หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nki1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ อัตถาชนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาต ชิตตะเสนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นายอุเทน ทนทานโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ ธรรมจักรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
6. นางสุดารัตน์ รัตนแสงศรีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นางสาวอาภรณ์ รักไทยโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร เนตรผงโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางเจนกานท์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. นางจิระนันท์ ไตรแสงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ อัตถาชนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปาริชาต ชิตตะเสนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นายอุเทน ทนทานโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ ธรรมจักรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
6. นางสุดารัตน์ รัตนแสงศรีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นางสาวอาภรณ์ รักไทยโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร เนตรผงโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางเจนกานท์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. นางจิระนันท์ ไตรแสงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญฤทธิ์โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัยนา พิสัยพันธ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรำไพ นันทะโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
4. นายนพดล วังคำโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทัชพร ขจรมณีโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางเกสร กิจประเสริฐโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นายประวิทย์ สุระวรรณะโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัตนาวรรณ นาคสีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางปรัชญาภรณ์ หล้าก่ำโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
10. นางพิชญา สุวงศ์โรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ชิตตะเสนโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
12. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ สุระวรรณโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนัยนา พิสัยพันธ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรำไพ นันทะโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
4. นายนพดล วังคำโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
5. นางพิชญา สุวงศ์โรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
6. นางอามร คำเสมอโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
7. นายประเสริฐ บุญฤทธิ์โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการ
8. นางเกสร กิจประเสริฐโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
9. นางรัตนาวรรณ นาคสีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
10. นางปรัชญาภรณ์ หล้าก่ำโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ชิตตะเสนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
12. นางสาวนันทัชพร ขจรมณีโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
13. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางบานเย็น สิงห์จินดาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
2. นายพชร กุลรัตน์ศรีโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นางสุพัฒนา สุวรรณรินทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นางพรพิทักษ์ ยาศิริโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางบานเย็น สิงห์จินดาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
2. นางจิรวรรณ ตึงตระกูลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุพัฒนา สุวรรณรินทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นางพรพิทักษ์ ยาศิริโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิตย์ คำบุญเรืองโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ศักดิ์ดาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิติยา จังหวะโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวลัดดา ศรีจะบกโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเยาวนิตย์ คำบุญเรืองโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะลักษณ์ อินหล่มโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปิติยา จังหวะโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวลัดดา ศรีจะบกโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณี แสนคำคิดโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
3. นายพิชัย ไชยเดชโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นางลดา จันทมาศโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนานุต อุ่นมะดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางลดา จันทมาศโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาฎ ดุลยสุขโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
2. นางอรทัย พินิจมาตรีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระชัย เจริญวัฒนะตระกูลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ราชป้องขันธ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ปัญญาเเก่นโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์ โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระชัย เจริญวัฒนะตระกูลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นายชานน ตรงดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นางสาววิชุดา หนูจันทร์โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ไกรศวรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสินีนาฎ ดุลยสุขโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
6. นายสำราญ ทัดเทียมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเอนก ไชยคำหาญโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
8. นางสุธาสิณี ทองไสยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
9. นางสาววิมลรัตน์ สีพิมสอโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์โรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
2. นางสาวอุบล ชูรัตน์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
3. นายวิจิตร โพธิ์ดอกไม้โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ ธีสุระโรงเรียนปทุมเทะวิทยาคารกรรมการ
5. นางสังวาล นามสีอุ่นโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายสุภสิทธิ์ กัญญาเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์โรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
2. นายวิจิตร โพธิ์ดอกไม้โรงเรียนน้ำสวยวิยากรรมการ
3. นางสาวอุบล ชูรัตน์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นายเทพฤทธิ์ สุดจริงโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายมนัสนันท์ ธีสุระโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุภสิทธิ์ กัญญาเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์โรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
2. นางสาวอุบล ชูรัตน์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
3. นายวิจิตร โพธิ์ดอกไม้โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ ธีสุระโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสังวาล นามสีอุ่นโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายสุภสิทธิ์ กัญญาเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
7. นางนฤมล ปุยนเคราะห์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์โรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
2. นางสาวกัลยานี จันทระโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิจิตร โพธิ์ดอกไม้โรงเรียนน้ำสวยวิยากรรมการ
4. นางสาวอุบล ชูรัตน์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
