สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูบาล
 
1. นางธิดาพร  สุราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวธัญญาพร  พลศิลา
 
1. นางธิดาพร  สุราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันป้อง
 
1. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา  พันธ์เทศ
 
1. นางสาวภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิวัฒน์  โสเก่าข่า
 
1. นางอโนมา  สมันต์ศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณิภา  สุวรรณเรือง
 
1. นางอโนมา  สมันต์ศรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธเนศ  บุ้งทอง
2. เด็กหญิงนงเยาว์  อุดมโพชน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญนาค
 
1. นางอโนมา  สมันต์ศรี
2. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายจักรพันธ์  ทาให้งาม
2. นางสาวธมนวรรณ  รัตนเพ็ชร
3. นายธวัชชัย  ดวงสุดทา
 
1. นางอโนมา  สมันต์ศรี
2. นางสาวดอกไม้  พรมสาหิง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  หาแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะวดี  เกี้ยมชัยภูมิ
 
1. นางสาวดอกไม้  พรมสาหิง
2. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  เศษวิภักดิ์
2. นางสาวศศิธร  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวดอกไม้  พรมสาหิง
2. นางอโนมา  สมันต์ศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเมธัส  พลน้ำเที่ยง
 
1. นายดามภ์  ภานิกรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภัสสร  พิมพ์โคตร
 
1. นายกัมปนาท  วิลัยลาน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนกพร  พันธ์เดช
2. นางสาวอภิญญา  พันเดช
3. นางสาวอรยา   อันทะราสี
 
1. นางสาวเต็มใจ  ภูวิชัย
2. นางนารีรัตน์  สอนสุภาพ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 1. นางสาวนุจริน  ปิ่นคำ
2. เด็กหญิงปัทมินทร์ตรา  สิทธิแปง
3. เด็กชายอภิสร  กระมุงคุณ
 
1. นางนารีรัตน์  สอนสุภาพ
2. นางสาวเต็มใจ  ภูวิชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  แพงคำรักษ์
2. เด็กชายโชคศิริ  ภามี
 
1. นางสาววารุณี  ศรีทรงเมือง
2. นายกัมปนาท  วิลัยลาน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัชกานต์  แวงวรรณ
2. นายราชัน  เกษดา
 
1. นางสาววารุณี  ศรีทรงเมือง
2. นางสาวเต็มใจ  ภูวิชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายพรชัย  วงษ์เศษ
 
1. นายดามภ์  ภานิกรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายนิวัฒน์  บุตรวงศ์
 
1. นายดามภ์  ภานิกรณ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลวงบุญ
2. เด็กหญิงอภิรดา  สาริยา
3. เด็กหญิงอรณี  อินทร์เพชร
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางสาววิลัยรัตน์  พะกะยะ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุขสรรค์  คามตะสีลา
2. นางสาวเกสรสวรรค์  โนรี
3. นางสาวเพ็ญประภา  เกษดา
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางสาวอรวรรณ  ทีแสงแดง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัชชา  ปริณาพล
2. เด็กหญิงรัชนันท์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญเลิศ
 
1. นางพรทิพภา  วรรณชัย
2. นางสาวอรวรรณ  ทีแสงแดง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 4 1. นางสาวลัดดา  เผ่าศิริ
2. นางสาววิกันดา  หอมลา
3. นางสาวอรยา  แสงนาค
 
1. นายโสภณวิชญ์  ผิวจันทร์
2. นายเชาวฤทธิ์  ศรีหาทิพย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  รัตนเพชร
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ประเสริฐสัง
3. เด็กชายอดิเทพ  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวฐิฏาภรณ์  ชัยพล
2. นางสาววิลัยรัตน์  พะกะยะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวภนิดา  ทวิลา
2. นางสาวสายสุนีย์  วงค์หาพิมพ์
3. นางสาวอักษรสวรรค์  อินทร์พิมพ์
 
1. นายบัณฑิต  หยินอยู่
2. นางสาวฐิฏาภรณ์  ชัยพล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมะชัย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เสมอใจ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำอาจ
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางพรทิพภา  วรรณชัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาริกา  สนั่นเอื้อ
2. นางสาวศุภิกา  มาตรวังแสง
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางพรทิพภา  วรรณชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  แพงคำรักษ์
2. เด็กชายสมชาย  แมนผดุง
 
1. นายบัณฑิต  หยินอยู่
2. นางสาววิลัยรัตน์  พะกะยะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิรวิทย์  รัตนะเพชร
2. นายอรรถพร  ปรางค์ทอง
 
