รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .............................................
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทชา  แสนคำกง
 
1. นางสาววัลลี  จำปาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวปวีณา  เตนากุล
 
1. นางจิระนันท์  ไตรแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัลยา  มหาจันทร์
 
1. นางเกษร  กิจประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวชลาธร  ปลัดครบุรี
 
1. นายประวิทย์  สุระวรรณะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ริยะบุตร
 
1. นางจิรวรรณ  ตึงตระกูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายศักทาวุฒ  โคตรชมภู
 
1. นางสุวลักษณ์  เตียวศิริชัยสกุล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายธนปรัชญ์  เมืองพวน
2. นายธีรศักดิ์  ทำมาก้อน
3. นางสาวปฏิญญาภรณ์  สุขรมย์
 
1. นางสาวสุวิมล  โพธิ์ศิริ
2. นางวัชราภรณ์  คนยืน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษณ์   จันทเรือง
2. นางสาวมลฤดี  ขจีวรกุล
3. นางสาวสายธาร  กะมะรี
 
1. นางสาวสุจิตรา  วัฒนสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายธราธร  แก้วสิงห์
2. เด็กหญิงนิศาชล  โหมดนอก
 
1. นางพัชรินทร์  อัตถาชน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. นางสาวกมลวรรณ  ศิรินนท์
2. นางสาวนงลักษณ์  วิระเพ็ชร
 
1. นางสุกัลญา  แก้วหิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายอรรถพล  บุดสี
 
1. นายสุพัฒน์  แสนมาโนช
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายถนิต  โภคทรัพย์อนันต์
 
1. นายวีระชัย  เจริญวัฒนตระกูล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ลิตรักษ์
2. เด็กหญิงธนาพร  สีหามาตย์
3. เด็กหญิงอารียา  พลเนตร
 
1. นางสาวอุบล  ชูรัตน์
2. นายเศรษฐา  สมจิตรศรีปัญญา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. นางสาวณัฐสุดา  ราชสะอาด
2. นายนิรันดร์  น้ำร้อนเบ้า
3. นางสาวสุจิตตรา  พานิพัด
 
1. นางสาวอุบล  ชูรัตน์
2. นายเศรษฐา  สมจิตรศรีปัญญา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์เทพ  รักษาภักดี
2. เด็กชายสุพรรณหงษ์  ผิวเหลือง
3. เด็กชายอาชัญ  มหาวงศ์
 
1. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นางนิศากร  บุญญานาม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พ่วงไผ่
2. นางสาวปิยธิดา  โคตรชมภู
3. นางสาวสุจิตรา  วงศ์งาม
 
1. นายเทพฤทธิ์  สุดจริง
2. นางไพจิตร  สุขเกษม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายปรเมษฐ  บัวผัน
2. เด็กชายเดชดนัย  แก้วใส
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  กัติยบุตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวธิษตยา  คำบุศย์ดี
2. นางสาวศรัญญา  แข็งแรง
 
1. นางพิชญานี  สรรพศิลป์
2. นางสาวสุนิษา  คงคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงสุทธาสิณี  ศรีระษา
 
1. นางปนัดดา  เนินนิล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวพีรญา  อุทุมพร
 
1. นางสลับศรี  อ่อนฉลวย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำเนียง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีสกุล
3. เด็กหญิงอิสรีย์  คูหาทอง
 
1. นางสุภาพร  ฐิติธนานนท์
2. นางอุไรวรรณ  เจริญวัฒนะตระกูล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวธัญสุดา  เรืองลาภขจรชัย
2. นายรัฐสิทธิ์  บุญโชติ
3. นางสาวสิริธิดา  หาริกัน
 
1. นายกฤษฎา  โสมดำ
2. นางนงค์เยาว์  ธนาฤกษ์มงคล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปฏิญญา  จิประพันธ์
2. เด็กชายอภินันท์  จงประสพทรัพย์
3. เด็กหญิงอิสรีย์  คูหาทอง
 
1. นายศรีธร  มูลมณี
2. นางกุลธิดา  ไชยยงค์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  นันทะ
2. นายศตวรรษ  บทมาตย์
3. นางสาวอุดมภรณ์  สายกระสุน
 
1. นายพรชัย  นาทา
2. นางสาววิไลลักษณ์  อ่างแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงณิชากร  นภาสกุลคู
2. เด็กชายมีชัย  เที่ยงตรง
3. เด็กชายศราวุฒิ  เบ้าแดง
 
1. นางสาวสุจิตรา  วงศ์รัตน์
2. นางสาวธนิกานต์  ศรีต้นวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายพงศกร  ศรีหาราช
2. นางสาววรรณธิชา  พิมศร
3. นางสาวอภิญญา  นาคเหม
 
1. นายธนากร  อัปปะมะโน
2. นางสาวจุฑาพร  พูลทวี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  เวียงคำ
2. เด็กหญิงมานิการ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงโฉมสุรีย์  ศรีไส
 
