สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสมภาร  เจริญชนย์
 
1. นางสาวรจนา  ปัตถา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวสุพัตรา  สนสุรัตน์
 
1. นางสาวรจนา  ปัตถา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริญาพร  ศิริ
 
1. นายสุนนท์  ชุมแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอักษราพันธ์  จำปาเพชร
 
1. นายสุนนท์  ชุมแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  ผาดำ
 
1. นางสาวขวัญลดา  เหล็กกล้า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิทยา  อารีสนิท
 
1. นางสาวไพรินทร์  หล้าฤทธิ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  พลทิพย์
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ศรีหอม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูคารัตน์
 
1. นางสาวเบญจพร  ขำภูเขียว
2. นางสาวรจนา  ปัตถา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญกมล  บุญประจันทร์
2. นายรามิน  นามศิริ
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีแก่นกูด
 
1. นางหนึ่งนุช  แทนค้ำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยลฤดี  คำพิลา
2. เด็กหญิงอริสรา  เหลาปัญญา
 
1. นายวิชิต  เสนาราช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา  นามจำปี
2. นางสาวนรีกานต์  เหตุเกษ
 
1. นายวิชิต  เสนาราช
2. นางสาวศุภรานันท์   สุดาจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กันภัย
 
1. นางสาวจิตราวดี  โฮงคำแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุมนกัญญา  ชอบจิตต์
 
1. นายบุญทัน  มาลี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุฒิ  ยอดกูล
2. นางสาวอรพรรณ  เลืองเทศ
3. นางสาวโฉมธยา  สาวิสัย
 
1. นางสาวจินดา  เพ็งวงษ์
2. นายคงเดช  นาใต้
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดรุณี  นามศรี
2. เด็กหญิงวรรณภา  มีศิลป์
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  อิ่มสะอาด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  มงคลเคหา
2. นางสาววิชุดา  ชำนาญไพร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาณี  หัสสา
2. เด็กหญิงสารธาร  กิ่งของ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  มงคลเคหา
2. นายธนธรณ์   บุญพรม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  บุญกลาง
2. นางสาวอารยา  จันทร์แห่ว
 
1. นายธนธรณ์   บุญพรม
2. นายอภิชาติ  พรหมพื้น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกรินทร์  แสงต้น
 
1. นายสำเภา  เนื่องมัจฉา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเสลภูมิ  ศรีหอม
 
1. นายสำเภา  เนื่องมัจฉา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขจรมณี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิรา  คำสวัสดิ์
 
1. นางนงนุช  จันทยุทธ
2. นางสาวคุณัญญา  ราศรีชัย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประเสริฐ  พรมศรี
2. นางสาวพาขวัญ  วรรณประเสริฐ
3. นางสาววิไลพร  ชมภูพื้น
 
1. นางรัตนพร  นาคประเสริฐ
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีบูรณ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนพเกต  พรหมโคตร
2. นางสาวภัทรวดี   ผิวอ่อน
3. นางสาวสุพัตรา   แก้วอำภา
 
1. นางสาววนิดา  จันจวง
2. นางสาวปรัชญาภรณ์   วันทอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 1. นางสาวจิราภา  พิมพ์พงษ์
2. นางสาววรรณวิษา   ศรีหอม
3. นางสาวสุกัญญา  ลีเลิศ
 
1. นางสาวมยุรี  บุญปัน
2. นางสาวนฤมล  ชำนาญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทุมวัน
2. เด็กชายกิตติภัณฑ์   เพียแก้ว
3. เด็กชายภานุภัทร์  วงศ์อั้ว
 
1. นายสุทิบ  เหล่าอุด
2. นางสาวนฤมล  ชำนาญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิลัยพร   โพธิลำเนา
2. นางสาวอทิติยา  สาวิสัย
3. นางสาวอนุสรา  อินสร้อย
 
1. นายวิษณุ  โสมน
2. นายอภิชาติ  วิลัยลาน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กชายจาตุพัฒน์  ไชยศรีเมือง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภูถาดลาย
3. เด็กหญิงประนิดา  บุญดก
 
1. นางสาวคุณัญญา  ราศรีชัย
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีบูรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฟ้าใส  จันทะเทพ
2. นางสาวสุภาวดี  มาลา
3. นายเกียรติศักดิ์  ม็งติญญี
 