1. นายบัณฑิต  หยินอยู่
2. นางสาวฐิฏาภรณ์  ชัยพล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สนั่นเอื้อ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  เพียรักษ์
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ศรีหาทิพย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธเนศวร  สวยงาม
2. เด็กชายพัสกร  จันทร์ชื่น
 
1. นายโสภณวิชญ์  ผิวจันทร์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  พิมแสง
2. เด็กหญิงบุษยมาส  สิมจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรอินทร์
4. เด็กหญิงอาภัสรา  วิเศษ
5. เด็กหญิงเกษิณี  พ่อนามแดง
 
1. นายเทอดพงษ์  จันทะชา
2. นายบุญร่วม  ป้อชำนิ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวนภัสสร  อนาวรรณ์
2. นางสาวนิศาชล  ศรีเพียแก้ว
3. นางสาวบุษกร  สุขษาเกษ
4. นางสาวปวีณา  สิงห์สุข
5. นางสาวปิยากร  พรมนัส
 
1. นายเทอดพงษ์  จันทะชา
2. นายบุญร่วม  ป้อชำนิ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นามบุตร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ป้านภูมิ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองแสง
5. เด็กชายศราวุฒิ  แก้วคำกอง
 
1. นางสาวขวัญชีวา  ปัสสาวสังข์
2. นางสาวกัลยา  จำปา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวคนิษฐา  ขามโป๊ะ
2. นางสาวนิธิพร  เสนาภัคดิ์
3. นางสาวนุชนาถ  แก้วสุวรรณ
4. นางสาววิภาพร  สีเพียแก้ว
5. นางสาวเกศริน  พิมวงศ์
 
1. นางปริศนา  สุวิชัย
2. นายนนทกาล  ไมตรีสวัสดิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.63 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัฐฎา  พิมพ์โคตร
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สาครขันธ์
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  ขันติโก
4. เด็กชายศุภกร  ดงเจริญ
5. เด็กหญิงศุภิกา  ทารถ
 
1. นายอานนท์  อาสาสอน
2. นายพงศ์พิช  คูสูงเนิน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปิยดา  ศรีพันลม
2. นายพลวัฒน์  จันทคูณ
3. นายรัชกานต์  แวงวรรณ
4. นางสาวสุดารัตน์  ทองยัง
5. นายเจษฎา  เหล่าจูม
 
1. นายอานนท์  อาสาสอน
2. นายบุญร่วม  ป้อชำนิ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุจิรา  จำปาบุรี
 
1. นายบุญร่วม  ป้อชำนิ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.42 ทอง 5 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พันธ์เลิศ
2. เด็กหญิงพนิดา  ศรีมงคล
 
1. นางปริศนา  สุวิชัย
2. นายบุญร่วม  ป้อชำนิ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรังสรรค์  วงศ์เสนา
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงนาค
 
1. นายพงศ์พิช  คูสูงเนิน
2. นายอานนท์  อาสาสอน
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวจารุวรรณ  ฉลุทอง
2. นางสาวสุวนันท์  คำซาว
 
1. สิบเอกวิโรจน์  คามตะสีลา
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  แห้วดี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พาเชียงคูณ
2. นางสาวไอรดา  วงษาวัตร
 
1. นายสุกฤษ  อะวันนา
2. นายอนุรุทร  วันมะโน
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เศษวิสัย
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทิชา  ชุมแวงวาปี
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวดารณี  เทียบพระ
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรจนา  แสนวันดี
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณกัญญา  ภิเพก
2. เด็กหญิงรจรินทร์  แสงวันดี
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
2. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชวงค์  บุตรวงโคตร
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณีรัตน์  ทองฉวี
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนเดช  สุริโย
2. เด็กชายภูวนาถ  น้อยสังวาลย์
3. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีพันลม
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
2. นางสาวรัตนาพร  ประทุม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรสวรรค์  พันเลิศ
2. นายวุฒิชัย  ขันแก้ว
3. นายสมรักษ์  แมนผดุง
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
2. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  วิลาวัลย์
 
1. นางธิดาพร  สุราช
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยรถ
 
1. นางสาวศรัณย์ณภัทร  บุญสวัสดิ์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวนภาศิริ  ทองตุ่ม
 
1. นายนฤดล  มะโนศรี
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริประภา  ศิริมา
 
1. นางกมลทิพย์  สิงห์ยะเมือง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวประภัสสร  ทองสีดา
 
1. นางกมลทิพย์  สิงห์ยะเมือง
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ผ่านวงศ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ซุยลา
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสายธาร  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวดารุณี  แส่วภูเขียว
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนุชนาถ  โคตรบุดดา
 
