สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภควดี  สาริยา
 
1. นางนิตยา  งวงคำนาม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชาญณรงค์  แน่นอุดร
2. เด็กชายสุพรรณ  ศรีลาง
3. เด็กชายอนุชา  บุญตลา
 
1. นายบุญล้วน  มารศรี
2. นายขัติยพงศ์  อรสูญ