1. นางสาวลภัสชวัล  วิจิตพรวงศ์
2. นางนัฐชานันท์  คำจำปา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวปวีณา  ถินแดง
2. นางสาวลินดา  อาจน์วงษา
3. นางสาวศิริลักษณ์  เว้นบาป
 
1. นางฐิชารัศม์  อินทร์ชั้นศรี
2. นางนัฐชานันท์  คำจำปา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. เด็กชายพีรดนย์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  บาลีศรี
 
1. นางอภิญญา  โยวะ
2. นางอมรรัตน์  พรหมเสนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกัลย์สุดา  นิชชัยสงฆ์
2. นายอนุชิต  บ่อคาวี
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฐิติธนานนท์
2. นางลำดวน  แก่นท้าว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวัฒน์  ศรีอุดม
2. เด็กชายบูรพา  บัณฑิต
 
1. นายพรชัย  นาทา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  วงษาเทพ
2. เด็กชายสุรเชษฏ์  ทิพย์เสน
 
1. นายฉัตรชัย  พัฒนวงศ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีราลักษณ์  พวงเงิน
2. เด็กหญิงบัณธิดา  ถิ่นแดง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ทขันทา
4. เด็กหญิงวรรณริษา  ฝ่ายอากาศ
5. เด็กชายวุฒิชัย  ชัยรินทร์
 
1. นางอรุณี  มหิศนันท์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  บุญเลิศ
2. นางสาวชลธิชา  โยวะ
3. นางสาวรัตนากร  สีมืด
4. นางสาวศศิธร  เศรษฐกิจ
5. นางสาวอารียา  โพธิจินดา
 
1. นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิวากร  อินทรักษา
2. เด็กชายประวิน  สุพะมูล
3. เด็กหญิงพิจิตรา  ผลานาที
4. เด็กหญิงศิริกาญจน์  มิตา
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  วงษ์บ้านขาว
 
1. นางสาวณัฎฐวี  ศรีอุปัชฌาย์
2. นางพีระพร  บุญเกิด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ่อนวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ศรีหานอก
2. นางสาวนงค์ณภัทร์   คำศรี
3. นางสาวพัชราภรณ์  คชวงศ์
4. นางสาววิภาวี  แก้ววงษา
5. นางสาวสุวนันท์  รู้เกณฑ์
 
1. นายทองพาส  บุดดา
2. นางปัทมา  ชลเทพ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกิตติภูมิ  เหมพนม
2. นายปรัตถกร  บัวใหญ่รักษา
3. นายพีระพัฒน์  มีสัตย์
4. นางสาวสรรสนีย์  ศรีวิไล
5. เด็กหญิงอริศรา  พลากุล
 
1. นายธนากร  จันดา
2. นายคำนึง  เลื่อนแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นายขจรเดช  แก้วมุงคุณ
2. นายจตุรเทพ  ศรีพุทธา
3. นางสาวจุฑามาศ  บุญใหญ่
4. นางสาวทิวากร  บริบาน
5. นายอิสระพงษ์  ใจขาน
 
1. นายมานะ   กองสุวรรณ์
2. นายวีระศักดิ์  พันธุ์พัฒน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นางสาวกชมน  นนทธิ
2. นางสาวกมลชนก  โสชมภู
3. นางสาวกัญญารัตน์  โสชมภู
4. นางสาวธิราภรณ์  มะรังสี
5. นายนนทนันท์  สุขขีชน
6. นางสาวปัทมา  ถิ่นปากมาง
7. นางสาวภัทราวดี  โพธะนัง
8. นางสาวรติรส  ทิพย์น้อย
9. นางสาววิชุณีย์  ชัยประเสริฐ
10. นางสาววิภา  จริงวาจา
11. นางสาววิมลสิริ  บาบน
12. นายวีระศักดิ์  ทิพย์สมบัติ
13. นายศักดิ์นรินทร์  ภานุรักษ์
14. นางสาวศิริลักษณ์  โคตรสุโน
15. นางสาวศุภรัตน์  พรมโสภา
16. นางสาวสิริยาภรณ์  พรมภักดี
17. นางสาวหทัยรัตน์  ภาษี
18. นายอภิวัฒน์  ถิ่นปากมาง
19. นางสาวอินทุอร  ราภากิจ
20. นายเจษฎา  บุญเพ็ง
 
1. นางอังคณา  สุวรรณไตร
2. นายสมฤทธิ์  ไชยจันพรหม
3. นายธีรวัฒน์  ดีเลิศ
4. นายศุภชัย  โคตรชมภู
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นายกมลเทพ  มบขุนทด
2. นางสาวกาญจนา  แก้วก่อง
3. นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีจิตราช
4. นายธารา  ตรีชิต
5. นายนวิน  ชัยศรี
6. นายนุติ  กัลยา
7. นายพงศธร  นารี
8. นางสาวพิมพ์รัตน์  กองสุวรรณ์
9. นางสาวมณีดารา  โนนสะอาด
10. นายศิลา  ชงกด
11. เด็กชายสืบศักดิ์  วงศ์ไชยนาท
12. นายสุรชัย  ไวแผน
13. นายอดิศร  คำของ
14. นางสาวอภิติญา  วันวาสี
15. เด็กชายอภิเษก  โสดา
16. นายอริยะ  สงค์อุบล
17. นางสาวอาจารี  แสวงผล
18. นางสาวอารีรัตน์  อ้อมนอก
19. นายอิสระ  จันทาคีรี
20. นายเสกสรร  อ่อนฤชา
 