1. นางสาวนิลเนตร  ปัจฉิมบุตร
2. นางสาวมยุรี   บุญปัน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  ตองหว้าน
2. เด็กชายบดินเดช  ชัยสงค์
 
1. นายอำนาจ  โสภากุล
2. นางราตรี  โสภากุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  ศรีหอม
2. นายสิทธิโชค  ตรีแสง
 
1. นายอำนาจ  โสภากุล
2. นางราตรี  โสภากุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนโชติ  อุปแก้ว
2. เด็กหญิงศศิประภา  วงษ์รักษา
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุฬานนท์  แกล้วกล้า
2. เด็กชายปุณยวีร์  ภูพันนา
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.76 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พูลพันธ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  พิชอาดูลย์
3. เด็กหญิงพิมพิลาลัย  นามวงศ์ษา
4. เด็กหญิงศุภิสรา  สาจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เทพศิริ
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นายสุวิทย์  ธรรมรัง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  สาลีทอง
2. นางสาวจิตรสินี  ดาทุมมา
3. นางสาวณิชากร  ประกอบบัว
4. นางสาวศิริรัตน์  ดอนโสภา
5. นางสาวเกศรินทร์  สุขประทุม
 
1. นายสุวิทย์  ธรรมรัง
2. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปักษา
2. เด็กหญิงปิยวดี  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงมลธิชา  สีหอม
4. เด็กหญิงศรัญยา  บุญธรรม
5. เด็กหญิงสโรชา  อุดม
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นายเหลืองชัย   เรืองหอม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  พันจันทร์
2. นางสาวทิพย์พิไล  ขาวจันทร์
3. นางสาวนิตติยา  บุญหนา
4. นางสาววัลย์ลิกา  อินทร์ฤทธิ์
5. นายเกียรติตระการ  พลค้อ
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นายเหลืองชัย  เรืองหอม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชารัตน์  วงศ์สมบัติ
2. นางสาวพิยดา  นาบำรุง
3. นางสาวมินตรา   ป้านวัน
4. นางสาววิราวรรณ  ชุมแวงวาปี
5. นายอภิสิทธิ์  วิชาพูล
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นางดารารายณ์  พรหมพื้น
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุสษลี  เข็มลา
2. นายพิชิตพล  กำจัดภัย
3. นายรัตนโชค  ราชสุวอ
4. นางสาวอรทัย  หินสูงเนิน
5. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีษะ
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นางดารารายณ์  พรหมพื้น
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  ไชยศรี
2. นายจักรพันธ์  ฟ้าฝน
3. นายณัฐนนท์  ผลนา
4. นายณัฐพล  โคตรมี
5. นางสาวตรีสุคนธ์  โคตรจรรยา
6. นายธีระยุทธ์  ดวงศาลา
7. นางสาวบุสษลี  เข็มลา
8. นางสาวปริศนา  หล้าฤทธิ์
9. นายพงศกร  ดาดวง
10. นายพิชิตพล  กำจัดภัย
11. นายรัตนโชค  ราชสุวอ
12. นางสาววงศ์ชนก  ขุนสันเที๊ยะ
13. นายวิทวัส  อังคสี
14. นางสาวสุกัญญา  ศรีแก่นกูด
15. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
16. นายอนันต์  ขุนเกลี้ยง
17. นายอภิสิทธิ์  สุทธิ
18. นายอัครชัยรัตน์  เนียมทา
19. นางสาวเจนจิรา  บุปทุม
20. นางสาวเบญจรัตน์  ช่องวารินทร์
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นายเหลืองชัย  เรืองหอม
3. นางศุภลักษณ์  ใหม่วงษ์
4. นางสาวมยุรี   บุญปัน
5. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตเมธ  ประทุมรัตน์
2. นายคมกริช  หล้าโนนตุ่น
3. นายจักรชัย  นามรัดศรี
4. นายณัฐกมล  วงษ์จูม
5. นายณัฐพล  แดนชัย
6. นายทศพล  ชฎาวงศ์
7. นายธัชพล  ติวสร้อย
8. นางสาวนัฐวัฒน์  สีหอม
9. นางสาวนิริพร  จันทร์เพชร
10. นายปิยะพงษ์  เบ้าบัวเงิน
11. นางสาวพาขวัญ  สระสม
12. นายภากร  ศรีบุรินทร์
13. นางสาวรจนา  กระสี
14. นายสมเกียรติ  สายวัน
15. นายสุทธิพงษ์  สีอ่อน
16. นายสุเมธ  สุพรมมา
17. นายอารินทร์  นุชเจริญ
18. นายอำพล  แก้วพล
19. นางสาวเพชรรัตน์  ไวคำ
20. นายไชยวัฒน์  แก้วเหล่ายูง
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นางดารารายณ์  พรหมพื้น
3. นางสาวนงคราญ  จันทราษี
4. นายสุุวิทย์  ธรรมรัง
5. นางสาวทาริกา  สิงห์บุตรา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิรมล  อภิกาญจนกิจ
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นางสาวจันทรัตน์  สาริสี
 
