สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  มงคลเคหา
2. นางสาวกานต์ธิดา  มารศรี
3. นายจักรพรรดิ  จันเส
4. นางสาวชนิดา  แพทย์สูงเนิน
5. นายณัฐพล  โยทุม
6. เด็กชายธนจิรภัทร  เรืองศรี
7. นางสาวนิภาพร  อุทธากิจ
8. นางสาวนุจรี  คำมูล
9. เด็กหญิงปิยธิดา  เดินเมือง
10. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สโมรินทร์
11. นายภานุพันธ์  มาเร็ว
12. เด็กชายภานุวัฒน์  บุตรวงค์
13. นางสาวยุพาพรรณ  เภาภักดี
14. นางสาวยุวธิดา  เสียงล้ำ
15. นางสาวรุจิรา  จันทร์ปาน
16. นายวงค์ตะวัน  สบเหมาะ
17. นายวรวัฒน์  สมีใหญ่
18. นางสาววิภาดา  จินดา
19. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พรมโส
20. นางสาวศิริวรรณ  อุรพนม
21. นายศุภชัย  มาโสภา
22. นายอดิศักดิ์  โงนชารี
23. นายอนุชา  ฆ้องคำ
24. เด็กหญิงอรทัย  บุญห่อ
25. นายอรรถพล  ศรีบุญเรือง
26. นางสาวอาทิตยา  ภูผาแนบ
27. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์นอก
28. นายเจษฎา  โฮมนา
29. นางสาวเพชรมณี  ศรีสำรวม
30. นางสาวเพลินจิต  มูลมัง
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
2. นายพนม  ถาปัน
3. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
4. นายศรุต  จงอบกลาง
5. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
6. นายพงษ์ระวี  กลางหล้า
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐนิชา  ดวงแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายหัทยา  ขันตีกรม
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พรมโสภา
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  ชาญศึก
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพันธ์  สวัสดิ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรนุช  หงษ์คำ
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาจารีย์  เพ็ชรประดิษฐ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะวดี  พรมทอง
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมทองดี
2. เด็กหญิงกฤษณา  ทวิลา
3. เด็กหญิงกฤษณา  นนนาภา
4. เด็กชายกิตติพงษ์  พรมมงคล
5. เด็กหญิงจิตติพร  กองปาน
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  พิมดี
7. นายจีรพันธ์  สวัสดิ์ทา
8. เด็กหญิงชไมพร  พลเขต
9. เด็กชายฐากร  สีหา
10. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญแสน
11. เด็กชายธนพล  แก้วสุวรรณ
12. เด็กชายธนาวุฒิ  ชินบุตร
13. เด็กหญิงธันยพร  โยธาภักดี
14. เด็กชายธีรภัทร  แก้วพันมา
15. เด็กหญิงบุษบา  ไปล่สุวรรณ
16. เด็กชายปฏิภาณ  ฮาดชมพู
17. เด็กหญิงปิยวดี  พรมทอง
18. เด็กชายพงษ์ประกรณ์  บุญกว้าง
19. เด็กหญิงพิกุล  สมณะ
20. เด็กหญิงพิมพ์ภิศา  พิกากัณฑ์
21. เด็กชายพีรพงษ์  กุหลาบ
22. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดอนทันเมิือง
23. เด็กชายวรินทร  ราชสีเมือง
24. เด็กชายวรเดช  จันทะพันธ์
25. เด็กชายวัชรพงษ์  สุดาชัย
26. เด็กหญิงวิยดา  ยาผา
27. เด็กชายวีระพงษ์  บุญยะศาสตร์
28. เด็กหญิงศิรประภา  รัตนเวฬุ
29. เด็กชายสาโรจ  อดใจ
30. เด็กหญิงสิริลักษ์  ช้างดี
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีเลิศ
32. เด็กชายสุริยา  ชารีทอง
33. เด็กชายอนุวัฒน์  เขียววงษ์
34. เด็กหญิงอภิญญาสร  รามศิริ
35. เด็กชายอภินันท์  กองสิงห์
36. เด็กหญิงอรทัย  บุญห่อ
37. เด็กหญิงอาภัสรา  ภูเงิน
38. เด็กหญิงเกศนี  วงศรีจันทร์
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หงษ์คำ
40. เด็กหญิงแวววรรณ  เทพพันธุ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นายศรุต  จงอบกลาง
4. นายธนายุทธ  ศิริ
5. นายฉัตรชัย  ไชยเดช
6. นายสุธรรม  ธรรมฤทธิ์
7. นายชัยวิชิต  พรมแพง
8. นางสาวสุภาพร  จันทร์เขต