1. นางสาววิภาสา  สิทธิสมาน
2. นายวีระศักดิ์  พันธุ์พัฒน์
3. นายมานะ   กองสุวรรณ์
4. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
5. นางสาวพรทิพย์  เริงนิสสัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  คำดี
 
1. นางปราณี  มูลสาร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  สาวะสิทะิธิ์
 
1. นางพวงแก้ว  ลิ้มบุพศิริพร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงปานตะวัน  บุญชิ
2. เด็กชายสัจจพร  จันสด
 
1. นางวราภรณ์  คำแพงศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวธัญญารัตน์  สุดตะบุตร
2. นายภูมิหฤษฎ์  อดุลนิรัตน์
 
1. นางเพ็ญสวัสดิ์  ฝ่ายชาวนา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวจริญญา  จำปานิล
2. นางสาวชลธิชา  แสนทรัพย์
3. นางสาวชลิตา  การมาโส
4. นางสาวดวงฤทัย  แถวเพณี
5. นางสาวทิพธัญญา  หมื่นอภัย
6. นางสาวพนิดา  คำภาโคก
7. นางสาวพรพิมล  เสนคราม
8. นางสาววิภาพร  คันธี
9. นางสาววิราวรรณ  ขันสู้
10. นางสาวอภิสมัย  ทองสงค์
 
1. นายณัฐพงศ์  รีวงษา
2. นายอนุชาติ  จันดา
3. นางยุพิน  รีวงษา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  วงษ์คำหาญ
2. นางสาวกัญญารัตน์  บุญรัตน
3. นางสาวชลลดา  คูจินดา
4. เด็กหญิงพรชนก  ชฎาทอง
5. เด็กหญิงพรนภา  ถิ่นแดน
6. เด็กหญิงภัทรศยา  นามบุรี
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปริวัตร
8. เด็กหญิงรวงข้าว  เพชรก้อน
9. นางสาวศศิธร  โคติกาวิน
10. นางสาวสมปรารถนา  พิมมาตย์
11. นางสาวอภิญญา  แท่งเหล็ก
12. นางสาวอินทิรา  อุตมาน
13. นางสาวเจนจิรา  กะมุตะเสน
14. นางสาวเจนจิรา  คัสเตศรี
15. เด็กหญิงแก้วเกษฎา  พิมพ์สูตร
 
1. นางสุกัญญา  นันทะมีชัย
2. นางดวงตา  ไชยอนงค์ศักดิ์
3. นายสมบูรณ์  ชัยทอง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  ธรรมกุล
2. นายเฉลิมวุฒิ  พิลากุล
 
1. นายอิทธิพล  มิตราช
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. นางสาวธิดารัตน์  สุผาวัน
2. นางสาวเบญจพร  ตาดำนิล
 
1. นายสรไกร  พรูแล่นเร็ว
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายอัมรินทร์  เบาะพรม
 
1. นางสาวอภิญญา  พิมพา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. นายทักษิณ  น้อยคำภา
 
1. นายวิชัย  สารบัณฑิต
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  ต่อปัญญา
 
1. นายนพกร  อุส่าห์ดี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวศิริรัตน์  พินธะ
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดา  สิงหาพรม
 
1. นายสิทธิราช  จันทร์สมบัติ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวลลิตา  ศรีอัครราช
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดัลลิกา  คชวงศ์
 
1. นายนิรันดร  พันธ์ทรัพย์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิดา  มณีทอน
 
1. นายเจษฎา  อังสนั่น
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  สารินันท์
2. เด็กหญิงอรนุช  แสงสุข
 
1. นางอรัญญา  สาริกา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายสุเมธ  เฉื่อมกลาง
 
1. นายเจษฎา  อังสนั่น
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายกฤษดา  ของอ่อน
 
1. นายนิรันดร  พันธ์ทรัพย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายธนาวุฒิ  จันทาคีรี
2. นายอิทธิศักดิ์  อนันตกรุณา
3. นายเมธัช  ไชยสุวรรณ
 
1. นายกรกฎ  จินนะเริง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกิตติพันธ์  ดุลแสง
2. นายณัฐพงษ์  บุญเพลิง
3. นายสมศักดิ์  หมอยา
 
1. นายกรกฎ  จินนะเริง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  เรืองกมล
 
