หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .............................................
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม. ๒๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายณรงค์ สุราลัย รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นางเบญจมาตย์ ฦาชา รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายศุภกฤต ไกรสกุล รองผู้อำนวยการ สพม. ๒๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสมนึก กำแพงศิริชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]