สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปรินทอง
 
1. นางนิตยา  งวงคำนาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาพร  สุขตะโก
2. นางสาวสุดารัตน์  พุทธวงศ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  โสภาวรรณ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
2. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.63 ทอง 4 1. นางสาวพัชริน  สมณะ
2. นางสาววรรณวิภา  วงศ์ไชยา
3. นางสาวศิริมณฑา  นาวิรัตน์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีบุรินทร์
2. นางสาววรรณภา  มั่นยืน
3. นางสาววิจิตรา  ช่างชัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
2. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  คุณประเสริฐ
2. นางสาวสุพัตรา  สาริยา
3. นางสาวอาริสา  แก้วอาจ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  เงียงด้วง
2. เด็กชายธนากร  สวัสดิ์ผล
3. เด็กหญิงน้ำมนต์  วรเดช
 
1. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร
2. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายจรัสพงศ์  ลงนาม
2. เด็กชายธนพล  แสงสีห์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายภานุภาพ  ชื่นนอก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองมูล
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญอุ้ม
 
1. นางปรียาภรณ์  บาลธนจักร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกัญญา  ฤทธิ์คล้าย
 
1. นางสาวพักตร์สุดา  อัณฑะปัญญา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.71 ทอง 4 1. เด็กชายธเณศ  สีวิจิตร
2. เด็กหญิงอรพรรณ  คำเพียวงศ์
 
1. นางปรียาภรณ์  บาลธนจักร์
2. นางสาวพักตร์สุดา  อัณฑะปัญญา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  แสงสิมมา
2. นายอดิศร  สาริยา
 
1. นางสาวพักตร์สุดา  อัณฑะปัญญา
2. นางปรียาภรณ์  บาลธนจักร์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายธนพล  ลาบุตร
2. เด็กชายวัฒนา  เกตุนาค
 
1. นายวิทาญ  แดงสีบัว
2. นายแสวง  เอกทัศน์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวนภามาศ  อิ่มทอง
2. นางสาวสุกานดา  จิตเจริญ
 
1. นายวิทาญ  แดงสีบัว
2. นายชมภู  มูลวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณวุฒิ  อุตมารัตน์
2. นายจตุรงค์  พลเสนา
3. เด็กหญิงจันทิมา  ยอดตา
4. นายจิรายุ  ตุนานัน
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  พลบูรณ์
6. นายณรงค์  โสภาวรรณ
7. นายณัฐพงษ์  วาระสิทธิ์
8. นางสาวนัยนา  โง่นหงษ์
9. นางสาวนิตติยา  โพธิวัฒน์
10. เด็กหญิงนิรมล  ศรีสุรักษ์
11. นางสาวประภาศิริ  ศรีโยธา
12. เด็กหญิงภควดี  สาริยา
13. นางสาวภัทราภรณ์  สิงหาญ
14. เด็กหญิงมัลลิกา  กลิ่นถือศีล
15. นางสาวมุธิตรา  วอหล้า
16. นางสาวรจนา  นาสิงขันธ์
17. นายฤทธิ์ชัย  นามมูล
18. เด็กหญิงวรรณิภา  ดอกเป็ง
19. นายศรชัย  โทคะ
20. นายศรัญญู  นามโฮม
21. นางสาวศศิธร  บุญเร่ง
22. นายสิทธิพงษ์   แพไธสง
23. เด็กหญิงสุกัญญา  มีศิลป์
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดตาสอน
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีโยธา
26. เด็กหญิงสุภาพร  โคตชาดา
27. เด็กหญิงสุภิญญา  ยอดตา
28. นางสาวอาริยา  เอี่ยมมา
29. นายเวียงเทพ   เวียงไกร
30. นายโชคชัย  โทคะ
31. นายโชคชัย  มีศิลป์
32. นางสาวไพจิตร  ไชยแสนท้าว
 
1. นายจำเนียร  มัตกิต
2. นายไพบูลย์  พรมหนองอ้อ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวญาสุนี  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวภัทราภรณ์  สิงหาญ
 
1. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  แสนแก้ว
 
1. นางวรรณพร  จันทร์เขียว
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  พาละพล
 
1. นางวรรณพร  จันทร์เขียว
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จิตประสงค์
2. เด็กหญิงสุภาพร  กุลบุตร
 
1. นางวรรณพร  จันทร์เขียว
2. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาววรรณภา  แสงทอง
2. นางสาวศิริประภา  บานเย็น
 
1. นางวรรณพร  จันทร์เขียว
2. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทักษิณ  ประกังเว
2. นายธนวัฒน์  เสริมจันทร์
3. นายธนาวิน  ชำมะลี
4. นายภูวนารถ  แสนจันทร์
5. นายสมเกียรติ  ราศรี
6. นายสิทธิชัย  พะชะ
 
1. นายแสวง  เอกทัศน์
2. นายชมภู  มูลวงศ์
3. นายวิทาญ  แดงสีบัว
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยลี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชาภักดี
3. เด็กหญิงสุวพร  อุคำพันธ์
 
1. นางนิตยา  งวงคำนาม
2. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวชลธิชา  มีมานะ
2. นายอดิศักดิ์  สาริยา
 
1. นายขัติยพงศ์  อรสูญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เกลียวทอง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิระศักดิ์  สาริยา
2. นายพีรดนย์  มุ่งหมาย
 
1. นายขัติยพงศ์  อรสูญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เกลียวทอง
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เสมอใจ
2. เด็กหญิงศิริพร  ฉลูทอง
 
1. นายขัติยพงศ์  อรสูญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เกลียวทอง
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกนกพล  สมพันธ์
2. นายสิทธิพงษ์   ระหาญสิม
 
1. นายขัติยพงศ์  อรสูญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เกลียวทอง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  สาริยา
2. นางสาวดวงกมล  ศรีสารคาม
3. นางสาวพิมพ์พิไล  บางวิเศษ
 
1. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัดดาว  สาริยา
2. นายธนวัฒน์  เรือนนา
3. นางสาวอรสา  ศรีนรจันทร์
 
1. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายจักรี  สมณะ
2. นายนันทวัฒน์  คงแสนคำ
3. นางสาวอนุรักษ์  เสนสาย
 
1. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เกลียวทอง
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาพร  ทาคินี
2. นายตะวัน  คำโคตสุน
3. นางสาววนิดา  คุณอาษา
 
1. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เกลียวทอง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพยาภรณ์  ฉัตรเงิน
2. นางสาวนภาพร  อาจแก้ว
3. นางสาวอรนุช  สำพะโว
 
1. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนิดา  คำเหมือน
2. นางสาวยลดา  สาริยา
3. นางสาวรุ่งทิวา  ค้อสกุล
 
1. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
2. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาวีร์  นิตยโรจน์
2. นางสาวรัชดาพร  ตลาดธานี
3. นางสาวโยธกา  โพธิบุตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
2. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร