สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณธานี
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เคนรั้ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  มะลิวงษ์
 
1. นางอรุณี  บุญเเสนแผน
2. นางช่อทิพย์  คาสเตลีน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงษ์  เวชกามา
2. นางสาววิรากร  นนทะนำ
3. นางสาวสิรินนา  มงคลเคหา
 
1. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
2. นางสุดารัตน์  พิสิทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงศรีบังอร  กุลดวงจันทร์
2. เด็กหญิงศุภนุช  สารโคตร
3. เด็กหญิงศุภาราภรณ์  เมืองฮามพันธ์
 
1. นางสาวมยุรี  นาชัยสิทธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณพงษ์  พรมที
2. นางสาวยามล  แต้มศรี
3. นายวิทยาธร  ไชยแสง
 
1. นางภิญโญ  สงไพรสน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราพร  บุตสาระคำ
2. เด็กชายภัสกรณ์  ภูคำตา
3. เด็กหญิงศิริภา  บุรีเลิศ
 
1. นายวีระศักดิ์  เวียงสมุทร
2. นางสุภาพร  จิตะรักษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมินตรา  ปัญญา
2. นางสาวศิริลักษณ์  กรงทิพย์
3. นางสาวสุภาพร  นารั่ง
 
1. นายวรายุทธ  จันทร์ศรีชา
2. นางสาวอรนุช  สอนสุภาพ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงฤดีวรรณ  พิมพ์วงค์
2. เด็กหญิงอภิชญา  โสภากุล
3. เด็กหญิงออม  รัชชูวงค์
 
1. นายสายชล  ลือคำหาญ
2. นางพุ่มพวง  อุดมรักษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนนทิยา  แก้วมงคล
2. นางสาวบุษยา  พันธ์สอาด
3. นางสาววิไลวรรณ  พวงวิลัย
 
1. นายมงคล  คนขยัน
2. นางสาวรุ่งจิต  แสนดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิษณุ  ผาหัด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนอก
 
1. นายเกษม  โคตรสุมาตย์
2. นายวรปรัชญ์  สิมลี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  ทับธานี
2. นางสาวอรัญญา  ชมภูวิเศษ
 
1. นายอาทร  สอนสุภาพ
2. นายวรปรัชญ์  สิมลี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  มวลคำลา
2. เด็กชายเดชา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายอนุชิต  ทุมแสง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพานทองแท้  สุวรรณสิงห์
2. เด็กชายอัชฌา  สาระกุล
 
1. นายวีระศักดิ์  เวียงสมุทร