1. นายวิเชียร  สืบแวง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาณารัตน์
2. เด็กชายธนกร  เผือกเทียน
3. เด็กชายธนบดี  รัตนโกศล
4. เด็กชายวายุ  ศรีจันโท
5. เด็กชายเอกณัฐ  บารพรม
 
1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
2. นายอนุชิต  เพียงกระโทก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกมล  รัตนวงศ์ชัย
2. นางสาวจุไรลักษณ์  เฉลิมชาติ
3. นายนายภักดิภพ  วงษาเนาว์
4. นายรัฐพงษ์  จำปีพรหม
5. เด็กชายวัชรากร  วังก้อน
 
1. นายภักดี  วงษาเนาว์
2. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกมลวรรณ  พระภูมี
2. เด็กชายกฤษกร  พุทธา
3. เด็กหญิงคัทลียาพร  จำปาทอง
4. นายจิรวัฒน์  ถาสินพิลา
5. เด็กชายฉัตรชัย  เพชรยิ้ม
6. นายชัยยา  เอ้กันหา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  บรรหาร
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมุงคุณ
9. นายณัฐศักดิ์  เลขยะวิจิตร
10. นายธนวัฒน์  สมัครการ
11. เด็กชายธนวัฒน์  พรหมเทศ
12. เด็กหญิงธัญสิริ  หอมสมบัติ
13. นายธีรพล  แก้ววิเศษ
14. เด็กหญิงนุชพร  ทองทิพย์
15. นายปฏิภาณ  ศรีหทัยกุล
16. นายปริญญา  แดงทองดี
17. เด็กหญิงปิยดา  วงศ์เทพ
18. นายพรเทพ  บุญใย
19. เด็กหญิงพิชญ์นรี  หนูนิ่ม
20. นายภราดล  แก่นคำ
21. เด็กชายภัครพงษ์  มณีรัตน์
22. เด็กหญิงภานุพร  จิตรจำนงค์
23. เด็กชายภานุวิชญ์  โมรา
24. นางสาวรวิกา  บุญจูง
25. เด็กชายวัชพล  สารีสุข
26. เด็กหญิงวาสนา  แก้วสุข
27. นายวิษณุ  พวงซ้อน
28. นายสิทธิศักดิ์  นามวิชัย
29. นายสุทธิชัย  วงศ์สมบัติ
30. เด็กหญิงสุนิษา  จันทรเสนา
31. เด็กหญิงสุพัชชา  วันนา
32. นายอนวัช  คำร่อนมา
33. นายอนุสรณ์  ขันสัมฤทธิ์
34. นางสาวอนุสรา  นามมัน
35. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขสำราญ
36. เด็กหญิงอริสา  พรหมดวงดี
37. เด็กหญิงอัญชลี  วังคำ
38. นางสาวเจนจิรา  อุปสาแก้ว
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กุลแก้ว
40. นายแสตมป์  ดีมี
 
1. นายไฉน  นามราช
2. นายนันทภพ  บุพศิริ
3. นางสาวอภิญญา  พิมพา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรหมเทศ
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นายศิลา  ชงกด
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วสุข
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  อ้อมนอก
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กชายเลิศสุบิน  เหลือขัน
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายศรุต  อนุศักดิ์
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ใจภักดี
 
1. นางวิชิตา  แข็งแรง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา  ผิวเหลือง
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทุนทรัพย์
 
1. นางรำไพ  ศรีทา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นายวิทวัฒน์  แก้วสอนดี
 
1. นายศุภชัย  โคตรชมภู
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุษณีย์  ขุนใหญ่
 
1. นางวิชิตา  แข็งแรง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกวิตา  รู้ด่านกลาง
 
1. นายจิรพงษ์  ขุราษี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขุนใหญ่
 
1. นางวิชิตา  แข็งแรง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นายภานุพงษ์  คำภูแก้ว
 
1. นายไกรยุทธ  พรั้วสุ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  มังษา
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพร้าว 1. นางสาวณัฐรัตน์  นันทะวิชัย
 
