สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  นาจทรง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชมภูเทศ
3. นางสาวเกษร  หาสีโน
 
1. นายชมภู  มูลวงศ์
2. นายแสวง  เอกทัศน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.25 เงิน 5 1. นางสาวขวัญชนก  ค้าขาย
 
1. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แดงพวง
2. เด็กหญิงมธุรดา  โพดพันธ์
3. เด็กหญิงลินดา  สุขใจ
 
1. นางนิตยา  งวงคำนาม
2. นางสาวจุฑามาศ  สมภาร