สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิพร  เสนานามสอน
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 5 1. นางสาวมนทยา  สีทะนี
 
1. นายวิชาญ   ศรีจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพธาดา  แดงพวง
2. เด็กหญิงปนัดดา  พลมาตร
 
1. นายอติเวทย์  งานชัด
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พรหนุน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  แก้วยอดจันทร์
2. นางสาวพินธุสร  นินามมะ
 
1. นางสุธาสินี  เรย์โนลด์ส
2. นางสาวอภิชญา  นวลตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุดดาสิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี  คงแถลง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวณัฐทิยา   คำรัตน์
 
1. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญฮวด
 
1. นางลำปลาย  ไวยวัฒน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางสาวนิรดา  แซงดานุช
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาริสา  วงศ์จวง
 
1. นางสาวก้องกิดาการ  นาหัวนิล
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 1. นายธนพล  นัยวินิจ
2. นายนิมิต  นนท์สีราช
3. นายอดิศักดิ์  โงนชาลี
 
1. นายอ่อนสา  โตมร
2. นายอาคม  คลังชำนาญ