1. นางสาวปาริชาต  เวียงอินทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นายกฤษดา  วันนา
2. นางสาวกัญจนา  จำปาทอง
3. นางสาวขนิษฐา  ไทยคำนาม
4. นายคฑา  พันสกุล
5. นางสาวจิตตราภรณื  ชาตรี
6. นางสาวจินดารัตน์  จำปาทอง
7. นายฐณะวัฒน์  สุวิชา
8. นางสาวฐธยา  อึ้งศรีประเสริฐ
9. นายฐนะวัฒน์  สุวิชา
10. นางสาวณัฎฐนิช  แสงโสภา
11. นางสาวณัฐรินทร์  รอดสว่าง
12. นางสาวณัฐรุจา  กางทอง
13. นางสาวณิศาชล  ชาวดร
14. นายทศพร  นาโศก
15. นางสาวธัญญารัตน์  พรมสมบัติ
16. นางสาวนันนคร  ศิลลา
17. นางสาวนิตยา  ทองสระโคม
18. นางสาวนุชธิชา  กองทอง
19. นางสาวปภัสรา  สิงหาชม
20. นางสาวปิยวรรณ  ชิโมดะ
21. นางสาวพรนภา  คำภูแก้ว
22. นายพลวัฒน์  พรมสมบัติ
23. นางสาวภัชรีย์  ผิวบาง
24. นายภูลิทัต  มุทุตา
25. นางสาววรัษยา  หอมเหล็ก
26. นางสาววิมณรัตน์  โสมาศรี
27. นายศรีระศักดิื  มากมูล
28. นางสาวสิรีธร  ชัยสารี
29. นางสาวสุดารัตน์  สูนหอม
30. นางสาวสุภนิช  จันทรพรม
31. นางสาวสุภาภรณ์  วิรุณพันธ์
32. นางสาวอนัศยา  อินสร้อย
33. นายอนุชัช  ตุยรัมย์
34. นายอนุวัฒน์  เสียดขุนทด
35. นางสาวอภัชนันทร์  จิตติพิมพ์
36. นางสาวอรญา  ชุปวา
37. นางสาวอรทัย  จันทนาค
38. นางสาวอาทิตยา  ห่อศรี
39. นางสาวอาริตา  คำภูแก้ว
40. นายเจยวัฒน์  ดีขยัน
 
1. นายไกรยุทธ  พรั้วสุ
2. นายธนวิชญ์  หลอดสว่าง
3. นางบัวเรียว  กิริยา
4. นายวัชระเกียรติ  ไชทองศรี
5. นางสาววิชชุดา  กางเสนา
6. นางกิ่งเพชร  เวทไธสง
7. นายประสิทธิ์  หาญอาษา
8. นางธาริณี  นามแสง
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เจียมตน
2. นายณัฐวุฒิ  คำมงคุณ
3. เด็กหญิงปณิดา  ทองสด
4. เด็กชายปริพัฒน์  แข็งข้อ
5. นางสาวมุชิตา  แพงคำอ้วน
6. เด็กชายรัฐพล  นันทะ
7. นายวันชัย  อินเคน
8. เด็กหญิงวาสนา  พรมเทศ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขใจ
10. นายอัศฎา  สาลีรัตน์
 
1. นางสายฝน  บุญตาระวะ
2. นางสาวภัทราวดี  สีแสง
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายชวลิต  ใจธรรม
2. นายธนวิชญ์  ปัจชามาตย์
3. นางสาวนฤมล  พรมโคตร
4. นางสาวปิยะธิดา  ผาละนัด
5. นางสาวมานิสา  กัติรัตน์
6. นายวรัญญู  ภูเกาะ
7. นางสาววิภากร  ชิตา
8. นายอภิศักดิ์  พหรมหาวงศ์
9. นางสาวเสาวลักษณ์  คำสอน
10. นายไชยวัส  อรศรี
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวคณิตา  มะติยาภักดิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชาภิรมณ์
3. นายณัฐวัตร  เศษชัง
4. นางสาวธนพร  เจริญเวทย์
5. นางสาวลลิตา  อุทยานสิงห์
6. นายวิศิษฐ์  บุษบา
7. นายสุรพล  เมยดง
8. นายอภิชาติ  บุญชิ
 
1. นางสิริภา  แก้วสำราญ
2. นางสาวฐิติพร  ชาญรอบรู้
3. นายอธิราช  คำโสภา
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรณิการื  ปันพรหมราช
2. เด็กหญิงกิติยา  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงชไมพร  อ่อนคำวงษ์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดอนราษลี
5. เด็กหญิงรัฎฐณิชา  จอมคำสิงค์
6. เด็กหญิงศศิประพร  รัตนะพิมาตย์
7. เด็กหญิงศิศิประภา  รัตนะพิมาตย์
8. เด็กหญิงสุชาดา  มณีรัตน์
9. เด็กหญิงสุทธาภรณ์  มิรินทร์
10. เด็กหญิงสุนันทา  ภููตะมาตย์
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์สุดา  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวนฤมล  พรมโคตร
3. นางสาวปิยะธิดา  ผาละนัด
4. นางสาวมานิสา  กัติรัตน์
5. นางสาวมีนตรา  รามฤทธิ์
6. นางสาวรุ่งนภา  บุญมี
7. นางสาววิภากร  ชิตา
8. นางสาวเสาวลักษณ์  คำสอน
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ปันพรหมราช
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุรักษ์
3. เด็กหญิงชไมพร  ออ่นคำวงษ์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จอมคำสิงห์
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดอนราษลี
6. เด็กหญิงศศิประพร  รัตนพิมาตย์
7. เด็กหญิงศศิประภา  รัตนพิมาตย์
8. เด็กหญิงสุชาดา  มณีรัตน์
9. เด็กหญิงสุทธาภรณ์   มิรินทร์
10. เด็กหญิงสุนันทา  ภูตะมาตย์
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก้วก่อง
2. นางสาวจิตติมา  รวมธรรม
3. นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีจิตราช
4. นางสาวนฤมล  นามเคน
5. นางสาวมณีดารา  โนนสะอาด
6. นางสาวอภิติญา  วันวาสี
7. นางสาวอำพร  รักษาภักดี
8. นางสาวแพรวนภา  วิชาชาติ
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
2. นางสาววิภาสา  สิทธิสมาน
3. นางสาวพรทิพย์  เริงนิสสัย
4. นายมานะ  กองสุวรรณ์
5. นายวีระศักดิ์  พันธ์พัฒน์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยงาม
2. นางสาวภาวิดา  ทองพูน
3. เด็กชายภูรินทร์  ถาวรสันต์
4. เด็กชายยสินทร   มีกูล
5. เด็กหญิงรสลิน  ผิวอ่ำ
 
