สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ใจสามารถ
 
1. นางชรินรัตน์  จันทบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวช่อผกา  ต้นวาตะ
 
1. นางชรินรัตน์  จันทบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง กัญญาภัค  นนทะนำ
 
1. นางวัลลภา  ศรีไวย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายต่อพงศ์  เชื้ออุ่น
 
1. นางวัลลภา  ศรีไวย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุบิณฑ์
 
1. นางเสงี่ยมจิต  โพธิ์อ่อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัดดาว  อินทร์พวง
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  อาริยะ
2. นางสาวมณฑิรา  สุโพธิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  บุคคล
 
1. นางพิชยา  เสนามนตรี
2. นางทิชากร  ประกิระสา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัฐติกานต์  พรหมหนองอ้อ
2. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนคำ
3. นางสาวสุนิตา  นิตตะโย
 
1. นางทิชากร  ประกิระสา
2. นางพิชยา  เสนามนตรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  บัวนาค
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  เวียงนนท์
 
1. นายสุวิทย์  รัตนปัญญา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุทธ  เมาะราศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรดง
 
1. นายวิเชียร  สิรินาคสัณฑิ์