1. นางศุภลักษณ์  ใหม่วงศ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.28 ทอง 6 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ภูกระเณร
2. เด็กหญิงเฟื่องลดา  สีอินทร์
 
1. นางสาวนงคราญ  จันทราษี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.57 ทอง 4 1. นางสาววรรษชล  ทองจำรูญ
2. นายวัชรพงษ์  โสมาลี
 
1. นางสาวทาริกา  สิงห์บุตรา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตรีรา  บุญทัน
2. นางสาวชลามรินทร์  พรมโคตร
3. เด็กหญิงฐิติพร  สิมมะลี
4. นางสาวนพดารา  นาแก้ว
5. นางสาวรัชนีกร  ไชยะวัน
6. นางสาวศวิตา  สารีบุตร
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีเหล่า
8. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงนา
9. นางสาวอรัญญา  หาญณรงค์
10. เด็กหญิงเกศราพร  ศรีโพธิ์
 
1. นางสาวทาริกา  สิงห์บุตรา
2. นางดารารายณ์  พรหมพื้น
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  เพชรนอก
2. นางสาวกานดา  ชมภูทอง
3. นางสาวจารุวรรณ  ติดสุข
4. นางสาวชลธิชา  ตาเมือง
5. นางสาวนัฐนิดา  พลกำลัง
6. นายนิธิศ  จิตจักร์
7. เด็กหญิงประกายกรานต์  ประทุม
8. นางสาวประภัสรา  เวียงแก้ว
9. นางสาวปิยธิดา   ประทุม
10. นางสาวพิไลพร  ทองบัว
11. เด็กหญิงมะลิ  นันทเพล
12. นางสาววาสนา   รูปสูง
13. นางสาวศิริกานต์  ศักดาวรกุล
14. เด็กหญิงเกษมณี  วงศ์นอ
15. เด็กหญิงเมทินี  จันทร์ชา
 
1. นายกฤติกร  อินทะกิจ
2. นายสราวุธ  ผกากาฬ
3. นายชโรทัย  เลนีย์
4. นายวิทักษ์  ชูศรีทอง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุภัทรณ์  วงษ์อั้ว
2. เด็กหญิงเบญจวรณ  มีรัตน์คำ
 
1. นายสราวุธ  ผกากาฬ
2. นางจาตุพร  เลพล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกานต์  ชัยพุทธา
2. นางสาวสาธิมา  ภูกองชัย
 
1. นายกฤติกร  อินทะกิจ
2. นายวิทักษ์  ชูศรีทอง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปานจิต  แก้วพรม
 
1. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญชนก  ศรีหามาตร
 
1. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริลักษณ์  แดงนา
 
1. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพิศา  จันทรัตน์
 
1. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรไพลิน   ศรีสามิ
 
1. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนารินทร์  เพียรราช
2. นางสาวยศวดี  กองปาน
3. เด็กหญิงอาริสา  บุญสิน
 
1. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษิณ  หนูสวัสดิ์
2. นายบุญรอด  ทิประโชค
3. นายยอดทวี  ฤทธิ์ศรี
 
1. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุฬานนท์  แกล้วกล้า
2. เด็กชายนพดล  บุญช่วย
3. เด็กชายปุณยวีร์  ภูพันนา
4. เด็กชายพลากร  ไชยแสง
5. เด็กชายศราวุฒิ  สุขเต็ม
6. เด็กชายสิริสมบัติ  ขอนโพธิ์
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
2. นายเหลืองชัย  เรืองหอม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิดณรงค์  สาวิสัย
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วกันหา
3. นายนันทวัฒน์  แซ่หลิ่ว
4. นายพงศ์ธร  ไชยแสง
5. นายภูวนัย  พิมพ์ยำกา
6. นายเกียรติตระการ  พลค้อ
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
2. นายสุรสิทธิ์  พันตรี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายยุทธพงษ์   คำหล้าแก้ว
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หวัดวาปี
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสสร  สุทธิโสม
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  รัชโน
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทราดอน
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจัตุรถาภรณ์  พลเสนา
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ฤทธิ์  โยธาภักดี
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ผิวแก้ว
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรดา  สมพร
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเจนจิรา  ดาลาด
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิธินันท์  พรมวาสี
2. เด็กหญิงพรนิภา  สังฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ประวะภูชะโก
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์  จงปัตนา
5. เด็กหญิงศศิธร   มิมะรัมย์
6. เด็กชายศุภชัย  ลีลาน้ำเที่ยง
7. เด็กหญิงอรพรรณ  นาจะรวย
8. เด็กชายเทพมงคล  พลเสนา
9. เด็กหญิงเปรมวดี  ประเสริฐแท่น
10. เด็กชายเอกลักษณ์  อุ่นจารย์
 
1. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิดาพร   บุญชิต
2. นายณัฐสิทธิ์  โสคำแก้ว
3. นายธวัชชัย  รัชโน
4. นางสาวปิยะธิดา  ถาวงศ์กลาง
5. นางสาวพรรณปพร  เขียวโน
6. นางสาวรัชนก  หางสิงห์
7. นายวิศรุต  พลยุทธ
8. นายสมศักดิ์   กองถัน
9. นายสุพจน์  บุตรไสย
10. นางสาวเอมมิกา  วาสิงหน
 
1. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภัสสรา  ทิพย์สอน
 
1. Mrs.Mafely  Clanog
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัสสร  สมคะเนย์
 
1. Mr.Gregory   Pual Dean
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พวงนิล
 
1. นางกนกพร  เสพธรรม
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชราภรณ์  อินทร์กาย
 
1. นายปรเมศวร์  เสพธรรม
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอริศรา  ศักดิ์ดี
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สร้อยจันดา
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภักตรา  กุลชนิ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุญใบ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผกายวรรณ  วรรณสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรทัย  สุวรรณพงษ์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจิราภรณ์  ลำนวน
 
1. นายธนัญชัย  ทุมสงคราม
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐวัลย์  วรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวณัชชา  อนันต์เตชะกุล
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัฒชัย  กันยามา
2. เด็กหญิงสุธิชา  สุขสง่า
 
1. นางสาวสายชล  พรหมดี
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภชลัน  ลีลาพัฒนาพานิชย์
2. นางสาวมลดา  เมืองศรีมาตร์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   หาญบัญญัติ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  โยธาเสน
2. นายจิรายุ  ชูโชติ
3. นายธวัชชัย   จันทรมณี
4. นางสาวนวลขจร  กันภัย
5. นางสาวปัทมาวรรณ   จันดาแพง
6. นางสาววิภาดา  พิมสอน
7. นางสาวสุทธิดา  สนิทชอบ
8. นางสาวสุภานันท์  นาเหนือ
9. นายอนุชา  พลชา
10. นางสาวอรรวินท์  กองดี
 
1. นายสุวิทย์  ธรรมรัง
2. นายสุนนท์  ชุมแสง
3. นายชโรทัย  เลนีย์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  โพธิ์ดอกไม้
2. เด็กหญิงศินัญญา  มูลนาช
3. เด็กหญิงแพรวไพวัลย์  ทิพย์สมบัติ
 
1. นางสาวศุภรานันท์   สุดาจันทร์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  กองสูง
2. นายณรงศักดิ์  อินทร์นอก
3. นางสาวอินทิรา  สิมมะลี
 
1. นางสาวศุภรานันท์   สุดาจันทร์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประภาภิมร  บุดดาวงษ์
2. เด็กหญิงสรประภา  ปันภัย
 
1. นางสาวจรัสศรี  โคตรสมบูรณ์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีระพล  ผาดำ
 
1. นางสาวจรัสศรี  โคตรสมบูรณ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติพร  สิมมะลี
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คอนจั่น
 
1. นายคงเดช  นาใต้
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคมวิทย์  แดงนา
 
1. นายอภิชาติ  พรหมพื้น
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  แสนโฮม
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ชัยดำรง
 
