สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หล้าโนนตุ่น
2. เด็กชายเอกลักษณ์  แสงโสดา
 
1. นางสาวสุภาพร  แต่งชัยภูมิ
2. นางสาวอารีญา  ดอนลิเคน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนิภาพร  แพทย์จำหลัก
2. นางสาวศิริรัตน์  สมนาค
3. นายโยธิน  อินอ่อน
 
1. นายเด่นชัย  ชาวตุ้ม
2. นางสาวอารีญา  ดอนลิเคน