สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 98 4 0 0 102
2 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 59 9 8 1 76
3 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 55 12 5 1 72
4 กุดบงพิทยาคาร 51 13 4 0 68
5 ปากสวยพิทยาคม 49 4 6 0 59
6 นาดีพิทยาคม 45 18 3 1 66
7 เซิมพิทยาคม 35 11 3 0 49
8 ร่มธรรมานุสรณ์ 29 14 6 0 49
9 ประชาบดีพิทยาคม 26 8 0 1 34
10 นาหนังพัฒนศึกษา 24 9 6 0 39
11 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 13 6 5 1 24
12 บ้านบัณฑิตน้อย 11 6 6 0 23
รวม 495 114 52 5 661