สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลวงบุญ
2. เด็กหญิงอภิรดา  สาริยา
3. เด็กหญิงอรณี  อินทร์เพชร
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางสาววิลัยรัตน์  พะกะยะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุขสรรค์  คามตะสีลา
2. นางสาวเกสรสวรรค์  โนรี
3. นางสาวเพ็ญประภา  เกษดา
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางสาวอรวรรณ  ทีแสงแดง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัชชา  ปริณาพล
2. เด็กหญิงรัชนันท์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญเลิศ
 
1. นางพรทิพภา  วรรณชัย
2. นางสาวอรวรรณ  ทีแสงแดง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 4 1. นางสาวลัดดา  เผ่าศิริ
2. นางสาววิกันดา  หอมลา
3. นางสาวอรยา  แสงนาค
 
1. นายโสภณวิชญ์  ผิวจันทร์
2. นายเชาวฤทธิ์  ศรีหาทิพย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  รัตนเพชร
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ประเสริฐสัง
3. เด็กชายอดิเทพ  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวฐิฏาภรณ์  ชัยพล
2. นางสาววิลัยรัตน์  พะกะยะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวภนิดา  ทวิลา
2. นางสาวสายสุนีย์  วงค์หาพิมพ์
3. นางสาวอักษรสวรรค์  อินทร์พิมพ์
 
1. นายบัณฑิต  หยินอยู่
2. นางสาวฐิฏาภรณ์  ชัยพล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมะชัย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เสมอใจ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำอาจ
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางพรทิพภา  วรรณชัย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาริกา  สนั่นเอื้อ
2. นางสาวศุภิกา  มาตรวังแสง
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางพรทิพภา  วรรณชัย
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  แพงคำรักษ์
2. เด็กชายสมชาย  แมนผดุง
 
1. นายบัณฑิต  หยินอยู่
2. นางสาววิลัยรัตน์  พะกะยะ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิรวิทย์  รัตนะเพชร
2. นายอรรถพร  ปรางค์ทอง
 
1. นายบัณฑิต  หยินอยู่
2. นางสาวฐิฏาภรณ์  ชัยพล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สนั่นเอื้อ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  เพียรักษ์
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ศรีหาทิพย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธเนศวร  สวยงาม
2. เด็กชายพัสกร  จันทร์ชื่น
 
1. นายโสภณวิชญ์  ผิวจันทร์