สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุดดาสิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี  คงแถลง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวณัฐทิยา   คำรัตน์
 
1. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อ้วนแพง
2. เด็กหญิงพิกุล  หนันคำจร
3. เด็กชายสิทธิพร  นาคโนนหัน
 
1. นางสาวมาวดี  วิชัย
2. นางทัศพร  ยุระศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศรา  แสนมานิตย์
2. นางสาวนิติมา  เนาว์โนนทอง
3. นางสาวมาริษา  ดีสม
 
1. นางเฟื้องคำ  พลประเสริฐ
2. นางสาวทัศนีย์  พุทซาคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารินทร์  ศรีรังกูล
2. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วก่า
 
1. นายกมลศักดิ์  สีลาวงษ์
2. นางสาวสายใจ  วัฒนธรรม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ  วังคีรี
2. นายอภิวัฒน์  โททวง
 
1. นายกมลศักดิ์  สีลาวงษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  อุ่นอก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญฮวด
 
1. นางลำปลาย  ไวยวัฒน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชายชาญ  ใหญ่สูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี  คงแถลง