สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาพร  สุขตะโก
2. นางสาวสุดารัตน์  พุทธวงศ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  โสภาวรรณ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
2. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.63 ทอง 4 1. นางสาวพัชริน  สมณะ
2. นางสาววรรณวิภา  วงศ์ไชยา
3. นางสาวศิริมณฑา  นาวิรัตน์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีบุรินทร์
2. นางสาววรรณภา  มั่นยืน
3. นางสาววิจิตรา  ช่างชัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
2. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  คุณประเสริฐ
2. นางสาวสุพัตรา  สาริยา
3. นางสาวอาริสา  แก้วอาจ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  เงียงด้วง
2. เด็กชายธนากร  สวัสดิ์ผล
3. เด็กหญิงน้ำมนต์  วรเดช
 
1. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร
2. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายจรัสพงศ์  ลงนาม
2. เด็กชายธนพล  แสงสีห์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายภานุภาพ  ชื่นนอก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองมูล
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว