห์ที่แล้ว 239
เดือนนี้ 517
เดือนที่แล้ว 1,003
ปีนี้ 11,750
ทั้งหมด 203,863