สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กันทระ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.92 ทอง 7 1. เด็กชายปนมพร  มืดการุณ
2. เด็กหญิงพัชริดา  จันมา
 
1. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
2. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวกมลทิพย์  โหล่คำ
2. นายภาณุพงค์  คำชนะ
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ภาคยุติ
2. เด็กชายพิษณุ  แก้วหลอย
 
1. นางญานิกา  รอดถาวร
2. นายเมธี  สุตตานนท์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเพ็ญนภา  ดวงสว่าง
2. นางสาวแพรว  พันธ์โย
 
1. นางญานิกา  รอดถาวร
2. นายเมธี  สุตตานนท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายลักษณัย  จำปาแก้ว
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนัย  นามพร้าว
2. เด็กชายทัศนพงษ์  สมชัย
3. เด็กชายรัตน์ธชัย  ต่อติด
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพงษ์  ฉิมณี
2. นายปณิธาน  ศรีอ่อนน้อย
3. นายสาธิต  ดาวสว่าง
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธพิชัย  อินทร์กอง
2. นายวัชรชัย  แสนชัยอาสา
3. นายวิรุณฬ  พันไชย์
4. นายอภิสิทธิ์  บุตรโคตร
5. นายอัตถชัย  ชัยเลิศ
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวกีรพร  วิเศษทรัพย์
 
1. นางสาวกิ่งดาว  กาวล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  นามพร้าว
2. นายทวีศักดิ์  คันที
3. นางสาวนิจจารีย์  เรืองจันทร์
4. นายรัชชานนท์  ดอนแป๊ะ
5. นางสาวสุนารีย์  ศรีเชียงพิมพ์
6. นายอนุชิต  นารี
 
1. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
2. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทรา  ขุนหมื่น
2. นางสาวนัดทมล  ดื้อภูเขียว
3. นายนันทวัฒน์  ไชยศรีดา
4. นายพงศธร  พลหนองหลวง
5. นายศิริศักดิ์  จันทะกูล
6. นางสาวสิรินะดา  ฤทธิ์เจริญ
7. นางสาวอัญธิกา  พระติโยพัน
8. นางสาวแพรพลอย  เหลี่ยมแฉ่ง
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
3. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรวรรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุจิตตรา  เหตุเกษ
 
1. นายเจตน์สฤษฎิ์  แสงจันทร์
2. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ผึ่งกุศล
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  แซ่จาง
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นายเจตน์สฤษฎิ์  แสงจันทร์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  ต่อติด
2. นายพัสกร  บุตรโคตร
3. นางสาววรดา  ด้วงก้อน
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นายเจตน์สฤษฎิ์  แสงจันทร์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกีรพร  วิเศษทรัพย์
2. เด็กชายพิษณุ  แก้วหลอย
3. เด็กชายภราดล  คำไล่
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  เรืองเทศ
2. นายณัฐพล  ดวงโสภา
3. นางสาวมลิดา  นาคเสน
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ดอนแป๊ะ
2. เด็กหญิงยุพิน  สีปา
3. เด็กหญิงสุปราณี  ผันผ่อน
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นางศิริกุล  ศิริโสดา
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทิน  เกษร
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทิน  เกษร
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์