5. นายเทพฤทธิ์ สุดจริงโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางสาวมนัสนันท์ ธีสุระโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุภสิทธิ์ กัญญาเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญสิริ บุญยืนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
2. นางสุนิสา วรรณทุโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
3. นายชาตรี โคตะวันโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ อาจนาวังโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญานี สรรพศิลป์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางสาวพิริยาภรณ์ กัติยบุตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางนางทิพสุคนธ์ วะจีประศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางพิชญานี สรรพสิลป์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
2. นางสาวพิริยาภรณ์ กัติยบุตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายชาตรี โคตะวันโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ อาจนาวังโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญสิริ บุญยืนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางทิพสุคนธ์ วะจีประศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางไพฑูรย์ แสนวังโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
2. นางปนัดดา เนินนิลโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นางนันธิยา พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา แก้ววิเศษโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นางเกษร ผาสุขโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายมณฑล ก่องขันธ์โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
7. นายเกษมสาส์น เทียมกันโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
8. นางศรีสว่าง เกษสัญชัยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวหทัยรัตน์ นาราษฎร์โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
10. นางปิยนุช ดวงดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
11. นางวารินทร์ วุฑฒิเดชโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
12. นางสาวถนอม ทมภาโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
13. นายชานนท์ ตรงดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
14. นางสาวสมถวิล วงศ์ภูมีโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
15. นางสรัญณี คนยังโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเกษมสาส์น เทียมกันโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
2. นางศรีสว่าง เกษสัญชัยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางปิยนุช ดวงดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางวานินทร์ วุฑฒิเดชโรงเรียนน้ำสวยวิยากรรมการ
5. นางไพฑูรย์ แสนวังโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
6. นายมณฑล ก่องขันธ์โรงเรียนเทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวถนอม ทมภาโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
8. นายชานนท์ ตรงดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางสาวหทัยรัตน์ นาราษฎร์โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
10. นางนันธิยา พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
11. นางเกษร ผาสุขโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอัญชิสา แก้ววิเศษโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
13. นางสาวสมถวิล วงศ์ภูมีโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
14. นางสรัญณี คนยังโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ กรมวังก้อนโรงเรียนโคกคอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา มุงดุลโคตรโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลาวัณย์ บุรมราโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นางสมจิตร์ พิชิตชัยโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นายเทพรัตน์ ภูนาสอนโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
6. นายกิติวัฒน์ วงษ์พุฒโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางศิริพร แพงมาโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
8. นางวิภาดา พั้วดีโรงเรียนเทศบาล3ยุวบรูณ์บำรุงกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงค์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายกฤษฎา โสมดำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายพลูศิลป์ บุญลาดโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
12. นางสุภาพร ฐิติธนานนท์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
13. นางชลธิชา ประเสริฐโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนุช ศรีคำม้วนโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
15. นายยุทธการ พลพิลาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวนิตยา มงคลสวัสดิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
17. นางนิรดา นันทะมีชัยโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระ กรมวังก้อนโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา มุงคุลโคตรโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร แพงมาโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎา โสมดำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนุช ศรีคำม้วนโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นายพูลศิลป์ บุญลาดโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายเทพรัตน์ ภูนาสอนโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
9. นางวนิดา พั้วลีโรงเรียนเทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
10. นายกิตติวัฒน์ วงษ์พุฒโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวศิริลาวัณย์ บุรมราโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
12. นางสาวนิรดา นันทะมีชัยโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
13. นางนิตยา มงคลสวัสดิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ จิประพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ ละครโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา เริงสุขเกษมโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
4. นางวิญญู คำภักดีโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นางสาวดรุณี ทับโสดาโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
6. นางสาววลัยพรรณ จิตต์วิญญานโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวลอนงค์ สมพรโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นายคมสันติ ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
9. นายคมสันติ โพธิสวัสดิ์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
10. นางสาววลัยพรรณ จิตต์วิญญาณโรงเรียนหินโงมวิทยาคมกรรมการ
11. นางวิญญ คำภักดีโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
12. นางดรุณี ไชยมานันท์โรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
13. นางสาวนีย์ โครตชมภูโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
14. นางสาวเปรียวดี โลกานิตย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
15. นางสาวเมธินี ฮามจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคาระห์14กรรมการ
16. นางลักษณาศิริ คำภูแก้วโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวรุจิรา ชนะมารโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวณัฎฐณิชา คำต่ำโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
19. นางลภัสวิล วิจิตพรวงศ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
20. นางสาววิไลลักษณ์ อ่างแก้วโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
21. นางสาววิภาพรรณ เคณาอุประโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวพรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์โรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ จิประพันธ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมสันติ ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน โพธิสวัสดิ์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