1. นายนฤดล  มะโนศรี
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  นุบาล
 
1. นายนฤดล  มะโนศรี
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พลชัย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ภูโททิพย์
3. เด็กหญิงสายสมร  เหล่าจูม
4. เด็กชายอดุลย์  บุญเสริม
5. เด็กหญิงเดือนฉาย  ถาริวงศ์
 
1. นายนฤดล  มะโนศรี
2. นางสาววราภรณ์  ซุยลา
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎารัตน์  อ่อนก้อม
2. นางสาวชรินรัตน์  อ่อนก้อม
3. นางสาวรักษยา  ทะวิลา
4. นางสาวสุภาพร  ประมงมุข
5. นายเสกสิทธิ์  บุญวิเทียน
 
1. นายนฤดล  มะโนศรี
2. นางสาววราภรณ์  ซุยลา
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  แก้วภักดี
 
1. นางสาวผัสสพร  ลือฤทธิพงษ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 1. นางสาวจิราพร  กะกุลนิตย์
 
1. นางสาวผัสสพร  ลือฤทธิพงษ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงธารวิมล  เฉลียวดี
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  พระสว่าง
 
1. นางสาวดารุณี  แส่วภูเขียว
2. นางศิรประภา  วิไลปทุม
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวณัฐมน  สีทาทุม
2. นางสาวอรวรรณ  สุริยะ
 
1. นางสาวดารุณี  แส่วภูเขียว
2. นางศิรประภา  วิไลปทุม
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทนา  สุขวรรณ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูแผลงทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์เส
 
1. นางสาวรัตนาพร  ประทุม
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพชัย  แสงใส
2. นางสาวพชรพร  โฮเม
3. นางสาวมาวลี  ศรีวาท
 
1. นางสาวรัตนาพร  ประทุม
2. นางสาวรัตนาพร  ประทุม
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงศิริยากร  เถื่อนแอ้น
 
1. นางสาวศิรประภา  วิไลปทุม
2. นางสาวดารุณี  แส่วภูเขียว
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัชนีกร  ปิงตา
 
1. นายนฤดล  มะโนศรี
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนพร  สระทองแก่น
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ขาวสลับ
 
1. นางสาวเต็มใจ  ภูวิชัย
2. นายกัมปนาท  วิลัยลาน
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอภิญญา  พันเดช
 
1. นางนารีรัตน์  สอนสุภาพ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเมธัส  พลน้ำเที่ยง
 
1. นายดามภ์  ภานิกรณ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงดรุณี  อินทะสร้อย
2. เด็กหญิงพัชรี  เลพล
 
1. นายวีระพงษ์  ทัดมาลา
2. นางสาวจุฑามาศ  พระสว่าง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทิยา  มุงบุญ
2. เด็กหญิงวิสดา  คุณานาม
 
1. นางสาวยุภาพรรณ์  สันทา
2. นายวีระพงษ์  ทัดมาลา
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายนิพนธ์  พูลเกษม
2. นายไพโรจน์  เกษสวนจิต
 
1. นายวีระพงษ์  ทัดมาลา
2. นางสาวยุภาพรรณ์  สันทา
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันธิดา  วงศ์สมบัติ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ลมชาลี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พระสว่าง
2. นายวีระพงษ์  ทัดมาลา
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐานันดร  สิทธิแปง
2. เด็กชายทศพล  บุญเกษม
 
1. นางสาวยุภาพรรณ์  สันทา
2. นางสาวจุฑามาศ  พระสว่าง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดนุพล  ทรงกลด
2. นายรัตนะ  พลเสน
 
1. นางสาวยุภาพรรณ์  สันทา
2. นางสาวจุฑามาศ  พระสว่าง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญากร  อยู่บัว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เกี้ยมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  นามประเทศ
4. เด็กหญิงรินดา  มะลิมาตย์
5. เด็กหญิงสุชาดา  บุตรโคตร
6. เด็กหญิงไอรดา  แสงใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  ศรีแก้ว
2. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
3. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนรักษ์  นิลนะมะ
2. เด็กชายประวิทย์  สีเพียแก้ว
3. เด็กชายเชาว์วัฒน์  ไพรปฏิบัติ
 
1. นายศราวุฒิ  เสตถา
2. นายเวทย์  สุราช
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  ทารส
2. นายพลภัทร  ปัดคำ
3. นางสาวอนงค์จิต  วิชาเงิน
 
1. นายศราวุฒิ  เสตถา
2. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  ศรีแก้ว
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดวงคำจันทร์
2. เด็กหญิงอรทัย  เสริฐเจิม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญโส
 
1. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
2. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรทัย  เสริฐเจิม
2. นางสาวเนตรนภา  บัวพันธ์
3. นางสาวแพรวพรรณ  พรมวงค์
 
1. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
2. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา