สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันป้อง
 
1. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา  พันธ์เทศ
 
1. นางสาวภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิวัฒน์  โสเก่าข่า
 
1. นางอโนมา  สมันต์ศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณิภา  สุวรรณเรือง
 
1. นางอโนมา  สมันต์ศรี
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธเนศ  บุ้งทอง
2. เด็กหญิงนงเยาว์  อุดมโพชน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญนาค
 
1. นางอโนมา  สมันต์ศรี
2. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายจักรพันธ์  ทาให้งาม
2. นางสาวธมนวรรณ  รัตนเพ็ชร
3. นายธวัชชัย  ดวงสุดทา
 
1. นางอโนมา  สมันต์ศรี
2. นางสาวดอกไม้  พรมสาหิง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  หาแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะวดี  เกี้ยมชัยภูมิ
 
1. นางสาวดอกไม้  พรมสาหิง
2. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์