4. นางดรุณี ไชยมานันท์โรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ โคตรชมภูโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ อ่างแก้วโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววลัยพรรณ จิตต์วิญญานโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
8. นางนิตยา เริงสุขเกษมโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
9. นางสาวเมธินี ฮามจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
10. นางสาวเปรียววดี โลกานิตย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
11. นางสาวดรุณี ทับโสดาโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
12. นางสาววลัยพรรณ จิตติวิญญาณโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
13. นางลักษณาศิริ คำภูแก้วโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวณัฏฐณิชา คำต่ำโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
15. นางวิญญู คำภักดีโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
16. นางสาวลภัสชวัล อ่างแก้วโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
17. นางสาวรุจิรา ชนะมารโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวพรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์โรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาววิภาพรรณ เคณาอุประโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายกุลชาติ ชลเทพโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเรไร โยคินโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนัฐกาญจน์ ขาวสะอาดโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ คุณานันท์โรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ พรมเสนาโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ สมพรโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายนิวัฒน์ สินไชยโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
8. นายธนากร อัปปะมะโนโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวรัตนา บุณรังศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นางกมลทิพย์ คินาพิทย์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายกุลชาติ ชลเทพโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัฐกาญจน์ ขาวสะอาดโรงเรียนโคกคอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชิณชัย เสียระหังโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนากร อัปปะมะโนโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ คุณานันท์โรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
6. นางเรไร โยคินโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนวลนงค์ สมพรโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ พรหมเสนาโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวรัตนา บุณรังศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นางกมลทิพย์ คินาทิพย์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด มหาเสนาโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ ราชบุญเรืองโรงเรียนฝางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดคนึง ศรีหาวงศ์โรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วงศ์ภูมีโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมัสยา คำใบโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวจุฑาพร พูลทวีโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอาภรณ์ สุนารัตน์โรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
8. นางสาวมลิวัลย์ แสนบุญโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวกัญญาพัตร บับภีร์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
10. นางวนิชา ราชคำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นางรุ่งทิพย์ วงค์ภูมิโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
12. นางจุฑาพร พูลทรีโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
13. นางรำไพ เลพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
14. นางวิชุรดา กุลสอนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสมคิด มหาเสนาโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ ราชบุญเรืองโรงเรียนฝางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ สุนารัตน์โรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วงศ์ภูมีโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
5. นางวนิชา ราชคำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงษ์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวมลิวัลย์ แสนบุญโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวกัญญาภัค บับภีร์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุดคนึง ศรีหาวงศ์โรงเรียนถ่อนวิทยาคมกรรมการ
10. นางนิตยา ศรีประดิษฐ์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจุฑาพร พูลทรีโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
12. นางรำไพ เลพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
13. นางวิชุรดา กุลสอนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญมี พาพิมพ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิติพล ทิพยสุทธิโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยุพา รัตนติสร้อยโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นางกมลทิพย์ คินาพิทย์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา โยวะโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นายตรีเทพ ถาบุตรโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นายคำหมาน พลบูรณ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นางสาววธนิกานต์ ศรีต้นวงศ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
9. นายสานิต จงรักษ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. นายภราดร หนูภักดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ ศิริกาญจน์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
12. นายสิทธิโชค ประเสริฐศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
13. นายศักดิ์ชัย ฐิตินานนท์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
14. นางลำดวน แก่นท้าวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญมี พาพิมพ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิติพล ทิพยสุทธิโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยุพา รัตนติสร้อยโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นายสานิต จงรักษ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายตรีเทพ ถาบุตรโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายคำหมาน พลบูรณ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นางสาวธนิกานต์ ศรีต้นวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นางภราดร หนูภักดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นายไชยวัฒน์ ศิริกาญจน์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
10. นางอภิญญา โยวะโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
11. นายสิทธิโชค ประเสริฐศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
12. นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
13. นางลำดวน แก่นท้าวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิสันต์ชัย เครือเนตรโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชาน ทะแพงพันธ์โรงเรียนเวียงคำวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
4. นายชวลิต ประลันย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
5. นายพรหม กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายสุชาติ เข็มอุทาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายจักรพงษ์ เนติปัญญาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิสันต์ชัย เครือเนตรโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
