สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรัตติกา  โพธิ์ผำใหญ่
 
1. นายทองใบ  กุวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิชุดา  ปักกาโร
 
1. นายทองใบ  กุวัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุดดีวงษ์
 
1. นายทองใบ  กุวัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 5 1. นางสาวนุจรีย์  จรัสวงษ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  คำภาผุย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวกรรณิกา  พลยาง
2. นายธนพงษ์  ภูมิสถิตย์
3. นายสมศักดิ์  วงค์จันทร์แดง
 
1. นางสาวสุนันทา  กฤษยานุวัตน์
2. นางสาวภัทรวลัญช์   ชมมอญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกิจ  คำผุย
2. เด็กชายอนุชา  โชคบัณฑิต
 
1. นายสิทธิพงษ์  คำภาผุย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายฐิฌากรณ์  แหยมสาสุข
2. เด็กชายพรชัย  ลาฤทธิ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  คำภาผุย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคัทลียา  พะลาหลง
2. นายนัทธพงศ์  ภักดี
3. นายนายธนพงษ์  ภูมิสถิตย์
4. นายบารมี  อุ่นเที่ยว
5. นางสาวอมรรัตน์  สำรวมจิต
 
1. นายชูชาติ  เจริญชัยไธสงค์
2. นายอนัน  ต้นสวรรค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หล้าโนนตุ่น
2. เด็กชายเอกลักษณ์  แสงโสดา
 
1. นางสาวสุภาพร  แต่งชัยภูมิ
2. นางสาวอารีญา  ดอนลิเคน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.28 ทอง 5 1. นางสาววราณี  บัวพา
2. นายสิทธิพจน์  ทองโชติ
 
1. นางสาวสุภาพร  แต่งชัยภูมิ
2. นางสาวอารีญา  ดอนลิเคน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชมนพรรณ  กิ่งพา
2. เด็กหญิงพัชริดา  บุตรเรือง
 
1. นางสาวอรุณนิัรัตน์  ขานนาม
2. นายพฤหัส  สอนสะอาด
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัทธพงษ์  ภักดี
2. นายเครือณรงค์  จอดนอก
 
1. นางสาวอรุณนิัรัตน์  ขานนาม
2. นายพฤหัส  สอนสะอาด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชินบุตร
 
1. นางสาวอารีญา  ดอนลิเคน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลจิตร  มณีกัญย์
 
1. นางสาวอารีญา  ดอนลิเคน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวงเดือน  ดวงคุ้ม
 
1. นางสาวอารีญา  ดอนลิเคน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวมณฑกานต์  ทองปลิว
 
1. นางสาวอารีญา  ดอนลิเคน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วคำ
 
1. นายปารมี   เชื้อวังคำ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาพร  สิงห์คง
 
1. นายปารมี  เชื้อวังคำ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อังคะคำมูล
2. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  มิเชล แเวกเนอร์
 
1. นายปารมี  เชื้อวังคำ
2. นายชูชาติ  เจริญชัยไธสงค์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  เสนามูล
2. เด็กชายธีรภัทร์  ชะตารัมย์
 
1. นายอนัน  ต้นสวรรค์
2. นายเด่นชัย  ชาวตุ้ม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงชิดชนก  สมเสียง
 
1. นายอนัน  ต้นสวรรค์
2. นายเด่นชัย  ชาวตุ้ม
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวสุภาพร  พลมิตร
2. นางสาวอรษา  ศรีจำปา
 
1. นายอนัน  ต้นสวรรค์
2. นายชูชาติ  เจริญชัยไธสงค์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงดรรชนี  มูลเพชร์
2. เด็กหญิงปาหนัน  พลมิตร
3. เด็กหญิงวิรุญา  กันหา
 
1. นายเด่นชัย  ชาวตุ้ม
2. นางสาวอารีญา  ดอนลิเคน
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนิภาพร  แพทย์จำหลัก
2. นางสาวศิริรัตน์  สมนาค
3. นายโยธิน  อินอ่อน
 
1. นายเด่นชัย  ชาวตุ้ม
2. นางสาวอารีญา  ดอนลิเคน