สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิพร  เสนานามสอน
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวไอรดา  นากาจิม่า
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวันวิสา  สายฟ้า
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทัพรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 5 1. นางสาวมนทยา  สีทะนี
 
1. นายวิชาญ   ศรีจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีละ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทัพรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลณัฐ  อินทรีย์
 
1. นางอภิญญา  อุ่นจางวาง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ภูวัง
2. เด็กหญิงธนิดา  อนุวัฒน์
3. เด็กหญิงอรทัย  โอนวัง
 
1. นายอติเวทย์  งามชัด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิภาณ  สันตะพลี
2. นางสาวภัทรวดี  ประกายศรี
3. นายสามารถ  ไกรกลาง
 
1. นางสุธาสินี  เรย์โนลด์ส
2. นางสาวสุพัตรา  ทัพรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพธาดา  แดงพวง
2. เด็กหญิงปนัดดา  พลมาตร
 
1. นายอติเวทย์  งานชัด
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พรหนุน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  แก้วยอดจันทร์
2. นางสาวพินธุสร  นินามมะ
 
1. นางสุธาสินี  เรย์โนลด์ส
2. นางสาวอภิชญา  นวลตา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุดดาสิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี  คงแถลง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวณัฐทิยา   คำรัตน์
 
1. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อ้วนแพง
2. เด็กหญิงพิกุล  หนันคำจร
3. เด็กชายสิทธิพร  นาคโนนหัน
 
1. นางสาวมาวดี  วิชัย
2. นางทัศพร  ยุระศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศรา  แสนมานิตย์
2. นางสาวนิติมา  เนาว์โนนทอง
3. นางสาวมาริษา  ดีสม
 
1. นางเฟื้องคำ  พลประเสริฐ
2. นางสาวทัศนีย์  พุทซาคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารินทร์  ศรีรังกูล
2. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วก่า
 
1. นายกมลศักดิ์  สีลาวงษ์
2. นางสาวสายใจ  วัฒนธรรม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ  วังคีรี
2. นายอภิวัฒน์  โททวง
 
1. นายกมลศักดิ์  สีลาวงษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  อุ่นอก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญฮวด
 
1. นางลำปลาย  ไวยวัฒน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชายชาญ  ใหญ่สูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี  คงแถลง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงจริยา  ตะโนนทอง
2. เด็กหญิงฐิติชญา  จันทร์อุ่มเม้า
3. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  คำโมง
 
1. นางพรทิพย์  ผิวสว่าง
2. นางสาวสุพัตตรา  ทวิลา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  กุลธินี
2. นางสาวจุฬา  ไชยคุณ
3. นายอนุกูล  เกตุนาค
 
1. นายชัยวิชิต  พรมแพง
2. นางสาวพัชฎาพร  แสนศรีมนต์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  พันธุจรุง
2. เด็กชายปุณณภพ  สายบุตร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรหมพิทักษ์
 
1. นายนนทวัช  วรรณชัย
2. นางสาวสุวิสา  ยศพล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ทาวงษ์
2. นางสาววิไลวรรณ  พุทธมณี
3. นางสาวสุดารัตน์  นิกรสุข
 
1. นายอาดิชัย  ผุยผาย
2. นางสาววิมลณัฐ  เนาว์โพธื์ทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  ด่านพงษ์
2. เด็กหญิงสุภักดิ์ศร  ดอนเมืองพรหม
3. เด็กชายอิทธิชัย  เกษาพันธุ์
 
1. นางสาววิมลณัฐ  เนาว์โพธื์ทอง
2. นางสาวกาญจณา  นามภูมี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายติณห์  ผุยคำพิ
2. นายวีรพล  นามผา
3. นายสกุลใหม่  ภูชาดึก
 
1. นางพานิช  เกลียวทอง
2. นายพิชญากรณ์  เหล่าอรรคะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  หล่อเจริญชัย
2. เด็กหญิงพิยดา  แดงนกขุ่ม
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  วรรณชัย
 
1. นายเกื้อกูล  วรรณสาร
2. นางสาววีรญา  ไชยแสง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายธราดล  สาวิพัฒน์
2. นางสาวอภิญญา  ศรีเลิศ
3. นางสาวอรฤดี  บัวระพา
 
1. นายจตุพล  ยุระศรี
2. นางสาวลินดา  ภูมิฐาน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. นายอภิสิทธิ์  กุลวงษ์
2. นายเกรียงไกร  ศรีสงคราม
 