1. นางสาวไพรินทร์  หล้าฤทธิ์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิณห์วรา  พูดเพราะ
 
1. นางสาวสุวาธิณี  ศรีมงคล
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรินลณี  ทวีภัณฑ์
 
1. นางสาวจิตราวดี  โฮงคำแก้ว
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเอกลักษณ์  กุลชนิ
 
1. นางสาวจิตราวดี  โฮงคำแก้ว
 
90 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐสิทธิ์  โสคำแก้ว
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรัญชิต  ชุมมุง
2. เด็กชายสุพัฒน์  ไชยเบ้า
 
1. นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ
2. นางสาวชลนา  ขยันเยี่ยม
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ภู่ทรัพย์
2. เด็กชายปริญญา  วิเสโส
 
1. นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ
2. นางสาวชลนา  ขยันเยี่ยม
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายนันทวัฒน์  สมบัติหล้า
2. นายวิฑูรย์  บุญเลิศ
 
1. นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ
2. นางสาวชลนา  ขยันเยี่ยม
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสถาพร  ชัยสุวรรณ
2. นายอรรถพล  แก้วไข่สอน
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธาทิณี  โพติยะ
2. เด็กหญิงภัทราพา  จวงโส
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์นิภา  โยธาเสน
2. นางสาวมินตรา  ศรีชาด
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวณัฎฐณิชา  นั่งสูงเนิน
2. นางสาวอมรรัตน์  เชื้อศิริ
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นางสาวชลนา  ขยันเยี่ยม
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวตรีทิพยนิภา  รถหามแห่
2. นางสาวสุภาพร  พรมหาไชย
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรรธนวงศ์  พรมเทพ
2. นายสุวิทย์  คงช่วย
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
 
100 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทการณ์  พิศสุวรรณ
2. นายภักดี  ดวงแก้ว
3. นายอดิเทพ  วิลัยลาน
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายชิตพล  คงศรี
2. นายเอกพิศิษฎ์  ปาดา
 
1. นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ
2. นางสาวชลนา  ขยันเยี่ยม
 
102 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนรัฐ  ชฎาวงศ์
2. เด็กชายนครินทร์  จันทะเทพ
3. เด็กชายอานนท์  พันสนิท
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์  ดีสี
2. นายบุรินทร์  นิคมศิลป์
3. นายเอกพันธ์  เข็มจันทร์
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
104 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุรินทร์  นิคมศิลป์
2. นางสาวพิมพ์อักษร  เรืองอยู่
3. นางสาวสโรชา  ใหทอง
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางสาวชลนา  ขยันเยี่ยม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทวัช  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงศศิประภา  วงษ์รักษา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขบัว
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉลองชัย  ยอดดี
2. นายมานะ  วงชารี
3. นายสุริยา  พุทธสีมา
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นายสุรสิทธิ์  พันตรี
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมินตรา  แสงแก้ว
2. นางสาววราภรณ์   หอมสุวรรณ์
3. นางสาวสุุดารัตน์  แสงนุรักษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ประทุมรัตน์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  สมบูรณ์
2. นายภานุพล  แดงนา
3. นางสาวภาวินี  คำแสงดี
4. นายมนุเชษ  พันกำ
5. นายศุภชัย  ทองแสน
6. นางสาวศุภัคศร  ทองแสน
 
1. นางสาวสุภาพร   ประทุมรัตน์
2. นางราตรี  โสภากุล
3. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธัญ  สายทอง
2. เด็กหญิงอัญญิชา  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงอัญริตา  บุญปัน
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  คำสวัสดิ์
2. นางสาวจันทิมา  บุญบำรุง
3. นางสาวศิริวรรณ  เฉลิมหมู่
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทพวงษ์ษา
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  ศิริมงคล
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยยอด
 
1. นางสาวสุภาพร  ประทุมรัตน์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพัท  อุ่นวิจิตร
2. นางสาวมาลาวรรณ  โพธิ์ชัย
3. นางสาวอรจิรา  ผาวิชัย
 
1. นางจารุวรรณ   กุลชนิ
2. นางสาวสุรีรัตน์   หาญบัญญัติ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริยา  บ้านเป้า
2. นางสาวศิริพร   แวงคำ
3. นางสาวอุทุมพร   เรืองชา
 
1. นางจารุวรรณ   กุลชนิ
2. นางสาวสุรีรัตน์   หาญบัญญัติ