1. นายถวัลย์  วรรณสุทธิ์
2. นางวััชรี  วรรณสุทธิ์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุตรแก้ว
2. เด็กหญิงศิริยากร  อุตรนคร
 
1. นายสิทธิราช  จันทร์สมบัติ
2. นางภัสรา  กั้งโสม
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัชชา  กลั่นด้วง
 
1. นางสาวศศิวิมล  คงดี
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวนครินทร์  พิลางาม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ดงเจริญ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิกร  พรศาลนุวัฒน์
 
1. นางสาวเอวิตรา  วรสิษฐ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นายธนากร  สักขาพรม
 
1. นางบุหงา  โยธานัก
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายรังสิมันต์  ตาลทอง
 
1. นางสุภาพร  ทับทิม
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวสุภนิช  จันทรพรม
 
1. นางสาวพรพิมล  นาแถมพลอย
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายเปมทัต  แท่นสุนทร
 
1. นางสาวณัฐชนก  เนาวรังษี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวสุชาดา   รอบรู้
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  มะนะสิม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายกานต์ดนัย  โพธิจินดา
2. เด็กหญิงดลยา  วิรุณพันธ์
3. เด็กชายบ้อบบี้  เต้าสุวรรณ
4. เด็กชายพงศกร  โกตถา
5. เด็กหญิงเจนนภา  พุนานิล
 
1. นางสุชาดา  ศรีทอง
2. นางจารุภา  สาสนสิทธิ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวปิยาพัชร  ตันนารัตน์
2. นางสาววิรัชชา  วรรณพฤกษ์
3. นายสราวุธ  รำรึก
4. นางสาวสุทธิเจน  วงเนศ
5. นางสาวหฤทัย  กิติมาภรณ์
 
1. นายนิวัช  อ่างมัจฉา
2. นางสาวอภิญญา  น้อยสุวรรณ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายศุภชัย  โกศิลา
 
1. นางอรพิน  มหาราช
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภา  ไกยราช
 
1. นางสาวYuge  Fu
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวปิยากร  วิเศษชัยวรรณ
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีโคตรจันทร์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรณิชา  บุญญาพัฒนาพงศ์
 
1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวอาภัสสร  สารกุล
 
1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยชนะ  พันตัน
2. เด็กชายศุภกฤติ  อุณหชาติ
 
1. นางสาวธนพร  สุวรรณรินทร์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชนิสรา  สัมพันธะ
2. นางสาวภร  แก่นแก้ว
 
1. นางสว่างจิตร  อมตฉายา
2. นางไพรินทร์  สีลาคำ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ถินแดง
2. นางสาวนุชจรินทร์  นิยม
3. นายภานุพงษ์  ถินแดง
4. นายภานุพงษ์  วงกะโซ่
5. นางสาวรัตติกาล  ขุนใหญ่
6. นางสาวสุทธิดา  แก่นจันทร์
7. นางสาวสุภาภรณ์  ตติยวงศ์วิวัฒน์
8. นางสาวสุวธิดา  ทินาพิมพ์
9. นายเปรมศักดิ์  แก้วโยธา
10. เด็กชายเอารายชื่อออก  เอารายชื่ออออก
 
1. นางสุกัลยา  ชัยวงศ์ศิริ
2. นายอิทธิพล  มิตราช
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุตะนันท์
2. นางสาวชลิตตา  มณีรัตน์
3. นางสาวเมย์  คำอ้น
 
1. นายทรงเจิม  กองอุดม
2. นางรัชนก  สุบิน
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวขวัญฤดี  ดวงดาวงษ์
2. นางสาวศิริกานต์  พุทธา
3. นางสาวอธิษฐาน  ชัยศรี
 
1. นางรัชนก  สุบิน
2. นายทรงเจิม  กองอุดม
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรา  บุราณสี
2. เด็กหญิงนันทิยา  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตันมิ่ง
 
1. นายประวิทย์  สุระวรรณะ
2. นางสาวยุุภาพร  ยอดคีรี
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวฐนิดา  คำเจริญ
2. นางสาวนัฐชรียา  ตุ้มกุล
3. นางสาววิระดา  อาจแก้ว
 