1. นายอนุชิต  คำหอม
2. นายเทพทิพย์  วิชาเงิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -    
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธ์ล่ำโส
2. เด็กชายธนชัย  ใหปาโท
 
1. นายนิคม  บุญเรืองศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยวรรณ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  นามวงษ์
 
1. นายนิคม  บุญเรืองศรี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อยู่สุข
2. เด็กหญิงทัดดาว  ทองใบ
3. เด็กหญิงพัชรี  บุญพา
4. เด็กหญิงวรางคณาง  ขลังวิเชียร
5. เด็กชายวิญญู  วันทานี
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ชาวเหนือ
2. นางสาวพัชรินทร์  เทาดี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริญญา  ศรีสุธรรม
2. นางสาวพรชิตา  แดงท่าขาม
3. นางสาวมาลินี  ศรียะมาต
4. นางสาวรุ่งตะวัน  ทองอร่าม
5. นางสาวสุพัฒตรา  นิลนามะ
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ชาวเหนือ
2. นายพฤทธ์  ศรีคำม่วน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิดา  ทองภูธรณ์
2. เด็กหญิงชัญญา  สบายใจ
3. เด็กหญิงประภัสสร  ศิริพล
4. เด็กหญิงวิภาพร  ราชสีเมือง
5. เด็กหญิงศรินลักษณ์  ลีสิงห์
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  สุทธิปัญโญ
2. นางสุภาพร  แก้วสำราญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรวิภา  คำโมง
2. นางสาวศศิณา  ปัดทุม
3. นางสาวสุภัสสร  นิลนามะ
4. นางสาวสุวรรณา  เนื่องแก้ว
5. นางสาวเจนจิรา  สาระรัตน์
 
1. นายอนุพงษ์  ชุมแวงวาปี
2. นายนิคม  บุญเรืองศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฆณีรส  สุวรรณภาพ
2. นางสาวฐิติมา  พิมพาเรือ
3. นางสาวศุภรัตน์  คำเลิศ
4. นางสาวอรดา  หอมทรัพย์
5. นางสาวเพชรมณี  ศรีสำรวม
 
1. นางสุมนฑา  เจียมสงวน
2. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  แห่งภูเขียว
 
1. นางสาวการะเกษ  คำนัน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิศาชล  รักภักดี
 
1. นางสาวการะเกษ  คำนัน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  กานุสน
2. เด็กชายภัคปกิจ  เรืองศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เทาดี
2. นางสาวนัฐกานต์  ชาวเหนือ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุพันธ์  มาเร็ว
2. นางสาวอาทิตยา  นามวงษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เทาดี
2. นายสุบรรณ  ศิลา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิสาภรณ์  ชัยดวงดี
2. นางสาวปิ่นกมล  โปร่งจิต
3. นางสาวพรวิจิตร  วิเศษโวหาร
4. นางสาวลลิตา  สุทธิโสกเชือก
5. นางสาวศุภรัตน์  หงษ์คำ
6. นางสาวสุพิชชา  ยุ่นดอน
7. นางสาวสุพิชา  ศิริวรรณ
8. นางสาวอรยา  ดอกคำ
9. นางสาวเจนจิรา  เผือดทะกิจ
10. นางสาวเพียงเดือน  คำแพงแก้ว
 
1. นางสาวภัทรวดี  ทัพสมบัติ
2. นางสาวการะเกษ  คำนัน
3. นางสาวนัฐกานต์  ชาวเหนือ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลดา  เจนถูกใจ
2. เด็กหญิงพรพิมล  รักษาภักดี
 
1. นายวิชาญ  สินทร
2. นายสุรเชษฐ์  ปัญญาเฉียบ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวพิรุณลักษณ์  คำงาม
2. นางสาวอรสา  สิงห์ชัย
 
1. นายประชาเวช  ศรีนามเอ็ม
2. นายสุธรรม  ธรรมฤทธิ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สาริยา
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งทิวา  คอนสิงห์
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นามท้าว
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงเยาว์  ศรีทอง
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภัสสร  เจริญยศ
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทักษณา  บุญพร้อม
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล  มหาหิงสุ์
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาริสา  ทุมชนะ
2. เด็กชายวรยุทธ  พิมพันธ์
 
1. นายพนม  ถาปัน
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมธาวี  หาญเดช
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเจษฎา  โฮมนา
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรกร  เตชะวรรัตน์
2. เด็กหญิงสายฝน  นาบับ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สมเที่ยง
 
