สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงจริยา  ตะโนนทอง
2. เด็กหญิงฐิติชญา  จันทร์อุ่มเม้า
3. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  คำโมง
 
1. นางพรทิพย์  ผิวสว่าง
2. นางสาวสุพัตตรา  ทวิลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  กุลธินี
2. นางสาวจุฬา  ไชยคุณ
3. นายอนุกูล  เกตุนาค
 
1. นายชัยวิชิต  พรมแพง
2. นางสาวพัชฎาพร  แสนศรีมนต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  พันธุจรุง
2. เด็กชายปุณณภพ  สายบุตร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรหมพิทักษ์
 
1. นายนนทวัช  วรรณชัย
2. นางสาวสุวิสา  ยศพล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ทาวงษ์
2. นางสาววิไลวรรณ  พุทธมณี
3. นางสาวสุดารัตน์  นิกรสุข
 
1. นายอาดิชัย  ผุยผาย
2. นางสาววิมลณัฐ  เนาว์โพธื์ทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  ด่านพงษ์
2. เด็กหญิงสุภักดิ์ศร  ดอนเมืองพรหม
3. เด็กชายอิทธิชัย  เกษาพันธุ์
 
1. นางสาววิมลณัฐ  เนาว์โพธื์ทอง
2. นางสาวกาญจณา  นามภูมี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายติณห์  ผุยคำพิ
2. นายวีรพล  นามผา
3. นายสกุลใหม่  ภูชาดึก
 
1. นางพานิช  เกลียวทอง
2. นายพิชญากรณ์  เหล่าอรรคะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  หล่อเจริญชัย
2. เด็กหญิงพิยดา  แดงนกขุ่ม
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  วรรณชัย
 
1. นายเกื้อกูล  วรรณสาร
2. นางสาววีรญา  ไชยแสง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายธราดล  สาวิพัฒน์
2. นางสาวอภิญญา  ศรีเลิศ
3. นางสาวอรฤดี  บัวระพา
 
1. นายจตุพล  ยุระศรี
2. นางสาวลินดา  ภูมิฐาน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. นายอภิสิทธิ์  กุลวงษ์
2. นายเกรียงไกร  ศรีสงคราม
 
1. นายอนุชิต  คำหอม
2. นายเทพทิพย์  วิชาเงิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -    
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธ์ล่ำโส
2. เด็กชายธนชัย  ใหปาโท
 
1. นายนิคม  บุญเรืองศรี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยวรรณ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  นามวงษ์
 
1. นายนิคม  บุญเรืองศรี