สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ใจสามารถ
 
1. นางชรินรัตน์  จันทบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวช่อผกา  ต้นวาตะ
 
1. นางชรินรัตน์  จันทบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง กัญญาภัค  นนทะนำ
 
1. นางวัลลภา  ศรีไวย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายต่อพงศ์  เชื้ออุ่น
 
1. นางวัลลภา  ศรีไวย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุบิณฑ์
 
1. นางเสงี่ยมจิต  โพธิ์อ่อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัดดาว  อินทร์พวง
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  อาริยะ
2. นางสาวมณฑิรา  สุโพธิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  บุคคล
 
1. นางพิชยา  เสนามนตรี
2. นางทิชากร  ประกิระสา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัฐติกานต์  พรหมหนองอ้อ
2. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนคำ
3. นางสาวสุนิตา  นิตตะโย
 
1. นางทิชากร  ประกิระสา
2. นางพิชยา  เสนามนตรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  บัวนาค
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  เวียงนนท์
 
1. นายสุวิทย์  รัตนปัญญา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุทธ  เมาะราศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรดง
 
1. นายวิเชียร  สิรินาคสัณฑิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  โอนทอง
 
1. นายธนพร  น้อยบุ่งค้า
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิตา  มานะลี
 
1. นางพรรณพิลาส  พลเสน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัฏชฎา  สีเสมอ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สามุล
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  รัตนพลที
 
1. นางหรรษกานต์  ภักดีพันดอน
2. นายสัมฤทธิ์  ศรีไวย์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณกัณฑ์  ศรีโนนยาง
2. นางสาวธิดารัตน์  นาสงวน
3. นายสัญญา  พนมกุล
 
1. นายกฤษฎา  เมืองมัจฉา
2. นายวิทยา  โสหา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศกร  ศรีพันลม
2. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีหาบุตร
 
1. นายอนนท์  ฤาชัยลาม
2. นางสาวภูษณิศา  เผ่าวณิช
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีระนันท์  พิมพ์ดี
2. นางสาวศริญญา  ฉายาพัฒน์
 
1. นางสาวศิริชนก  จุลนาง
2. นายอนนท์  ฤาชัยลาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาติลำ
 
1. นางสาวชนัญณิชา  เกษาพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  สมเสนาะ
 
1. นางสาวอุไร  ทัพทะมาตร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณธานี
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เคนรั้ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  มะลิวงษ์
 
1. นางอรุณี  บุญเเสนแผน
2. นางช่อทิพย์  คาสเตลีน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงษ์  เวชกามา
2. นางสาววิรากร  นนทะนำ
3. นางสาวสิรินนา  มงคลเคหา
 
1. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
2. นางสุดารัตน์  พิสิทธิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงศรีบังอร  กุลดวงจันทร์
2. เด็กหญิงศุภนุช  สารโคตร
3. เด็กหญิงศุภาราภรณ์  เมืองฮามพันธ์
 
1. นางสาวมยุรี  นาชัยสิทธิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณพงษ์  พรมที
2. นางสาวยามล  แต้มศรี
3. นายวิทยาธร  ไชยแสง
 
1. นางภิญโญ  สงไพรสน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราพร  บุตสาระคำ
2. เด็กชายภัสกรณ์  ภูคำตา
3. เด็กหญิงศิริภา  บุรีเลิศ
 
1. นายวีระศักดิ์  เวียงสมุทร
2. นางสุภาพร  จิตะรักษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมินตรา  ปัญญา
2. นางสาวศิริลักษณ์  กรงทิพย์
3. นางสาวสุภาพร  นารั่ง
 
1. นายวรายุทธ  จันทร์ศรีชา
2. นางสาวอรนุช  สอนสุภาพ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงฤดีวรรณ  พิมพ์วงค์
2. เด็กหญิงอภิชญา  โสภากุล
3. เด็กหญิงออม  รัชชูวงค์
 
