สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขจรมณี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิรา  คำสวัสดิ์
 
1. นางนงนุช  จันทยุทธ
2. นางสาวคุณัญญา  ราศรีชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประเสริฐ  พรมศรี
2. นางสาวพาขวัญ  วรรณประเสริฐ
3. นางสาววิไลพร  ชมภูพื้น
 
1. นางรัตนพร  นาคประเสริฐ
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีบูรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนพเกต  พรหมโคตร
2. นางสาวภัทรวดี   ผิวอ่อน
3. นางสาวสุพัตรา   แก้วอำภา
 
1. นางสาววนิดา  จันจวง
2. นางสาวปรัชญาภรณ์   วันทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 1. นางสาวจิราภา  พิมพ์พงษ์
2. นางสาววรรณวิษา   ศรีหอม
3. นางสาวสุกัญญา  ลีเลิศ
 
1. นางสาวมยุรี  บุญปัน
2. นางสาวนฤมล  ชำนาญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทุมวัน
2. เด็กชายกิตติภัณฑ์   เพียแก้ว
3. เด็กชายภานุภัทร์  วงศ์อั้ว
 
1. นายสุทิบ  เหล่าอุด
2. นางสาวนฤมล  ชำนาญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิลัยพร   โพธิลำเนา
2. นางสาวอทิติยา  สาวิสัย
3. นางสาวอนุสรา  อินสร้อย
 
1. นายวิษณุ  โสมน
2. นายอภิชาติ  วิลัยลาน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กชายจาตุพัฒน์  ไชยศรีเมือง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภูถาดลาย
3. เด็กหญิงประนิดา  บุญดก
 
1. นางสาวคุณัญญา  ราศรีชัย
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีบูรณ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฟ้าใส  จันทะเทพ
2. นางสาวสุภาวดี  มาลา
3. นายเกียรติศักดิ์  ม็งติญญี
 
1. นางสาวนิลเนตร  ปัจฉิมบุตร
2. นางสาวมยุรี   บุญปัน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  ตองหว้าน
2. เด็กชายบดินเดช  ชัยสงค์
 
1. นายอำนาจ  โสภากุล
2. นางราตรี  โสภากุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  ศรีหอม
2. นายสิทธิโชค  ตรีแสง
 
1. นายอำนาจ  โสภากุล
2. นางราตรี  โสภากุล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนโชติ  อุปแก้ว
2. เด็กหญิงศศิประภา  วงษ์รักษา
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุฬานนท์  แกล้วกล้า
2. เด็กชายปุณยวีร์  ภูพันนา
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม