สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อาจวงษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาววรทา  เรืองนก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ผึ่งกุศล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กันทระ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขนิษฐา  หอมพรมมา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสวณีย์  ดอนแป๊ะ
 
1. นางศิริกุล  ศิริโสดา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายพงค์พิสิทธิ์  คำชนะ
 
1. นางศิริกุล  ศิริโสดา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนิดา  ปัญญาใส
2. เด็กหญิงสุกัลยา  อุตรักษ์
3. เด็กหญิงแพรวนภา  มะสีผา
 
1. นางญานิกา  รอดถาวร
2. นางศรินยา  คำสิมมา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันฐกร  พูดเพราะ
2. เด็กชายเอกพันธ์  ปัทสินธ์
 
1. นายเมธี  สุตตานนท์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันฐกร  พูดเพราะ
2. เด็กชายเอกพันธ์  ปัทสินธ์
 
1. นายเมธี  สุตตานนท์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.92 ทอง 7 1. เด็กชายปนมพร  มืดการุณ
2. เด็กหญิงพัชริดา  จันมา
 
1. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
2. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวกมลทิพย์  โหล่คำ
2. นายภาณุพงค์  คำชนะ
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ภาคยุติ
2. เด็กชายพิษณุ  แก้วหลอย
 
1. นางญานิกา  รอดถาวร
2. นายเมธี  สุตตานนท์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเพ็ญนภา  ดวงสว่าง
2. นางสาวแพรว  พันธ์โย
 
1. นางญานิกา  รอดถาวร
2. นายเมธี  สุตตานนท์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายลักษณัย  จำปาแก้ว
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนัย  นามพร้าว
2. เด็กชายทัศนพงษ์  สมชัย
3. เด็กชายรัตน์ธชัย  ต่อติด
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพงษ์  ฉิมณี
2. นายปณิธาน  ศรีอ่อนน้อย
3. นายสาธิต  ดาวสว่าง
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธพิชัย  อินทร์กอง
2. นายวัชรชัย  แสนชัยอาสา
3. นายวิรุณฬ  พันไชย์
4. นายอภิสิทธิ์  บุตรโคตร
5. นายอัตถชัย  ชัยเลิศ
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวกีรพร  วิเศษทรัพย์
 
1. นางสาวกิ่งดาว  กาวล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารญา  สนสุรัตน์
 
1. นางสาวกิ่งดาว  กาวล
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรสวรรค์  จันทิพย์
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนพมาศ  พรมดี
2. เด็กหญิงนิวนันท์  ทองเหลือง
 
1. นางสาวกิ่งดาว  กาวล
2. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวศิริขวัญ  ต่อปี
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวกิ่งดาว  กาวล
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  นามพร้าว
2. นายทวีศักดิ์  คันที
3. นางสาวนิจจารีย์  เรืองจันทร์
4. นายรัชชานนท์  ดอนแป๊ะ
5. นางสาวสุนารีย์  ศรีเชียงพิมพ์
6. นายอนุชิต  นารี
 
1. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
2. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทรา  ขุนหมื่น
2. นางสาวนัดทมล  ดื้อภูเขียว
3. นายนันทวัฒน์  ไชยศรีดา
4. นายพงศธร  พลหนองหลวง
5. นายศิริศักดิ์  จันทะกูล
6. นางสาวสิรินะดา  ฤทธิ์เจริญ
7. นางสาวอัญธิกา  พระติโยพัน
8. นางสาวแพรพลอย  เหลี่ยมแฉ่ง
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
3. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารญา  สนสุรัตน์
2. เด็กหญิงแพรวนภา  มะสีผา
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายลักษณัย  จำปาแก้ว
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ภาคยุติ
2. นายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
2. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนุชิต  นารี
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
30 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรวรรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุจิตตรา  เหตุเกษ
 
1. นายเจตน์สฤษฎิ์  แสงจันทร์
2. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ผึ่งกุศล
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  แซ่จาง
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นายเจตน์สฤษฎิ์  แสงจันทร์
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  ต่อติด
2. นายพัสกร  บุตรโคตร
3. นางสาววรดา  ด้วงก้อน
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นายเจตน์สฤษฎิ์  แสงจันทร์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกีรพร  วิเศษทรัพย์
2. เด็กชายพิษณุ  แก้วหลอย
3. เด็กชายภราดล  คำไล่
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  เรืองเทศ
2. นายณัฐพล  ดวงโสภา
3. นางสาวมลิดา  นาคเสน
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษดา  บุญเผย
2. เด็กหญิงรัตนากร  โหล่คำ
3. เด็กหญิงศศิธร  คำบูชา
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นางศิริกุล  ศิริโสดา
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  บุญประสาน
2. เด็กหญิงมะลิตา  บุญปัน
3. เด็กชายสิรภพ  สร้อยวิทยา
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นางศิริกุล  ศิริโสดา
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ดอนแป๊ะ
2. เด็กหญิงยุพิน  สีปา
3. เด็กหญิงสุปราณี  ผันผ่อน
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นางศิริกุล  ศิริโสดา
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทิน  เกษร
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทิน  เกษร
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์