1. นายสายชล  ลือคำหาญ
2. นางพุ่มพวง  อุดมรักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนนทิยา  แก้วมงคล
2. นางสาวบุษยา  พันธ์สอาด
3. นางสาววิไลวรรณ  พวงวิลัย
 
1. นายมงคล  คนขยัน
2. นางสาวรุ่งจิต  แสนดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิษณุ  ผาหัด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนอก
 
1. นายเกษม  โคตรสุมาตย์
2. นายวรปรัชญ์  สิมลี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  ทับธานี
2. นางสาวอรัญญา  ชมภูวิเศษ
 
1. นายอาทร  สอนสุภาพ
2. นายวรปรัชญ์  สิมลี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  มวลคำลา
2. เด็กชายเดชา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายอนุชิต  ทุมแสง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพานทองแท้  สุวรรณสิงห์
2. เด็กชายอัชฌา  สาระกุล
 
1. นายวีระศักดิ์  เวียงสมุทร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุสบา  ตรีเดช
2. เด็กหญิงปิยะดา  วาหนองแสง
3. เด็กหญิงมินตรา  ไวยโภชน์
4. เด็กชายศุภวัฒน์  ทองโคตร
5. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุธรรม
 
1. นายชัชชนะชัย  ภูมิพิชิตชัย
2. นางอุไรวรรณ  บุญเต็ม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตันหยง  ทองผา
2. นางสาวศิริราช  ใจอ่อน
3. นางสาวสุดาพร  พรมโส
4. นางสาวสุภาพร  นิลนามะ
5. นางสาวอรสา  นนทะคุณ
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญเต็ม
2. นายชัชชนะชัย  ภูมิพิชิตชัย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  คำสวนมอน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยมีสุข
3. เด็กหญิงทอผัน  บุญหลง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะนะโพธิ์
5. เด็กหญิงอัชลี  สาริยา
 
1. นางสาวนภาพร  นันช่วง
2. นางสาววิภารัตน์  ขจรนาม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร  มาลา
2. นางสาวจิตติณัฐฏ์  โสเกษ
3. นางสาวรวิสรา  สุรินทร์
4. นางสาวสุวนันท์  นาเจิมพอย
5. นางสาวอมิตรา  อินทร์พิมพ์
 
1. นางจิติมา  หาระสาร
2. นางจิรนันต์  เกตุแก้ว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  สืบวาปี
2. นายธีรพันธ์  สัมฤทธิ์รินทร์
3. นายอนันตชัย  ปัสสาสิงท์
4. นายอรรถพล  พลเมือง
5. นางสาวเจนจิรา  สร้างนานอก
 
1. นายสมจิตต์  ดาก่ำ
2. นายสมร  อินตระกูล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือแก้ว
 
1. นางอมร  นนทะนำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญเรือน  คำวงศ์
 
1. นางนาฏจพร  ไชยคำภา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุตรละคร
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญเต็ม
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.71 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  โยที
2. นายโฆษิต  ตอแก้ว
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ใจแก้ว
2. นางสาวทิพย์กมล  ชาติแพงตา
3. นายปฏิภาน  ประเชิญเชื้อ
4. นางสาวปนัดดา  หอมพรมมา
5. นางสาวปัทมวรรณ  คชรักษ์
6. นางสาวศิรินยา  ฉิมนิล
7. นางสาวสุนันทา  ดวงสุวรรณ
8. นางสาวสุพัตรา  สมภิทักษ์
9. นางสาวอรณี  บุญมี
10. นางสาวอรยา  สีหงอก
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นางจิรนันต์  เกตุแก้ว
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาถลดา  สีสะอาด
2. เด็กหญิงศุภทัย  ไชยศรีทา
 
1. นายอัครเดช  สมานฉันท์
2. นางสาวพยอม  วังพา
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวปรียา  พลลาบ
2. นางสาวปิยะภรณ์  ภูติวัติ
 