1. นายประวิทย์  สุระวรรณะ
2. นางสาวยุุภาพร  ยอดคีรี
 
114 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กชายทรพร  พุทธชัย
 
1. นายสียะตรา  คันธี
 
115 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายฐาปกรณ์  สีหานนท์
 
1. นายณัฐพงษ์  รัตนพิมาตร์
 
116 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  เจริญวงษ์
 
1. นายณัฐพงษ์  รัตนพิมาตร์
 
117 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายอดิเทพ  สีบอ
 
1. นายณัฐพงษ์  รัตนพิมาตร์
 
118 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  กองผ้าขาว
2. นางสาวจินตนา  แก้วอาษา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุ่นคำ
4. นางสาวดวงใจ  คำแพงอ้วน
5. นางสาวดาวเรือง  วรรณดร
6. เด็กหญิงดาหวัน  พลอยศรีษะเกษ
7. เด็กชายทรพร  พุทธชัย
8. นางสาวธนัทอร  บุญยัง
9. นายธีระพงษ์  พุทธชัย
10. นางสาวปนัดดา  คนซื่อ
11. นายปรัชญา  บ้านเป้า
12. นายภาสกร  วงชารี
13. นายมนตรี  ผาณิบุศย์
14. เด็กหญิงยลดา  หอมสมบัติ
15. นายรัชชานนท์  พลสงคราม
16. นางสาวลักขณาพร  แซ่อึ้ง
17. เด็กหญิงวรัญญา  เพชรภูมี
18. เด็กชายวีระชัย  มะรังศรี
19. นายวีระพงษ์  สมเพ็ชร
20. นายศตวรรษ  พินิจ
21. เด็กชายศราวิน  ชมชิด
22. นายสุทัศน์  ปานา
23. นางสาวสุภาภรณ์  เครือเกาะ
24. เด็กหญิงสุภาวดี  คำพรมมี
25. นายสุรพล  ทองด้วง
26. นางสาวหทัยภัทร  โคตรชมภู
27. นายอนิวัฒน์  สิทธิบรรจง
28. เด็กชายอรรถพล  พรมชัย
29. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีสุข
30. เด็กชายเอกรัตน์  วงชารี
 
1. นางพีรดา  พูลเพิ่ม
2. นายสียะตรา  คันธี
3. นางศิริพร  แพงมา
4. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
5. นายพร้อมพงศ์  แก้วกัลยา
6. นางสาวนัทยา  สิงห์เรือง
7. นางสาวพัชรินทร์  ชัยแสง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กชายนภัสกร  พ่อค้าไทย
2. เด็กหญิงอรนุช  ศรีชัย
 
1. นายวิทยา  บุตรโยธี
2. นางสาววิชชุดา  กางเสนา
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรด้วง
2. เด็กชายสนธยา  มีมาดี
 
1. นายเตชสิทธิ์  คล่องชัยนันต์
2. นางสาวสิริพร  นครแสน
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  ประมวณ
2. นายสรรเสริญ  พรมจักร
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายตะวัน  แสนกุล
2. เด็กชายปรัชญา  โสภณสา
 
1. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
2. นายวัชรพล  รักษาภักดี
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายกิติคุณ  พละโชติ
2. นายพรต  โปตวัฒน์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เทศศรีเมือง
2. นางสาวบุณฑริกา  คำใบ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา   วิริยะมั่งมี
2. เด็กหญิงพาขวัญ   เศวตกนิษย์
 
1. นางสาวธิดาวรรณ   กุลโฮง
2. นายสายัณห์  อินทมาตย์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายชนกนันท์  ผิวนวน
2. นายภาสกร  อ่วนโสก
 
1. นางกนกอร  ทิพยโสต
2. นางสาวศิรประภา  อ่อนฉลวย
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 1. เด็กชายนคเรศ   นันทรักษ์
2. นายยุทธพร  ชัยชิต
 
1. นายไพรวัลย์  คิ้วสุนทรเนตร
2. นางสาวนิภาพร  นครภักดี
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายธนวัฒน์  บุญคง
2. นางสาวปิยะดา  บทมาตย์
 
1. นางปิยนุช  ดวงดี
2. นายสุวิทย์  ดวงดี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจิราภรณ์  คำภู
2. นางสาวอุบลวรรณ  ศรีสง่า
 
1. นางปิยนุช  ดวงดี
2. นายสุวิทย์  ดวงดี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายธนภณ  เหรียญทอง
2. นายวีรภัทร   หัสสา
 
1. นางสาวทิพย์วาณี  เที่ยงตรง
2. นางสาวธิดาวรรณ   กุลโฮง
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ผึ่ง
2. เด็กหญิงบุณยวีย์  อธิสุขสกุลชัย
3. เด็กหญิงสุมินตรา  บัวจันทร์
 
