สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิพร  เสนานามสอน
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 5 1. นางสาวมนทยา  สีทะนี
 
1. นายวิชาญ   ศรีจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพธาดา  แดงพวง
2. เด็กหญิงปนัดดา  พลมาตร
 
1. นายอติเวทย์  งานชัด
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พรหนุน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  แก้วยอดจันทร์
2. นางสาวพินธุสร  นินามมะ
 
1. นางสุธาสินี  เรย์โนลด์ส
2. นางสาวอภิชญา  นวลตา