1. นายพนม  ถาปัน
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  มงคลเคหา
2. นางสาวกานต์ธิดา  มารศรี
3. นายจักรพรรดิ  จันเส
4. นางสาวชนิดา  แพทย์สูงเนิน
5. นายณัฐพล  โยทุม
6. เด็กชายธนจิรภัทร  เรืองศรี
7. นางสาวนิภาพร  อุทธากิจ
8. นางสาวนุจรี  คำมูล
9. เด็กหญิงปิยธิดา  เดินเมือง
10. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สโมรินทร์
11. นายภานุพันธ์  มาเร็ว
12. เด็กชายภานุวัฒน์  บุตรวงค์
13. นางสาวยุพาพรรณ  เภาภักดี
14. นางสาวยุวธิดา  เสียงล้ำ
15. นางสาวรุจิรา  จันทร์ปาน
16. นายวงค์ตะวัน  สบเหมาะ
17. นายวรวัฒน์  สมีใหญ่
18. นางสาววิภาดา  จินดา
19. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พรมโส
20. นางสาวศิริวรรณ  อุรพนม
21. นายศุภชัย  มาโสภา
22. นายอดิศักดิ์  โงนชารี
23. นายอนุชา  ฆ้องคำ
24. เด็กหญิงอรทัย  บุญห่อ
25. นายอรรถพล  ศรีบุญเรือง
26. นางสาวอาทิตยา  ภูผาแนบ
27. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์นอก
28. นายเจษฎา  โฮมนา
29. นางสาวเพชรมณี  ศรีสำรวม
30. นางสาวเพลินจิต  มูลมัง
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
2. นายพนม  ถาปัน
3. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
4. นายศรุต  จงอบกลาง
5. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
6. นายพงษ์ระวี  กลางหล้า
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐนิชา  ดวงแก้ว
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายหัทยา  ขันตีกรม
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พรมโสภา
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  ชาญศึก
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพันธ์  สวัสดิ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรนุช  หงษ์คำ
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาจารีย์  เพ็ชรประดิษฐ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะวดี  พรมทอง
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมทองดี
2. เด็กหญิงกฤษณา  ทวิลา
3. เด็กหญิงกฤษณา  นนนาภา
4. เด็กชายกิตติพงษ์  พรมมงคล
5. เด็กหญิงจิตติพร  กองปาน
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  พิมดี
7. นายจีรพันธ์  สวัสดิ์ทา
8. เด็กหญิงชไมพร  พลเขต
9. เด็กชายฐากร  สีหา
10. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญแสน
11. เด็กชายธนพล  แก้วสุวรรณ
12. เด็กชายธนาวุฒิ  ชินบุตร
13. เด็กหญิงธันยพร  โยธาภักดี
14. เด็กชายธีรภัทร  แก้วพันมา
15. เด็กหญิงบุษบา  ไปล่สุวรรณ
16. เด็กชายปฏิภาณ  ฮาดชมพู
17. เด็กหญิงปิยวดี  พรมทอง
18. เด็กชายพงษ์ประกรณ์  บุญกว้าง
19. เด็กหญิงพิกุล  สมณะ
20. เด็กหญิงพิมพ์ภิศา  พิกากัณฑ์
21. เด็กชายพีรพงษ์  กุหลาบ
22. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดอนทันเมิือง
23. เด็กชายวรินทร  ราชสีเมือง
24. เด็กชายวรเดช  จันทะพันธ์
25. เด็กชายวัชรพงษ์  สุดาชัย
26. เด็กหญิงวิยดา  ยาผา
27. เด็กชายวีระพงษ์  บุญยะศาสตร์
28. เด็กหญิงศิรประภา  รัตนเวฬุ
29. เด็กชายสาโรจ  อดใจ
30. เด็กหญิงสิริลักษ์  ช้างดี
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีเลิศ
32. เด็กชายสุริยา  ชารีทอง
33. เด็กชายอนุวัฒน์  เขียววงษ์
34. เด็กหญิงอภิญญาสร  รามศิริ
35. เด็กชายอภินันท์  กองสิงห์
36. เด็กหญิงอรทัย  บุญห่อ
37. เด็กหญิงอาภัสรา  ภูเงิน
38. เด็กหญิงเกศนี  วงศรีจันทร์
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หงษ์คำ
40. เด็กหญิงแวววรรณ  เทพพันธุ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นายศรุต  จงอบกลาง
4. นายธนายุทธ  ศิริ
5. นายฉัตรชัย  ไชยเดช
6. นายสุธรรม  ธรรมฤทธิ์
7. นายชัยวิชิต  พรมแพง
8. นางสาวสุภาพร  จันทร์เขต
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรัชญา  อุสาย
2. นายพงศกร  ประเสริฐศรี
3. นางสาวภรทิพย์  เต้จั้น
4. นายมงคล  ศิลป์ประเสริฐ
5. นางสาวมัณฑนา  วรยศ
6. นายวุฒิชัย  ศรีไพร
7. นางสาวศิญาดา  ชาวเกษตร
8. นางสาวศิริขวัญ  เกศกุล
9. นางสาวสุรัญชนา  ประเสริฐศรี
10. นายเอกรัตน์  คำภา
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
2. นายศรุต  จงอบกลาง
3. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  คำโคกศรี
2. นายทรงสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์
3. นายปิยะ  ลำโกน
4. นายปิยะพงษ์  แก้วโยธา
5. นายวีระพล  ชัยสิงห์
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
2. นายศรุต  จงอบกลาง
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางสาวนิรดา  แซงดานุช
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาริสา  วงศ์จวง
 