3. นายชวลิต ประลันย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นายธีรพล นามแสงโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรหม กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายสุชาติ เข็มอุทาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายจักรพงษ์ เนติปัญญาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ คำใบโรงเรียนวรลาโนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายฉลองชัย อินทขีณีโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา เครือเพียกุลโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นางคมคาย นิยะนุชโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร อักษรโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ พันทุมมาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ พิทักษ์กุลโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
8. นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิศักดิ์ คำใบโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายฉลองชัย อินทขีณีโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบุญเนื่อง สีสะเทือนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร อักษรโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พิทักษ์กุลโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นางจิรภัทร์ อัตถาฤทธิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ หาญอาสาโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองพาส บุดดาโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
3. นางแสงมณี ตาวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ ชานันโทโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายประทีป คนเพียรโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี คำเมืองคุณโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
7. นางพีระพร บุญเกิดโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ หาญอาสาโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองพาส บุดดาโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฎฐวี ศรีอุปัชฌาย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นางแสงมณี ตาวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี คำเมืองคุณโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นายประทีป คนเพียรโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาคมกรรมการ
7. นางพีระพร บุญเกิดโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชาตรี จันทน์ต้นโรงเรียนเดื่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต พรหมวงศาโรงเรียนเดื่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา แก้วหาญโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุขโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นายคำนึง เลื่อแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นางสาวดวงจันทร์ ปิตะนนท์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชาตรี จันทร์ต้นโรงเรียนเดื่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต พรหมวงศาโรงเรียนเดื่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา แก้วหาญโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุขโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นายธวัชชัย วงค์อุตส่าห์โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบรูณ์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวดวงจันทร์ ปิตะนนท์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย สายเย็นโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุขโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พลศักดิ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวภัทร์ฐิตา แท่งทองโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
5. นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย สายเย็นโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุขโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พลศักดิ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวภัทร์ฐิตา แท่งทองโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐวี ศรีอุปัชฌาย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มะโยธีโรงเรียนฝางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ ละครโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐวี ศรีอุปัชฌาย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลำเพย ผิวอ่อนโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา เครือเพียกุลโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางนิตยา รัตนจันทร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นางสาววาสนา แซ่ตั้งโรงเรียนซารีโอวิทยากรรมการ
8. นายอำพล เมฆวันโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นางอรุณี มหิศนันท์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุริยา มะโยธีโรงเรียนฝางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ ละครโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางปราณี มูลสารโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำพล เมฆวันโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลำเพย ผิวอ่อนโรงเรียนท่าบ่อพิทยากรรมการ
6. นางนิตยา รัตนจันทร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นางสาวกฤษณา เครือเพียกุลโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
8. นางเสาวณีย์ จินดาวงค์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
9. นางอรุณี มหิศนันท์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกลีบแก้ว สีหไตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ฉาย ถิ่นทองโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
3. นางปัทมา ชลเทพโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง สมพิทักษ์โรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เวียงสิมมาโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวมะลิจันทร์ อรรถพรโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ สินไชยโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
8. นางเอี่ยมกมล อุณาพรหมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
9. นางวิมลจันทร์ ปานขาวโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นางพัชราภรณ์ มูลมณีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกลีบแก้ว สีหไตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ชลเทพโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
3. นางสาวมะลิจันทร์ อรรถพรโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง สมพิทักษ์โรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เวียงสิมมาโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ เทวดาโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิมลจันทร์ ปานขาวโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ สินไชยโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
9. นางนวลสวาท แสงรัตน์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
10. นางพัชราภรณ์ มูลมณีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายนุชา อินทรสูตโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนิดา เงินขาวโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิษณุ สาระจันทร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางช่อลัดดา ไหลมนูโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
5. นางไตรรัตน์ โชติพงษ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายคมสันต์ คลังสำโรงโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงตา ไชยอนงค์ศักดิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด ศรีประดิษฐ์โรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ตินอาสาโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นายสมาน มาแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุกัญญา นันทะมีชัยโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายลำเพย พิเคราะห์แนะโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทองสีสุกใสโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจันทร์ดี แสนวังโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นายศรชัย ผิวฝาดโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
5. นายอิทธิพล มิตราชโรงเรียนฝางวิทยาคมกรรมการ
6. นายวัชรินทร์ แสนวงษ์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