1. นายณัฐพงษ์  สุวรรณทอง
2. นายทศธรรม  สารคำ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรวรรณ  ศิริคำเพ็ง
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  อินทะสร้อย
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุทธิชาติ  พิมพ์โคตร
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  ไทยวังชัย
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโชคทวี  ศรีชมภู
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยสิทธิ์
2. นายชัชชล  ชื่นใจ
3. นายชิตพล  ภูมิผักแว่น
4. นางสาวฐิติรัตน์  พรหมราช
5. เด็กชายทวัสกร  ดอนเทพมล
6. นายทัศนันท์  ศิริวงษ์
7. นายธนาวุฒิ  บุญเลี้ยง
8. นางสาวธิดาพร  ทิพย์สูงเนิน
9. นายธีรยุทธ  ปุญตยัง
10. นางสาวนฤมล  คันทะสีมา
11. นางสาวนุสรา  รักษาภักดี
12. นายบัณฑิต  วรศักดิ์
13. นายพงศกร  อินทสิทธิ์
14. นางสาวพรรณวรท  ดวงมาลา
15. นายพัทนันท์  เหล่าฝ้าย
16. นายพีรเดช  ปีกกลาง
17. นางสาววชิรญาณ์  พิมพาเรือ
18. เด็กชายศักรินทร์  พาศรี
19. นางสาวศิริพร  ศรีบุญขาม
20. เด็กชายสหฤทธิ์  เข็มวง
21. นางสาวสิริลักษณ์  บุตรศรีทัศน์
22. นางสาวสุธิตา  โทมทา
23. นายอภิสิทธิ์  บุญทองอ่อน
24. นางสาวอรดา  มีฮุง
25. นางสาวอรวรรณ  บุตรเต
26. นางสาวอรอนงค์  เบ้ามี
27. นายอัษฎา  ทุมชะ
28. นายอุดมเดช  เหล่าศรีชัย
29. เด็กชายเกริกไกร  เทพบาล
30. นายเกรียงไกร  ฮามพิทักษ์
31. นายเกรียงไกร  แว่นระเว
32. นางสาวเกศรา  ดอนโคตร
33. นายเกียรติพร  ค้องอ้อย
34. นางสาวเบญจพร  ดลอำนวย
35. นายไวทยา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
2. นายสมชัย  อุณาพรหม
3. นายสมิง  สงไพรสน
4. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
5. นางเกรียงไกร  พรหมดาว
6. นางสาวธนารัตน์  นามวงศ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยงยุทธ  หนองผือ
 
