สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริญาพร  ศิริ
 
1. นายสุนนท์  ชุมแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอักษราพันธ์  จำปาเพชร
 
1. นายสุนนท์  ชุมแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  ผาดำ
 
1. นางสาวขวัญลดา  เหล็กกล้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิทยา  อารีสนิท
 
1. นางสาวไพรินทร์  หล้าฤทธิ์
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  พลทิพย์
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ศรีหอม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูคารัตน์
 
1. นางสาวเบญจพร  ขำภูเขียว
2. นางสาวรจนา  ปัตถา
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญกมล  บุญประจันทร์
2. นายรามิน  นามศิริ
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีแก่นกูด
 
1. นางหนึ่งนุช  แทนค้ำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา  นามจำปี
2. นางสาวนรีกานต์  เหตุเกษ
 
1. นายวิชิต  เสนาราช
2. นางสาวศุภรานันท์   สุดาจันทร์