7. นายปรีชา แก้วอุ่นเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. ส.ต.ต.สมบบูรณ์ ชัยทองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายลำเพย พิเคราะห์แนะโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทองสีสุกใสโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายศรชัย ผิวฝาดโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายจันทร์ดี แสนวังโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
5. นายสรไกร พรูแล่นเร็วโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นายศิริพงษ์ น้อยเสนาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายธีระพล หาริกันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายตรีเนตร ชัยสมทิพโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
9. นายสมบูรณ์ ชัยทองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์โรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ มีทีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิชัย สารบัณฑิตโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขามโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์โรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ มีทีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิชัย สารบัณฑิตโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์โรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ มีทีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขามโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพิษณุ มีทีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นายประยูร ใจปานแก่นโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ มีทีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
2. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นายวิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขามโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์โรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายไกรวี สุวรรณชัยรบโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ มีทีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายไกรวี สุวรรณชัยรบโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
2. นายนิรันดร พันทรัพย์โรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิษณุ มีทีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายไกรวี สุวรรณชัยรบโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขามโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ มีทีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
2. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขามโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพิษณุ มีทีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอธิราช คำโสภาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
2. นายพิษณุ มีทีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขามโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอธิราช คำโสภาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นายพิษณุ มีทีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
6. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
7. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
2. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
7. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
4. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
3. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
6. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
3. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
6. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
3. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
6. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
4. นายจิระพงษ์ ขุราศีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
7. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
10. นายจิระพงษ์ ขุราศีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนินนาท รัตนโชติโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ จันพุทธาโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
3. นายอภิญญา บุพศิริโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายนินนาท รัตนโชติโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการ
2. นางสาวนงคราญ จันพุทธาโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา บุพศิริโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติพร ชาญรอบรู้โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวยุพิน แก้วประดับโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางสาวนงคราญ จันพุทธาโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา บุพศิริโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ จันพุทธาโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
3. นางสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติพร ชาญรอบรู้โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
2. นางยุพิน แก้วประดับโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายนินนาท รัตนโชติโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการ
2. นางสาวนงคราญ จันพุทธาโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา บุพศิริโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมภูมิ รวิวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14ประธานกรรมการ
2. นางพรศิริ เทียนวรรณโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพศิณ เนตรนีโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเกตุแก้ว หนูจันทร์โรงเรียนพานพร้าวรองประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จุปะตะมังโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสัจจา พรหมเสน่ห์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสินีนาฏ อ่อนเถื่อนโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นางนันทรัตน์ เข็มอุทาโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางณัฐกานต์ อุ่นมุกดาโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
7. นายบุญส่ง ชุมพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางชิติมา มินดอนโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ อมตฉายาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ หัสสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นางสุชาดา ศรีทองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวหงษ์หยก เรืองศรีโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ผาจวงโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
3. นางนิศากร ชัยวีโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
4. นายสมเจตน์ คุณความดีโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ มันปาฏิโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
6. นางบุหงา โยธานักโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นางจารุภา สาสนสิทธิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางมะลิ พ่อค้าช้างโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ คุณความดีโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นางบุหงา โยธานักโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ มันปาฏิโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
5. MissNatalie Taylorโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางจารุภา สาสนสิทธิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศศิมนต์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย พัดพรมโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
3. นางสาวชุติมันต์ ยาวะระโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นายจักรกริช ผาคุยคำโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
5. นางผ่องศรี ชุมพลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางนันทรัตน์ เข็มอุทาโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุพรรณี เพชรคีรีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นางสาวญาดา สุวรรรณรินทร์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
9. นางเครือวรรณ โพธิ์พนาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางศศิมนต์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร คูเวนเบิร์กโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นางนันทรัตน์ เข็มอุทาโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา กุลาศรีโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนาพร อุปพงศ์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
6. นายศุภชัย พัดพรมโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
7. นายจักรกริช ผาคุยคำโรงเรียนค่ายบกหวานกรรมการ
8. นางสาวชุติมันต์ ยาวะระโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
9. นางเครือวรรณ โพธิ์พนาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเกษม วานิชโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
2. นางสาววรรณพร วงศ์ไชยาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นางสุชาดา ศรีทองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นางนันทรัตน์ เข็มอุทาโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษฏ์ เตชะโกมลโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
6. นางอาภาณี โคตะดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอิสรี รักไทยโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยวรรณ อาสนานิโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ อมตะฉายาโรงเรียนพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ ละครโรงเรียนโคกคอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอาภาณี โคตะดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยา ห้าวหาญโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางสาววราพร ช่อจอหอโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาววรรณพร วงศ์ไชยาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นายวีรุต ศรีบุญราชโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
8. Mr.Steven Davyโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางสาวอิสรี รักไทยโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวปิยวรรณ อาสนานิโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ละครโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ห้าวหาญโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียาพรรณ สืบแวงโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพิสมร วรรณศรีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา รัตนชัยโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
6. Mr.Jonathan Eric Cornfieldโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา น้อยสุวรรณโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวมุกดา อันภักดีโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายสุดใจ ละครโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ห้าวหาญโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา รัตนชัยโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรียาพรรณ สืบแวงโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. Mr.Jonathan Eric Cornfieldโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอภิญญา น้อยสุวรรณโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวมุกดา อันภักดีโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรพิน มหาราชโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายเมือง สูฝนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ศรีโคตรจันทร์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. MissJamily Liuโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. MissChen LinOTOPกรรมการ
5. นางสาวนฤนันท์ ปิติพัฒนวงษ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. MissFu Yu Geโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ศรีโคตรจันทร์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. MissJamily Liuโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. MissChen LinOTOPกรรมการ
5. นางสาวนฤนันท์ ปิติพัฒนวงษ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. MissFu Yu Geโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางประดับพร จันปัดชาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
2. นายเมือง สูฝนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวประดับพร จันปัดชาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
2. MissKaori Hatoriโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายเมือง สูฝนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ สอนกุลภักดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุพันธ์ เฉียบแหลมโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสว่างจิตร อมตฉายาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางวรวรรณ ไชยวงศ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายเมือง สูฝนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ สอนกุลภักดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุพันธ์ เฉียบแหลมโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรวรรณ ไชยวงศ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายเมือง สูฝนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวธนพรรณ ชนะชัยโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา เลิศสมพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวรรณ โพธิ์พนาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายลำพูน นิรมลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เลิศสมพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ปราบพาลโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวกาญจนาถัษฐ์ วงษ์สวรรค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
5. นางเครือวรรณ โพธิ์พนาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวกอบกาญจน์ พลหาราชโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประดับศรี พจนพิมลโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
3. นางผกาพันธ์ ผาเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนก สุบินโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางเกศินี คำพูลโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
7. นางอัญชลี ก้องเวหาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางประดับศรี พจนพิมลโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
2. นางสมเพ็ชร โลจันทร์ต๊ะโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนก สุบินโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางเกศินี คำพูลโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกอบกาญจน์ พงหาราชโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกอบกาญจน์ พลหาราชโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศรีไพร สังฆะคุณโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
2. นางณัฐนพิน พิมพ์รัตน์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ อามาตสมบัติโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางมะลิสา จิโนโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพักตร์ คณะมะโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิวัช อ่างมัจฉาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวยุภาพร ยอดคีรีโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสมเพ็ชร โลจันทร์ต๊ะโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
9. นายจิตการ หนูจันทร์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางณัฐนพิน พิมพ์รัตน์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
2. นางอัญชลี ก้องเวหาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตรี คณะมะโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมเพชร โลจันทร์ต๊ะโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีไพร สังฆะฤฌโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
