สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  ไทยวังชัย
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโชคทวี  ศรีชมภู
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยสิทธิ์
2. นายชัชชล  ชื่นใจ
3. นายชิตพล  ภูมิผักแว่น
4. นางสาวฐิติรัตน์  พรหมราช
5. เด็กชายทวัสกร  ดอนเทพมล
6. นายทัศนันท์  ศิริวงษ์
7. นายธนาวุฒิ  บุญเลี้ยง
8. นางสาวธิดาพร  ทิพย์สูงเนิน
9. นายธีรยุทธ  ปุญตยัง
10. นางสาวนฤมล  คันทะสีมา
11. นางสาวนุสรา  รักษาภักดี
12. นายบัณฑิต  วรศักดิ์
13. นายพงศกร  อินทสิทธิ์
14. นางสาวพรรณวรท  ดวงมาลา
15. นายพัทนันท์  เหล่าฝ้าย
16. นายพีรเดช  ปีกกลาง
17. นางสาววชิรญาณ์  พิมพาเรือ
18. เด็กชายศักรินทร์  พาศรี
19. นางสาวศิริพร  ศรีบุญขาม
20. เด็กชายสหฤทธิ์  เข็มวง
21. นางสาวสิริลักษณ์  บุตรศรีทัศน์
22. นางสาวสุธิตา  โทมทา
23. นายอภิสิทธิ์  บุญทองอ่อน
24. นางสาวอรดา  มีฮุง
25. นางสาวอรวรรณ  บุตรเต
26. นางสาวอรอนงค์  เบ้ามี
27. นายอัษฎา  ทุมชะ
28. นายอุดมเดช  เหล่าศรีชัย
29. เด็กชายเกริกไกร  เทพบาล
30. นายเกรียงไกร  ฮามพิทักษ์
31. นายเกรียงไกร  แว่นระเว
32. นางสาวเกศรา  ดอนโคตร
33. นายเกียรติพร  ค้องอ้อย
34. นางสาวเบญจพร  ดลอำนวย
35. นายไวทยา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
2. นายสมชัย  อุณาพรหม
3. นายสมิง  สงไพรสน
4. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
5. นางเกรียงไกร  พรหมดาว
6. นางสาวธนารัตน์  นามวงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยงยุทธ  หนองผือ
 
1. นายสมชัย  อุณาพรหม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราพร  หินอัด
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ตนพรหมรัมย์
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤช  เทียนแย้ม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพทอง
3. เด็กชายคฑาทอง  บุตตาภักดี
4. เด็กชายจิณณวัตร  บรรพตา
5. เด็กหญิงจิรัชญา  หลวงนันท์
6. เด็กหญิงทอฝัน  ตูมโฮม
7. เด็กหญิงนภัสสร  สีแสง
8. เด็กชายนราวุธ  บุญสาร
9. เด็กชายนันทกร  จันทร์เพ็ง
10. เด็กหญิงนารกร  ไชยพิมพ์
11. เด็กหญิงนิตยา  จันทีนอก
12. เด็กชายนิพล  วิเศษ
13. เด็กหญิงน้ำฝน  สุตพรรณ
14. เด็กหญิงบีลาวัล  ดงแก้ว
15. เด็กหญิงประวีณา  นามมูล
16. เด็กชายพัฒนะ  บุตรตะสินธ์
17. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  เหมกอง
18. เด็กหญิงพิมพ์ชลิตา  เวชกามา
19. เด็กหญิงมุทิตา  เดชมงคล
20. เด็กหญิงรัชนี  ทองใบ
21. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองจินดา
22. เด็กหญิงราตรี  ปุรา
23. เด็กชายราเชนทร์  ชาญทุม
24. เด็กชายวรชัย  ครองชน
25. เด็กหญิงวริศรา  เจ็มกระแจะ
26. เด็กชายวิชาการ  สุทธิสิงห์
27. เด็กหญิงวิราวรรณ  พลโฮม
28. เด็กชายสหัสวรรษ  จำปาลี
29. เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  ศรีโคตรโพธิ์
30. เด็กชายอดิศักดิ์  มาตรวังแสง
31. เด็กชายอนุรักษ์  ภู่ชม
32. เด็กชายอภิลาภ  พิกุลทอง
33. เด็กหญิงอริศรา  อ่อนก้อม
34. เด็กหญิงอริสราพร  วงษ์ชมพู
35. เด็กหญิงอัญชลีพร  หงส์ขาว
36. เด็กหญิงอัศราภรณ์  อยู่หนองฉาก
37. เด็กหญิงอารญา  ไชยแสง
38. เด็กชายเจตริน  แสงจันทร์
39. เด็กหญิงเนื้อทอง  ขุนทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
2. นางสาวธนารัตน์  นามวงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษติยา  ศรีวงษ์
2. นางสาวกัญญามาศ  แสงศักดิ์
3. นางสาวจิราวรรณ  หาระสาร
4. นายชยานันท์  ตาละบูรณ์
5. นายชินวัตร  ศรีจันทร์
6. นางสาวชุติกานต์  แก้วมุงคุณ
7. นางสาวฐิติอร  ลาแสง
8. นางสาวณัฐธิดา  ทับอาสา
9. นางสาวณัฐธิดา  ปิ่มปา
10. นายธวัชชัย   ชาวเหนือ
11. นางสาวนภัทร  สืบสิริ
12. นายบดินทร์  มิ่งชัย
13. นางสาวพรพิมล  สุนทรวงษ์
14. นางสาวมณีรัตน์  แสงคำ
15. นางสาวมาลิสา  โสมาบุตร
16. นายยชัตร   จันทบูรณ์
17. นางสาวรักชนก  ฤกพิจิตร
18. นายวิชานาถ  สมีดี
19. นายศราวุฒิ  วงศ์ใหญ่
20. นายศราวุธ  กิมฮวย
21. นางสาวศศิวิมล  ชนไชสง
22. นายศักดิ์สิทธิ์  วงษ์มา
23. นางสาวสมฤดี  วรรณไกร
24. นางสาวสุทธิดา  เหล่าคนทา
25. นางสาวสุพรรณี  ชัยสา
26. นางสาวสุภารัตน์  ฐานะ
27. นางสาวอรทัย  จันดา
28. นายอาทร  จันดาโคตร
29. นางสาวอาทิตยา  อามาตรเสนา
30. นายอาทิตย์  ศร๊ธรรมจักร
31. นางสาวเขมรินทร์  ดวงคำ
32. นางสาวเจนจิรา  มหาวงษ์
33. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีสะอาด
34. นางสาวเพ็ญนภาพร  ชนะทุม
35. นายโชคชัย  สมสนุก
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
2. นายสมชัย  อุณาพรหม
3. นายเกรียงไกร  พรหมดาว