1. นางสาวก้องกิดาการ  นาหัวนิล
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพุทธิพร  เสียมทอง
 
1. นางจีรวรรณ  ศรีนวล
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  ปกาศิต
 
1. นางปัญจีรา  สุวะนาม
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานชีวา  พันธุ์หน
 
1. นางปัญจีรา  สุวะนาม
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณิภา  แสนสุด
 
1. นางสาวสมพิศ  วรรณสาร
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาวิณี  ปุณวงษ์
 
1. นางสมพิศ  วรรณสาร
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ประภา  โพธิ์จารย์
 
1. นางปาณิสรา  ครบอยู่
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรพันธ์  สวัสดิ์ทา
2. เด็กชายจีระพงษ์  หนองเป็ด
3. เด็กชายศราวุธ  วิเวก
4. เด็กชายอดิศร  อุทาจิตร
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงสีอ่อน
 
1. นางสาวนิตติการ์  เจริญลอย
2. นางสาวจรรยา  สีหะภูธร
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาทา
 
1. นางคัทลิยา  จรัสศิริรัตน์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งนภา  สมทา
 
1. นางคัทลิยา  จรัสศิริรัตน์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชนารถ  ไชยช่วย
2. เด็กหญิงมนฑกานติ  ต้นพนม
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  ศรีเสน
2. นางพูนทรัพย์  ชนะพาล
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  หนันศรี
2. นายอาทิตย์  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  ศรีเสน
2. นางพูนทรัพย์  ชนะพาล
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษ  ศรีดอนชา
2. นางสาวทักษวดี  มุขภักดี
3. นางสาวนฤมล  ศรีม่วง
4. นางสาวนุชนาถ  ชัยวรรณ
5. นางสาวประภาพร  สุนทรพิช
6. นางสาววรรณิษา  เหล่ามูล
7. นางสาวศิริลักษณ์  เสวะนา
8. นายอนุชา  ฆ้องคำ
9. นางสาวอรนงค์  กุลธินี
10. นางสาวเสาวลักษณ์  สาริยา
 
1. นางสุวรรณา  พันธุระ
2. นายนิคม  บุญเรืองศรี
3. นายอนุพงษ์  ชุมแวงวาปี
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ดอนละคร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงสุข
3. เด็กหญิงอารดา  แดงนาเพียง
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีพรมมา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  โชติเกษม
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
2. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  วงศ์คำภา
2. นางสาวนภัสร  กุลบุญ
3. นางสาวยุภาพร  บุญอาจ
4. นางสาวศิริกันยา  วงษ์ราช
5. นางสาวเนตรธิดา  วิเศษยา
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
2. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ตุ้มน้อย
2. เด็กหญิงวิธิดา  ชาภักดี
3. เด็กหญิงหัทยา  ใจซื่อ
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
2. นางสาวยุภาพร  ปราบไพ
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐาปนีย์  พันธ์หล่ำโส
2. นางสาวประภาพร  คำพิสัย
3. นางสาวสุภาพ  นะมูล
 
1. นางสุวรรณา  พันธุระ
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 -    
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัชฌา  ภูเงิน
2. นายธัญเทพ  วงษ์จวง
3. นางสาวเพชรรัตน์  คัวอักเถิง
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐณิชา  ดวงแก้ว
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐากร  สีหา
2. เด็กหญิงสุนิตา  หงษ์คำ
 
1. นายเนติวิศว์  ชารัมย์
2. นางสาวทัศนวรรณ  ศรีเสน
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภานุวิชญ์  นะศรี
 
