สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูบาล
 
1. นางธิดาพร  สุราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวธัญญาพร  พลศิลา
 
1. นางธิดาพร  สุราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  เศษวิภักดิ์
2. นางสาวศศิธร  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวดอกไม้  พรมสาหิง
2. นางอโนมา  สมันต์ศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเมธัส  พลน้ำเที่ยง
 
1. นายดามภ์  ภานิกรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภัสสร  พิมพ์โคตร
 
1. นายกัมปนาท  วิลัยลาน
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนกพร  พันธ์เดช
2. นางสาวอภิญญา  พันเดช
3. นางสาวอรยา   อันทะราสี
 
1. นางสาวเต็มใจ  ภูวิชัย
2. นางนารีรัตน์  สอนสุภาพ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 1. นางสาวนุจริน  ปิ่นคำ
2. เด็กหญิงปัทมินทร์ตรา  สิทธิแปง
3. เด็กชายอภิสร  กระมุงคุณ
 
1. นางนารีรัตน์  สอนสุภาพ
2. นางสาวเต็มใจ  ภูวิชัย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายนิวัฒน์  บุตรวงศ์
 
1. นายดามภ์  ภานิกรณ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวนภาศิริ  ทองตุ่ม
 
1. นายนฤดล  มะโนศรี