สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กันภัย
 
1. นางสาวจิตราวดี  โฮงคำแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุมนกัญญา  ชอบจิตต์
 
1. นายบุญทัน  มาลี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุฒิ  ยอดกูล
2. นางสาวอรพรรณ  เลืองเทศ
3. นางสาวโฉมธยา  สาวิสัย
 
1. นางสาวจินดา  เพ็งวงษ์
2. นายคงเดช  นาใต้
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดรุณี  นามศรี
2. เด็กหญิงวรรณภา  มีศิลป์
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  อิ่มสะอาด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  มงคลเคหา
2. นางสาววิชุดา  ชำนาญไพร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาณี  หัสสา
2. เด็กหญิงสารธาร  กิ่งของ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  มงคลเคหา
2. นายธนธรณ์   บุญพรม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  บุญกลาง
2. นางสาวอารยา  จันทร์แห่ว
 
1. นายธนธรณ์   บุญพรม
2. นายอภิชาติ  พรหมพื้น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกรินทร์  แสงต้น
 
1. นายสำเภา  เนื่องมัจฉา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเสลภูมิ  ศรีหอม
 
1. นายสำเภา  เนื่องมัจฉา