1. นายสมชัย  อุณาพรหม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราพร  หินอัด
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ตนพรหมรัมย์
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤช  เทียนแย้ม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพทอง
3. เด็กชายคฑาทอง  บุตตาภักดี
4. เด็กชายจิณณวัตร  บรรพตา
5. เด็กหญิงจิรัชญา  หลวงนันท์
6. เด็กหญิงทอฝัน  ตูมโฮม
7. เด็กหญิงนภัสสร  สีแสง
8. เด็กชายนราวุธ  บุญสาร
9. เด็กชายนันทกร  จันทร์เพ็ง
10. เด็กหญิงนารกร  ไชยพิมพ์
11. เด็กหญิงนิตยา  จันทีนอก
12. เด็กชายนิพล  วิเศษ
13. เด็กหญิงน้ำฝน  สุตพรรณ
14. เด็กหญิงบีลาวัล  ดงแก้ว
15. เด็กหญิงประวีณา  นามมูล
16. เด็กชายพัฒนะ  บุตรตะสินธ์
17. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  เหมกอง
18. เด็กหญิงพิมพ์ชลิตา  เวชกามา
19. เด็กหญิงมุทิตา  เดชมงคล
20. เด็กหญิงรัชนี  ทองใบ
21. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองจินดา
22. เด็กหญิงราตรี  ปุรา
23. เด็กชายราเชนทร์  ชาญทุม
24. เด็กชายวรชัย  ครองชน
25. เด็กหญิงวริศรา  เจ็มกระแจะ
26. เด็กชายวิชาการ  สุทธิสิงห์
27. เด็กหญิงวิราวรรณ  พลโฮม
28. เด็กชายสหัสวรรษ  จำปาลี
29. เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  ศรีโคตรโพธิ์
30. เด็กชายอดิศักดิ์  มาตรวังแสง
31. เด็กชายอนุรักษ์  ภู่ชม
32. เด็กชายอภิลาภ  พิกุลทอง
33. เด็กหญิงอริศรา  อ่อนก้อม
34. เด็กหญิงอริสราพร  วงษ์ชมพู
35. เด็กหญิงอัญชลีพร  หงส์ขาว
36. เด็กหญิงอัศราภรณ์  อยู่หนองฉาก
37. เด็กหญิงอารญา  ไชยแสง
38. เด็กชายเจตริน  แสงจันทร์
39. เด็กหญิงเนื้อทอง  ขุนทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
2. นางสาวธนารัตน์  นามวงศ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษติยา  ศรีวงษ์
2. นางสาวกัญญามาศ  แสงศักดิ์
3. นางสาวจิราวรรณ  หาระสาร
4. นายชยานันท์  ตาละบูรณ์
5. นายชินวัตร  ศรีจันทร์
6. นางสาวชุติกานต์  แก้วมุงคุณ
7. นางสาวฐิติอร  ลาแสง
8. นางสาวณัฐธิดา  ทับอาสา
9. นางสาวณัฐธิดา  ปิ่มปา
10. นายธวัชชัย   ชาวเหนือ
11. นางสาวนภัทร  สืบสิริ
12. นายบดินทร์  มิ่งชัย
13. นางสาวพรพิมล  สุนทรวงษ์
14. นางสาวมณีรัตน์  แสงคำ
15. นางสาวมาลิสา  โสมาบุตร
16. นายยชัตร   จันทบูรณ์
17. นางสาวรักชนก  ฤกพิจิตร
18. นายวิชานาถ  สมีดี
19. นายศราวุฒิ  วงศ์ใหญ่
20. นายศราวุธ  กิมฮวย
21. นางสาวศศิวิมล  ชนไชสง
22. นายศักดิ์สิทธิ์  วงษ์มา
23. นางสาวสมฤดี  วรรณไกร
24. นางสาวสุทธิดา  เหล่าคนทา
25. นางสาวสุพรรณี  ชัยสา
26. นางสาวสุภารัตน์  ฐานะ
27. นางสาวอรทัย  จันดา
28. นายอาทร  จันดาโคตร
29. นางสาวอาทิตยา  อามาตรเสนา
30. นายอาทิตย์  ศร๊ธรรมจักร
31. นางสาวเขมรินทร์  ดวงคำ
32. นางสาวเจนจิรา  มหาวงษ์
33. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีสะอาด
34. นางสาวเพ็ญนภาพร  ชนะทุม
35. นายโชคชัย  สมสนุก
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
2. นายสมชัย  อุณาพรหม
3. นายเกรียงไกร  พรหมดาว
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทีเที่ยง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงชโลธร  เสมอใจ
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  พั้วทอง
5. เด็กหญิงนิราวรรณ  จารุจิตร
6. เด็กหญิงนิศานาถ  มะโนลัย
7. เด็กหญิงพรรณทิภา  ปางชาติ
8. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์ทอง
9. เด็กหญิงอรทัย  อาจกล้า
10. เด็กหญิงเกวลิน  ภิรมชัย
 
1. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินภรณ์  ร่มลำดวน
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  ไชยพร
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณิภา  ยอดชาญ
 
1. นางณัฐพร  เกตุแก้ว
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินทร์พิมพ์
 
