สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  โอนทอง
 
1. นายธนพร  น้อยบุ่งค้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิตา  มานะลี
 
1. นางพรรณพิลาส  พลเสน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณกัณฑ์  ศรีโนนยาง
2. นางสาวธิดารัตน์  นาสงวน
3. นายสัญญา  พนมกุล
 
1. นายกฤษฎา  เมืองมัจฉา
2. นายวิทยา  โสหา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศกร  ศรีพันลม
2. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีหาบุตร
 
1. นายอนนท์  ฤาชัยลาม
2. นางสาวภูษณิศา  เผ่าวณิช
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีระนันท์  พิมพ์ดี
2. นางสาวศริญญา  ฉายาพัฒน์
 
1. นางสาวศิริชนก  จุลนาง
2. นายอนนท์  ฤาชัยลาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาติลำ
 
1. นางสาวชนัญณิชา  เกษาพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  สมเสนาะ
 
1. นางสาวอุไร  ทัพทะมาตร