1. นางศรุตยา  รัตนติสร้อย
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกชพรรณ  ลาแพงศรี
2. นางสาววรกมล  คำภาจันทร์
3. นายวสุธร  ตันตะสุทธ์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เทศศรีเมือง
2. นางสาวบุณฑริกา  คำใบ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายกษิดิศ  ลาวตูม
2. นายณัฐพล  บุญมี
 
1. นายเอกภักดิ์  ฉ่ำมณี
2. นางฤทัย  ศรีภูมิ
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายกิตติพล  ชินพาด
2. เด็กชายฤทธิพล  โคตะวัน
3. เด็กชายอญิสรรค์  ครโสภา
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายชัยมงคล  เกษนัส
2. นายณัฐวุฒิ  ลี
3. นายศุภลักษณ์  ใจขาน
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎากร  พลคุมพล
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ดวงดาว
3. เด็กชายสมโภชน์   เคณาอุประ
 
1. นายปรีชา  ศรีทา
2. นางศริญญา  ทหารนะ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายกรรชัย  ศรีงาม
2. นายธีรพงษ์  เพียรสมภาร
3. นายวัชรพงษ์  เวินน้อย
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นายสมบัติ  พุดนอก
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ไข่แก้ว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุตรเดช
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เสนามะสอน
 
1. นางนิศากร  ชัยวี
2. นางสาวจันทร์ฉาย  ถิ่นทอง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนารถ  เต่าแก้ว
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  อ้อจันทึก
3. เด็กหญิงชลธิชา  ปาทาพันธ์
4. เด็กหญิงปรียานุช  อุปนัน
5. เด็กหญิงรัชนีกร  วงศ์ดี
6. เด็กหญิงสุุภาวดี  ค้อมสิงห์
 
1. นางวันทนีย์  ลิ้มโสภาส
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงปานัดดา  บุญประคม
2. เด็กหญิงสุภาพร  เชี่ยงเจ้น
3. เด็กหญิงอภิญญา  ชาธิรัตน์
 
1. นางศริญญา  ทหารนะ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวพรรนารา  มณีหมุด
2. นางสาวสุชาวดี  สีม่วง
3. นางสาวแทตติยา  ภูครองจิตร
 
1. นางนวลปราง  มะโยธี
2. นางศริญญา  ทหารนะ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิวาพร  เจียมเมืองปักษ์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  นัคสาร
3. เด็กหญิงแม็กกี้  ราชวงษ์ษา
 
1. นายอนุกูล  รินทรามี
2. นางบุญเนื่อง  สูตรสุคนธ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายธีระพงศ์  ราชรองเมือง
2. นายปราโมทย์  ผาระนัด
3. นายศิวกร  ศักดิ์แสง
 
1. นายอนุกูล  รินทรามี
2. นางละอองฝน  กองแก้ว
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณมุง
2. เด็กหญิงนัฐริกา  มั่งมูล
3. เด็กหญิงศศิธร  หนองคาย
 
1. นายศุภวุฒิ  ใหญ่สาร
2. นางอัศราวรรณ  บุญอยู่
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. นายทิวา  ชากุทน
2. นายธีระพัฒน์  โคตรชมภู
3. นางสาวสุนิตย์ฐา  ขุนใหญ่
 
1. นางสาววราภรณ์  แสงจันโท
2. นายสายัณห์  อรรคราช
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  คำจันทร์
2. เด็กชายภูรินทร์  ถาวรสันต์
3. เด็กชายวิชัย  พุทธสุข
 
1. นายถวัลย์  วรรณสุทธิื์
2. นางวัชรี  วรรณสุทธิื์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  คำหาญ
2. นางสาววรางคณา  สุขสำราญ
3. นางสาววันวิวาห์  วันวงษ์
 
1. นายสายัณห์  อรรคราช
2. นางสาววราภรณ์  โคตรชมภู
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ราชบัวศรี
2. เด็กหญิงสุภนิตย์  แสงเพ็ชร
3. เด็กหญิงส่องจันทร์  เสมบาง
 
1. นางสาวเติมทิพย์  ผ่านชัย
2. นางวิมลรัตน์  สุตเดช
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  บุตรโยจันโท
2. นางสาวธนพร  ศรีระวงษา
3. นางสาววาสนา  วานนท์
 
1. นางวัชรี  วรรณสุทธิื์
2. นายถวัลย์  วรรณสุทธิื์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 1. เด็กชายธเนศพล  หอยสังข์
2. เด็กชายพิชิตชัย  ผ่องไสย์
3. เด็กชายเจริญ  เห็นทั่ว
 
1. นางช่อทิพย์  สร้อยสน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 1. นางสาวกาญจนา  ศรีไพรงาม
2. นางสาวชุติมา  สัตบุตร
3. นายอมร  เกษบุตร
 
1. นางช่อทิพย์  สร้อยสน
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายบารมี  พาลีเชตต์
2. เด็กชายพงษ์ปณต  สืบลือ
3. เด็กชายภัทระ  ภาระพงษ์
 
1. นายพิชัย  ไชยเดช
2. นางสาวสิริพร  นครแสน