6. นางสาวศุภรัตรน์ อามาตสมบัติโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นายจิตการ หนูจันทร์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ ชัยแสงโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
9. นางมะลิสา จิโนโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิวัช อ่างมัจฉาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสุเนตรา พงษ์เสรีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวเรศ อาจนาวังโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี ก้องเวหาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายเอนก เกษสัญชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายเอนก เกษสัญชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายจิรพงษ์ ขุราษีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ รัตนพิมาตร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายจิรพงษ์ ขุราษีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ รัตนพิมาตร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายจิรพงษ์ ขุราษีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ รัตนพิมาตร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายจิรพงษ์ ขุราษีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ รัตนพิมาตร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
2. นางสาวยุพิน แก้วประดับโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมพงศ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหยก ชัยเจริญโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางชมัยพร ถิ่นสำราญโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางสาวบุณฑริกา คำใบโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพลายชุมพล เหลืองามโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรพล นามแสงโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายวิทยา บุตรโยธีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายขวัญชัย จันทร์สุวรรณโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายวิทยา บุตรโยธีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายธีรพล นามแสงโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา บุตรโยธีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายพลายชุมพล เหลืองามโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นายขวัญชัย จันทร์สุวรรณโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณีโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายแมน จตุพงษ์ชัยโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นางชมัยพร ถิ่นสำราญโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวบุณฑริกา คำใบโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณีโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายแมน จตุพงษ์ชัยโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวบุณฑริกา คำใบโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางชมัยพร ถิ่นสำราญโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ สุตเดชโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกมลชนก ทวยจันทร์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นางสาวเมธิน๊ จันทะพงษ์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ แสงจันโทโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชวัลลักษณ์ โคตะพาจันทร์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวทิพย์วาณี เที่ยงตรงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวกนกอร สิงหปัญญาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นางสาวศิรินภา นาคะอินทร์โรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
11. นายศุภวุฒิ ใหญ่สารโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
12. นางสาวบุณฑริกา คำใบโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ สุตเดชโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วาณี เที่ยงตรงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นางสาวชวัลลักษณ์ โคตะพาจันทร์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นายศุภวุฒิ ใหญ่สารโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเมธินี จันทะพงษ์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวกนกอร สิงหปัญญาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางสาวศิรินภา นาคะอินทร์โรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ แสงจันโทโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
11. นางกมลชนก ทวยจันทร์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
12. นางสาวบุณฑริกา คำใบโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหยก ชัยเจริญโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล วาณิชโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวริศา สีดามาตย์โรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นางสาวเมธินี จันทะพงษ์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางศรุตตา รัตนติสร้อยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางฤทัย ศรีภูมิโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
8. นายศุภวุฒิ ใหญ่สารโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหยก ชัยเจริญโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางศรุตยา รัตนติสร้อยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนฤมล วาณิชโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
5. นางฤทัย ศรีภูมิโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นางสาวปวริศา สีดามาตย์โรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
7. นางสาวเมธินี จันทะพงษ์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
8. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ดวงดีโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา บุญหนาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายแมน จตุพงษ์ชัยโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ดวงดีโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา บุญหนาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายแมน จตุพงษ์ชัยโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงศ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิระประภา วุฑฒิเดชโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงศ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิรินภา วุฑฒิเดชโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงศ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพพร ศรีทองอินทร์โรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชชุดา กางเสนาโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชวัลลักษณ์ โคตะพาจันทร์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นายแมน จตุพงษ์ชัยโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
7. นางจิรภัทร คำภาจันทร์โรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
8. นายสายัณห์ อินทมาตย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
2. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายส่งศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางวิมลสิริ เทศยรัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดรักษ์ ศรีสุภาพโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอรสา ผลอุดมโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ ผิวอ่อนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวิมลสิริ เทศยรัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดรักษ์ ศรีสุภาพโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอรสา ผลอุดมโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการ
4. นายส่งศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นายประการ กองพิมพ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ จินดาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
2. นางวิมลสิริ เทศยรัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
3. นายถวัลย์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ หินอำคาโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นายธีรยุทธ ตุ้มมีโรงเรียนท่่าบ่อกรรมการ