1. นางเสงี่ยม  อินทสิทธิ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธัญรัตน์  บุตรภู
 
1. นางสาวพัชรียา  มุมสำ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาดา  แพงวาปี
 
1. นางสาวไพจิตร  เจริญสุข
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิศรุตา  คูณแสง
 
1. นางสมพรพรรณ  อุ่นจิต
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรวรรณ  บุดดีมี
 
1. นางประทานพร  แสนเทพ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกษิดิ์เดช  ศรีใจวงค์
 
1. นางสายเพชร  ศรีหะ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยภรณ์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนภาพร  วงษ์โท
3. เด็กหญิงพิชชาพร  สีมะโฮงนาม
4. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เกิดศรี
5. เด็กหญิงเกษวริน  จันทะรัตน์
 
1. นางสมสมัย  คาร์ลสัน
2. นางสาวนุสรา  พิมพิศาล
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  อุดมพันธ์
2. นางสาวช่อผกา  เชื้ออุ่น
3. นายบัณฑิต  จันทร์เหลี่ยม
4. นางสาวพลอยพชพร  มูลถวิลย์
5. นางสาวไอซ์  เปดี
 
1. นางสาวนุสรา  พิมพิศาล
2. นางสมสมัย  คาร์ลสัน
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  บุตรศรีทัศน์
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมซาว
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  ภิรมกิจ
 
1. นางสาวกาญจนา  พรมซาว
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขัตติยะ  จันยาศรี
 
1. นางสาวอรทัย  แก้วโสภา
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววัลลภา  เสี้ยวทอง
 
1. นางสาวอรทัย  แก้วโสภา
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิฐตา  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงปภัสสร  โคตรชุม
 
1. นางสุจาวัลย์  เทิดตระกูล
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวศิริกัญญา  ทัพทะมาตร
2. นางสาวแพรวนภา  นาเจิมพลอย
 
1. นางสายเพชร  ศรีหะ
2. นางสุจาวัลย์  เทิดตระกูล
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุรงค์  จันทะชา
2. เด็กชายปกรณ์  แก้วบุรี
3. เด็กชายพิบูล  มานะศรี
4. เด็กชายภานุพงษ์  ใสยะวงษา
5. เด็กชายวรวุฒน์  วิชาราช
6. เด็กชายวุฒืพงศ์  สาบัว
7. เด็กชายอดิศร  ปางชาติ
8. เด็กชายเจษฎา  สร้อยโว
 
1. นายวัณชัย  วศินวัฒนา
2. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยาภรณ์  วงษาศิลป์ชัย
2. นายชัยณรงค์  แทบธรรม
3. นายธีรพงศ์  เงินคำ
4. นายพงศธร  เจริญลอย
5. นางสาวพรศิริวิมล  เมืองจันทร์
6. นางสาวภควดี  จิตพานิช
7. นายศุภชัย  ดิลกลาภ
8. นางสาวสวิชญา  โคตรลุน
9. นางสาวสุปริญา  สมณา
10. นางสาวเจนจิรา  ถาวงกลาง
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
2. นายสมชัย  อุณาพรหม
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกองปราบ  จันทเขต
2. เด็กชายกิตติชัช  พรมนอก
3. เด็กหญิงชลธิชา  สมภาร
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เข็มวิชัย
5. เด็กหญิงวริศรา  ระภักดี
 
1. นางเสงี่ยมจิต  โพธิ์อ่อน
2. นางสุภาพร  จิตะรักษ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปานฝัน  บุญเต็ม
2. นางสาวมะลิวัลย์  หอมแพงไว้
3. นางสาวรุจิกร  อักษรกลาง
4. นางสาวสิรามล  ภูคำตา
5. นางสาวสุนิตา  แก้วสม
 
1. นางเสงี่ยมจิต  โพธิ์อ่อน
2. นางสุภาพร  จิตะรักษ์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบังอร  ศรีสุพรม
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ดวงมาลา
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  พรมใจรักษ์
 
1. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
2. นางสาวกัลยา  ขันขวา
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนรมล  โพธิ์ทอง
2. นางสาวมาริสา  มณีรัตน์
3. นายอนุชา  หอมน้อย
 
1. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
2. นางสาวกัลยา  ขันขวา
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจน์กนก  เสนาบุตร
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  สุขา
3. เด็กหญิงสุชาสินี  ศรีไวย์
 
1. นางวัลลภา  ศรีไวย์
2. นางศิลามณี  บุตรศรี
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลพรรณ  บุญเกษม
2. นางสาวกาญจนา  ดอนโชติ
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทัพธานี
 
1. นางวัลลภา  ศรีไวย์
2. นางศิลามณี  บุตรศรี
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติธร  ลายเมฆ
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  เพชรรุ่งเจริญ
 
1. นางวัลลภา  มาเบ้า
2. นายสงกรานต์  จันทะเสน
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัฐวี  อำภะวา
 
1. นายสงกรานต์  จันทะเสน
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพล  สมบัติชีรา
2. เด็กชายวัชรพล  คำโคตรสูน
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  ชาติลำ
 
1. นางสาวศิริญญา  ดวงคำจันทร์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ศรีกงพาน
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุญปอด
 
1. นางพัชรี  ศรีบุญเรือง
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประภาวี  รักษาภักดี
 
1. นายดนุพล  คนหาญ
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  สุชัยวงค์
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศธร  อินทสิทธิ์
 
1. นายสุวรรณ  อินทสิทธิ์
 
87 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพันธ์  ธารีภูมิ
 
1. นายเกรียงไกร  พรหมดาว
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราวุฒิ  โยที
2. เด็กชายวัชรากร  น้ำใจดี
 
1. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญารัตน์  ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงอตินุช  สิงค์สำราญ
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปราณี  แก้วสาลี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ฝ่ายสงค์
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  เสาโกศล
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรมโคตร
 
1. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวุฒิชัย  ตรีเดช
2. นายศรายุทธ  คลังแสง
 
1. นายมงคล  จันดา
2. นางศิลามณี  บุตรศรี
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐการต์  ดอกศร
2. เด็กชายสุภวิชร์  โฉมฉาย
 
1. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
2. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสันต์  เชื้ออุ่น
2. เด็กชายศิระ  ศรีรัตน์
 
1. นายมงคล  จันดา
2. นางศิลามณี  บุตรศรี
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทอแสง  เนาวบุตร
2. เด็กชายวิศิษฎ์  แก้วดวงดี
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญชนก  ภูบุญปลูก
2. นางสาวณัฐมน  ศรีบุญเรือง
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิติพัฒน์  วันวิเศษ
2. นางสาวอคิรา  นามบุรี
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารีรัตน์  รักษาภักดี
2. นายภานุวัฒน์  ดอนหงษา
 
1. นายมงคล  จันดา
2. นางศิลามณี  บุตรศรี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  ธนะเนตร
2. นางสาวณัฐกานต์  คงศรี
 
1. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัตลี  แอลเดอร์สัน
2. นางสาวอรณี  เงามัชชา
3. นางสาวอรวรรณ  บัวจันทร์
 
1. นางสมใจ  แว่นศิลา
2. นางสมสมัย  คาร์สัน
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรัศนียาพร  เนาแสง
2. เด็กหญิงปริมประภา  กองทรัพย์
3. เด็กหญิงรุจิรา  พวงวิลัย
 
1. นายทิวากร  มาเบ้า
2. นายศิริธรรม  สอนจันทร์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภรณ์ทิพย์  สมใจ
2. นางสาวสุภาพร  แสนธรรมพล
3. นางสาวอุไรพร  รัตนพลที
 
1. นายทิวากร  มาเบ้า
2. นายศิริธรรม  สอนจันทร์