1. นายเนติวิศว์  ชารัมย์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอริย์ธัช  ล่ามแขก
2. เด็กชายโชคชัย  ภักดีพล
 
1. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
2. นางสาวมาวดี  วิชัย
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรุ่งนภา  ถุนพุฒดม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อุ่นอก
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สายพรม
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุนา
 
1. นายวิชาญ  ศรีจันทร์
2. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดวงฤทัย  ปาสานะเก
 
1. นายวิชาญ  ศรีจันทร์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเสกสรรค์  เพียผิว
 
1. นายละม่อม  วิไลปทุม
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภัสสร  ใบบ้ง
 
1. นายละม่อม  วิไลปทุม
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญเพิ่ม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หงษ์คำ
 
1. นายเจียมพล  บุญประคม
2. นางนันทิยา  งามชัด
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยงยุทธ  ศิริเชฐ
2. เด็กชายอิทธิพงษ์  ทิพนนท์
 
1. นางนันทิยา  งามชัด
2. นางสาววิชญาพร  จันทร์กัน
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพลวัฒน์  ศรีสุธรรม
2. นายอัษฎาวุฒิ  โคตรเสนา
 
1. นางนันทิยา  งามชัด
2. นางสาววิชญาพร  จันทร์กัน
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  รัตนเสมอ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร
 
1. นายเจียมพล  บุญประคม
2. นางนันทิยา  งามชัด
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  ชิณศรี
2. นายรัฐภูมิ  บัวระพา
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นางนันทิยา  งามชัด
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายวงศกร  แพงสุ่ย
2. เด็กชายเนติธร  เมืองฮามพันธ์
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นายเจียมพล  บุญประคม
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนัชชา  ศรีนาม
2. นางสาวสุพัตรา  กุมทศ
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นางนันทิยา  งามชัด
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  หมู่สูงเนิน
2. นายณัฐวัตร  ฝ่ายเมตตา
 
1. นายเจียมพล  บุญประคม
2. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
 
102 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทับทะมาตย์
2. เด็กหญิงนฤชา  จันทะโคตร
3. เด็กหญิงพนมรักษ์  นามท้าว
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นางสาววิชญาพร  จันทร์กัน
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร  บุญอาจ
2. นางสาวศุภกานต์  มะโนสิน
3. นางสาวศุภษร  สารีแก้ว
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นายเจียมพล  บุญประคม
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายวีระพล  ทองพูล
2. นายสุริยะ  คำทะเนตร
 
1. นายเจียมพล  บุญประคม
2. นางสาววิชญาพร  จันทร์กัน
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตเมศฐ์  สุขะ
2. เด็กชายบรรเจิด  ศรศิริ
3. เด็กชายอนันต์  คำมูล
 
1. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
2. นายพงษ์ระวี  กลางหล้า
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวัฒน์  บริบูรณ์
2. นายมานิตย์  แก้วอิ่ม
3. นายเทียนชัย  พลวันดี
 
1. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
2. นายอาคม  คลังชำนาญ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ไทยโคกสี
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  นามสี
3. เด็กหญิงศรีสุนทร  แสงทวี
4. เด็กหญิงศศิธร  สิทธิวงษ์
5. เด็กหญิงสายสมร  แสงทวี
6. เด็กหญิงอารียา  ดวงเพ็ญมาตร
 
1. นางนันท์นภัส  คำจำปา
2. นางเอมอร  ชันติโก
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม    
109 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทศธานี
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จารุจิตร
3. เด็กชายสุนันท์ชัย  ชะอุ่ม
 
1. นายอ่อนสา  โตมร
2. นายพงษ์ระวี  กลางหล้า
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐวัตร  เพชรบูรณ์
2. นายอนุวัฒน์  พรทั้งสี่
3. นายอัจฉริยะ  ร่มศรี
 
1. นายอ่อนสา  โตมร
2. นายอาคม  คลังชำนาญ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บัวทอง
2. เด็กหญิงธัญสินี  เจริญมี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์วังทอง
 
1. นายอ่อนสา  โตมร
2. นายอาคม  คลังชำนาญ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 1. นายธนพล  นัยวินิจ
2. นายนิมิต  นนท์สีราช
3. นายอดิศักดิ์  โงนชาลี
 
1. นายอ่อนสา  โตมร
2. นายอาคม  คลังชำนาญ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  พรมโสดา
2. เด็กหญิงบานเย็น  หัสนาม
3. เด็กหญิงสายฝน  แก้วตัน
 
1. นางเอมอร  ชันติโก
2. นางนันท์นภัส  คำจำปา