6. นายสุรเดช บัวหลวงโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
7. นายส่งศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
8. นายประการ กองพิมพ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ หินอำคาโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
2. นางสุดรักษ์ ศรีสุภาพโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ ผิวอ่อนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมลสิริ เทศยรัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรยุทธ ตุ้มมีโรงเรียนท่่าบ่อกรรมการ
6. นายถวัลย์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรเดช บัวหลวงโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
8. นายส่งศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูลโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมะลิจันทร์ ริมสกุลโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
3. นายวิหาร จันทฤทธิ์โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงจัทร์ คันธภูมิโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
5. นางวันทนีย์ ลิ้มโสภาพโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นางนงเยาว์ ศรีแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นางละอองฝน กองแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางบุญทัน พิชิตชัยโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
2. นางลัดดา ทะแพงพันธ์โรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางวริฏฐา ภูษิตวิทย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2กรรมการ
4. นางสนิท คำสมหมายโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นางละอองฝน กองแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกิจพิสิฐ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
2. นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
3. นางนาฏยา จันทร์ธานีโรงเรียนท่่าบ่อกรรมการ
4. นายธัญญมิตร มูลสารโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางอัศราวรรณ บุญอยู่โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชริษา เงินโพธิ์กลางโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายกิจพิสิฐ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
2. นายธัญญมิตร มูลสารโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัศราวรรณ บุญอยู่โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
5. นางนาฏยา จันทรธานีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางมณีรัตน์ แสนวงศ์โรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
7. นางศริญญา ทหารนะโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
8. นางพัชริษา เงินโพธิ์กลางโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
9. นางกัญญาภัทร แป้นคงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ โคตรชมภูโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นายสุระศักดิ์ ทัพวิเศษโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางอภิญญา วานิชโรงเรียนท่่าบ่อกรรมการ
5. นายถนอม ไชยรัตน์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2กรรมการ
6. นายอนุกูล รินทรามีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ โคตรชมภูโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
2. นายสุระศักดิ์ ทัพวิเศษโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายถนอม ไชยรัตน์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา วานิชโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นายเชาวรัตน์ ศรีชมพูโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
7. นายอนุกูล รินทรามีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา โคตรชมภูโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
2. นางประนอม ศิริสาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
3. นางชญาณิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นายสมนึก กำแพงศิริชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นางนวลปราง มะโยธีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นางจีระวรรณ จันทรพรมโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นายจักรภัทร นาแพงสอนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางอุษณี ดีแป้นโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
9. นางกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
10. นางบุญเนื่อง สูตรสคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา โคตรชมภูโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
2. นางชญาณิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นายสมนึก กำแพงศิริชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจีระวรรณ จันทรพรมโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญเนื่อง สูตรสคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา โคตรชมภูโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
2. นางประนอม ศิริสาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
3. นางชญาณิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นายสมนึก กำแพงศิริชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นางจีระวรรณ จันทรพรมโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
6. นายจักรภัทร นาแพงสอนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางนวลปราง มะโยธีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
8. นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
9. นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. นางอุษณี ดีแป้นโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา โคตรชมภูโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
2. นางชญาณิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นายสมนึก กำแพงศิริชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรภัทร นาแพงสอนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นางอุษณี ดีแป้นโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา โคตรชมภูโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
2. นางประนอม ศิริสาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
3. นางชญาณิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นายสมนึก กำแพงศิริชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นางจีระวรรณ จันทรพรมโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
6. นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นายจักรภัทร นาแพงสอนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางอุษณี ดีแป้นโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
9. นางบุญเนื่อง สูตรสคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา โคตรชมภูโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
2. นางชญาณิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นายจักรภัทร นาแพงสอนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมนึก กำแพงศิริชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นางนวลปราง มะโยธีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
7. นางอุษณี ดีแป้นโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา โคตรชมภูโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
2. นายสมนึก กำแพงศิริชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ สร้อยสนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางประนอม ศิริสาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญแข อยู่ศิริโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางดวงเดือน ทวีผลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญแข อยู่ศิริโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางช่อทิพย์ สร้อยสนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2กรรมการ
3. นายสมนึก กำแพงศิริชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางประนอม ศิริสาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน ทวีผลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]